Αγώνες Βολής εν Αθήναις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀγῶνες βολῆς ἐν Ἀθήναις
Κανονισμός, διατάξεις καὶ πρόγραμμα
Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων


ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1896


ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΛΗΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΔIΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1896

ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1896


ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Ἄρθρον 1.

Δεκτοὶ εἰς τοὺς ἀγῶνας σκοποβολῆς εἰσὶν οἱ σκοπευταὶ πάσης ἐθνικότητος πλὴν τῶν ἐξ ἐπαγγέλματος τοιούτων.

Ἄρθρον 2.

Οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσερχόμενοι εἰς τοὺς ἀγῶνας ξένοι σκοπευταὶ δέον νὰ ᾦσιν ἐφωδιασμένοι διὰ διαβατηρίου ἢ εἰδικοῦ πιστοποιητικοῦ τῆς Ἐπιτροπείας τῆς χώρας των, ἐν ᾧ ἀναγράφεται ὁ σκοπὸς τῆς εἰς Ἀθήνας μεταβάσεώς των καὶ ὅτι οὐδὲν ὑπάρχει τὸ κωλῦον αὐτοὺς νὰ μετάσχωσι τῶν ἀγώνων.

Ἄρθρον 3.

Χάριν εὐχεροῦς ἐξελέγξεως οἱ ἐν Ἀθήναις Κ. Κ. Ἀντιπρόσωποι τῶν ξένων ἐθνῶν θέλουσι παρακληθῆ ὅπως ἐπιθεωρῶσι τὰ ἔγγραφα τῶν ὁμοεθνῶν αὐτοῖς σκοπευτῶν γαλλιστὶ ἢ ἑλληνιστί, ἐν ᾗ δὲ περιπτώσει ἔθνος τι δὲν ἔχει Ἀντιπρόσωπον ἐν Ἀθήναις, ὁ Νομάρχης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας θέλει ἀναλάβει τὴν ἐπιθεώρησιν τῶν ἐγγράφων τῶν εἰς αὐτὸ ἀνηκόντων σκοπευτῶν.

Ἄρθρον 4.

Κατὰ τὴν ἄφιξίν των εἰς Ἀθήνας οἱ κ. κ. σκοπευταὶ δύνανται νὰ λάβωσιν ἐν τῷ Γραφείῳ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπείας βολῆς, ὡς καὶ ἐν τῷ τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπείας, πᾶσαν πληροφορίαν σχετιζομένην πρὸς τὴν ἐν Ἀθήναις διαμονὴν αὐτῶν καὶ πρὸς τοὺς ἀγῶνας βολῆς.

Ἄρθρον 5.

Μετὰ τὴν ἐπιθεώρησιν τῶν ἐγγράφων αὐτῶν κατὰ τὸ ἄρθρ. 3 οἱ κ. κ. σκοπευταὶ παρακαλοῦνται ὅπως τὸ ταχύτερον παρουσιάσωσι ταῦτα εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπείας βολῆς, ἵνα ἐγγραφῶσιν εἰς τὸ παρ’ αὐτῷ βιβλίον Μητρῴου τῶν σκοπευτῶν καὶ λάβωσιν ἀριθμὸν Μητρῴου ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὸν αὔξοντα ἀριθμὸν τῆς ἐγγραφῆς των.


Ἔναρξις καὶ διάρκεια ἀγώνων.
Ἄρθρον 6.

Ἡ ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν ἀγώνων βολῆς ὁρισθήσεται ἐν τῷ γενικῷ προγράμματι τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἡ δὲ διάρκεια αὐτῶν ἔσται ἀνάλογος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν σκοπευτῶν καὶ τῶν ὁρισθησομένων ἀγώνων.

Ἄρθρον 7.

Ἡ βολή, ἀρχομένη τῇ 8ῃ πρωϊνῇ ὥρᾳ, διαρκεῖ μέχρι τῆς 7ης ἑσπερινῆς, μετὰ διακοπῆς ἀπὸ τῆς μεσημβρίας μέχρι τῆς 2ης μ. μ.

Ἄρθρον 8.

Ἡ ἔναρξις, ἡ διακοπή, ἡ ἐπανάληψις καὶ ἡ λῆξις τῆς βολῆς ἀγγέλλονται ἑκάστοτε διὰ κανονιοβολισμοῦ.


Εἴσοδος καὶ κυκλοφορία ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ.
Ἄρθρον 9.

Ἡ εἴσοδος εἰς τὸ σκοπευτήριον ἐπιτρέπεται μόνον εἰς τὰ μέλη τῶν διαφόρων Ἐπιτροπειῶν τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τὰ φέροντα τὰ ἑαυτῶν ἐμβλήματα, εἰς τοὺς σκοπευτάς, οἵτινες κατὰ τὴν ἐγγραφὴν αὐτῶν ἔλαβον διαρκὲς εἰσιτήριον φέρον τὸν ἀριθμὸν Μητρῴου αὐτῶν, εἰς τοὺς ἔχοντας διαρκὲς εἰσιτήριον ἢ ἁπλοῦν εἴσοδον, εἰς τοὺς ἐν στολῇ ἀξιωματικοὺς καί, καθόσον ὁ χῶρος ἐπιτρέπει, εἰς τοὺς ὑπαξιωματικοὺς καὶ ὁπλίτας τῆς φρουρᾶς Ἀθηνῶν.

Ἄρθρον 10.

Ἡ τιμὴ ἁπλῆς εἰσόδου ὁρίζεται εἰς δραχμὰς τρεῖς.

Ἄρθρον 11.

Εἰσιτήρια διαρκῆ παρέχονται παντὶ αἰτοῦντι ἐπὶ τιμῇ δραχμῶν πέντε.

Ἄρθρον 12.

Ὁ εἰς τοὺς σκοπευτὰς προωρισμένος χῶρος εἶνε προσιτὸς μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας βιβλιάριον βολῆς.

Ἄρθρον 13.

Ἀπαγορεύεται τὸ περιφέρεσθαι ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ, ἐν τοῖς παραρτήμασι καὶ ἐν τῷ περιβόλῳ αὐτοῦ μεθ’ ὅπλων γεμάτων, ἢ τὸ φέρειν ὅπλον οἱονδήποτε, ἔστω καὶ κενόν, ἄλλως ἢ ἔχον τὴν κάνην πρὸς τὰ ἄνω. Τὰ περίστροφα καὶ πιστόλια φέρονται ἐντὸς θήκης.

Ἄρθρον 14.

Ἀπαγορεύεται ἡ προσπέλασις εἰς τοὺς σκοποὺς ἐπὶ οἱᾳδήποτε προφάσει.

Ἄρθρον 15.

Τὰ διαρκῆ εἰσιτήρια φέρονται κατὰ τρόπον καταφανῆ ἀνηρτημένα ἐπὶ τοῦ στήθους.

Ἄρθρον 16.

Τὰ εἰσιτήρια ἁπλῆς εἰσόδου παραδίδονται εἰς τὸν ἐπὶ τούτῳ τεταγμένον κατὰ τὴν εἰς τὸ σκοπευτήριον εἴσοδον, ἀνταλλασσόμενα πρὸς δελτία ἰσχύοντα ἐπὶ μίαν μόνον ἡμέραν. Τὰ δελτία ταῦτα φέρονται κατὰ τρόπον καταφανῆ, οἷον καὶ τὰ διαρκῆ εἰσιτήρια.

Ἄρθρον 17.

Ἕκαστος σκοπευτὴς ἐγγράφεται ἐν τῷ γραφείῳ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπείας δι’ ἓνα ἢ πλείονας ἀγῶνας καὶ λαμβάνει βιβλιάριον βολῆς φέρον τὸν ἀριθμὸν αὐτοῦ Μητρῴου, τὸ ὄνομα καὶ τὴν διεύθυνσιν. Ἐπὶ τοῦ βιβλιαρίου ὁ Γραμματεὺς ἁναγράφει τοὺς ἀγῶνας, δι’ οὓς ὁ σκοπευτὴς ἐνεγράφη, οὗτος δὲ παρουσιάζει τὸ βιβλιάριον εἰς τὸν Ταμίαν, καταβάλλει τοσάκις 5 δραχμάς, ὅσαι εἰσὶν αἱ σειραὶ αἱ περιλαμβανόμεναι εἰς τοὺς ἀγῶνας, δι’ οὓς ἐνεγράφη, καὶ λαμβάνει ἴσον ἀριθμὸν δελτίων σειρῶν.


Διάθεσις εἰσπράξεων.
Ἄρθρον 18.

Τὰ ἐκ τῶν εἰσιτηρίων καὶ τῶν ἐγγραφῶν τῶν σκοπευτῶν εἰσπραχθησόμενα χρήματα, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη ἐκ τῶν ἀγώνων πρόσοδος, θέλει κατατίθεσθαι εἰς τὸ ταμεῖον τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπείας πρὸς ὄφελος αὐτῆς.


Ὅπλα.
Ἄρθρον 19.

Δεκτὰ εἰς τοὺς διεθνεῖς ἀγῶνας εἰσὶ τυφέκια παντὸς συστήματος, θέλουσι δὲ διαιρεθῆ εἰς δύο κατηγορίας. Εἰς τὴν πρώτην ὑπάγονται πάντα τὰ ἐν τῇ στρατιωτικῇ ὑπηρεσία τῶν διαφόρων κρατῶν ἀνεγνωρισμένα ὑποδείγματα, εἰς δὲ τὴν δευτέραν πάντα τὰ λοιπά.

Ἄρθρον 20.

Τὰ τυφέκια τῆς πρώτης κατηγορίας δέον νὰ μὴ ἔχωσιν ὑποστῆ οὐδεμίαν τροποποίησιν, ἡ δὲ σκανδάλη αὐτῶν ν’ ἀνθίσταται εἰς πίεσιν δύο τουλάχιστον χιλιογράμμων.

Ἄρθρον 21.

Οἱ βάλλοντες διὰ τυφεκίων τῆς πρώτης κατηγορίας βάλλουσι κατὰ βούλησιν ὄρθιοι ἢ γονυπετεῖς, οἱ δὲ βάλλοντες διὰ τῶν τῆς δευτέρας κατηγορίας μόνον ὄρθιοι.

Ἄρθρον 22.

Περίστροφα παντὸς συστήματος εἰσὶ δεκτά, διαιροῦνται δὲ ὡς τὰ τυφέκια εἰς δύο κατηγορίας καὶ ὑποβάλλονται εἰς τὰς αὐτὰς συνθήκας τὰς ἐν τοῖς ἄρθροις 19 καὶ 20.

Ἄρθρον 23.

Κατὰ τὴν διὰ περιστρόφου καὶ διὰ πιστολίου βολὴν οἱ σκοπευταὶ βάλλουσιν ὄρθιοι.

Ἄρθρον 24.

Εἰς τοὺς σκοπευτὰς βάλλοντας διὰ τυφεκίου, περιστρόφου ἢ πιστολίου ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς τὸ νὰ στηρίζωνται ὅπου δήποτε ἐπιβοηθητικῶς ἢ νὰ στηρίζωσι τὸ ἑαυτὸν ὅπλον.

Ἄρθρον 25.

Οἱ σκοπευταὶ ἔχουσι τὸ δικαίωμα νὰ ποιῶνται κατὰ τοὺς ἀγῶνας χρῆσιν τῶν ἰδίων ἑαυτῶν ὅπλων, οἱασδήποτε βιομηχανικῆς προελεύσεως. Ταῦτα θὰ ὑπάγωνται εἰς τὴν πρώτην κατηγορίαν, ἐὰν ὦσιν ἐκ τῶν κεκανονισμένων, καὶ πληρῶσι τὰς ἐν τῷ ἄρθρ. 20 διατάξεις.

Ἄρθρον 26.

Εἰς τοὺς διὰ πιστολίου σκοποβολῆς ἀγῶνας εἰσὶ δεκτὰ μόνον πιστόλια συνήθους διαμετρήματος καὶ ἄνευ διπλῆς σκανδάλης.

Ἄρθρον 27.

Ὁ μὴ ποιούμενος χρῆσιν τῶν ἰδίων ἑαυτοῦ ὅπλων σκοπευτής, δύναται νὰ προμηθεύηται τοιαῦτα ἐπὶ μισθώματι ὡρισμένῳ ἐν τιμολογίῳ, ὅπερ εὕρηται ἀνηρτημένον ἐν τῷ ἐπὶ τούτῳ διαμερίσματι τοῦ σκοπευτηρίου. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ὁ σκοπευτὴς καταβάλλει παρὰ τῷ Ταμίᾳ τὸ ἐν τῷ τιμολογίῳ ὡρισμένον μίσθωμα, λαμβάνων δελτίον, ἐφ’ οὗ ἀναγράφεται ἡ γενομένη καταβολή. Τὸ δελτίον παραδίδει εἰς τὸν ἐπὶ τῶν ὅπλων τοῦ Σκοπευτηρίου ὑπάλληλον, παρουσιάζει αὐτῷ τὸ ἑαυτοῦ βιβλιάριον βολῆς, λαμβάνων δὲ τὸ ὑπὸ μίσθωσιν ὅπλον ὑπογράφει, σὺν τῷ ἑαυτοῦ ἀριθμῷ μητρῴου, ἀπόδειξιν λήψεως τοῦ ὅπλου καὶ ὑποχρέωσιν ἀποδόσεως αὐθημερὸν καὶ εὐθὺς μετὰ τὴν βολὴν τῆς σειρᾶς, δι’ ἣν τὸ ἔλαβεν.

Ὁ σκοπευτὴς δὲν δύναται νὰ λάβῃ τὸ ὅπλον εἰμὴ ὅταν ἐπιστῇ ἡ στιγμή, καθ’ ἣν πρόκειται νὰ βάλῃ.

Ἄρθρον 28.

Τυφέκια καὶ περίστροφα ὑπηρεσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ διατίθενται δωρεὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἀγώνων εἰς χρῆσιν τῶν σκοπευτῶν. Τὰ ἐν ἄρθρῳ 27 ὁριζόμενα πρὸς λῆψιν τυφεκίων ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου τούτου, πλὴν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν καταβολὴν μισθώματος.Ἐξέλεγξις τῶν ὅπλων.


Ἄρθρον 29.

Τὰ ὅπλα τῶν σκοπευτῶν ἐξελέγχονται καὶ σφραγίζονται ὑπὸ ὁπλοδιορθωτῶν, ἐπὶ τούτῳ ὁρισθέντων, τῇ ἐπιβλέψει μέλους τινὸς τῆς Ἐπιτροπείας τῆς βολῆς, ἢ εἰδικῆς πρὸς τοῦτο Ἐπιτροπείας, καὶ κατατάσσονται εἰς μίαν τῶν ὡς ἀνωτέρω εἴρηται δύο κατηγοριῶν. Τὰ ὅπλα τῆς πρώτης κατηγορίας σφραγίζονται δι’ ἐρυθρᾶς ταινίας, τὰ δὲ τῆς δευτέρας διὰ κυανῆς.

Ἄρθρον 30.

Ὁ σκοπευτής, ὅστις, μετὰ τὴν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀναφερομένην διατύπωσιν, ἤθελεν ἐπιφέρει τροποποιήσεις εἰς τὸ ὅπλον του, ἀποκλείεται τῶν ἀγώνων, καθιστάμενος ἔκπτωτος παντὸς πρὸς τούτους κεκτημένου δικαιώματος.

Ἄρθρον 31.

Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπείας τῆς βολῆς ἔχουσι τὸ δικαίωμα τῆς ἐξελέγξεως τῶν εἰς χεῖρας τῶν σκοπευτῶν ὅπλων ἐν πάσῃ ὥρᾳ.Φυσίγγια.


Ἄρθρον 32.

Φυσίγγια πρὸς χρῆσιν τῶν σκοπευτῶν θὰ πωλῶνται ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ, εἰδικῶς δὲ δι’ ὅπλα

Lee-Metford διαμετρήματος.................................................................................................................................................................................................................................................... 7.7

Μauser » .................................................................................................................................................................................................................................................... 7.

Mannlicher » .................................................................................................................................................................................................................................................... 6.5

Ἀλλ’ ἐν πάσῃ περιπτώσει οἱ σκοπευταὶ ὑποχρεοῦνται νὰ φέρωσι φυσίγγια μεθ’ ἑαυτῶν ὅπως, ἐν ἀνάγκῃ, χρησιμοποιήσωσι ταῦτα.

Ἄρθρον 33.

Τιμολόγιον φυσιγγίων καὶ μισθώσεως τυφεκίων καὶ περιστρόφων εὕρηται ἀνηρτημένον ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ.


Ὁπλοδιορθωταί.
Ἄρθρον 34.

Συνεργεῖα ὁπλοδιορθωτῶν θὰ ἐγκατασταθῶσιν ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ, εἰς τούτους δὲ ἔσται ἀνατεθειμένη ἡ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν μέλους τινὸς τῆς Ἐπιτροπείας τῆς βολῆς ἢ εἰδικῆς Ἐπιτροπείας ἐξέλεγξις καὶ σφράγισις τῶν ὅπλων, ὡς καὶ ἡ καθαριότης καὶ ἐπιδιόρθωσις αὐτῶν.

Ἄρθρον 35.

Ὅσοι τῶν σκοπευτῶν ἐπιθυμοῦσι νὰ καθαρίζωσιν αὐτοὶ οὗτοι τὰ ὅπλα των δύνανται νὰ τὸ πράττωσιν, ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ πρὸς τοῦτο ὡρισμένῳ τόπῳ τοῦ σκοπευτηρίου.


Ἐπόπται βολῆς.
Ἄρθρον 36.

Ἐπόπται ἐκλεγόμενοι ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπείας τῆς βολῆς, ἢ ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς ὁριζόμενοι, ἐπιτηροῦσιν εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ κανονισμοῦ καὶ τῶν ὅρων τῶν ἀγῶνων βολῆς. Οὗτοι μόνοι ἀποφαίνονται περὶ τῶν ἀμφιβόλων βολῶν καὶ πρὸς αὐτοὺς παρακαλοῦνται οἱ σκοπευταὶ ν’ ἀποτείνωνται διὰ πᾶσαν ἔνστασιν, ἢ δι’ αἴτησιν πληροφοριῶν.


Εὐταξία βολῆς.
Ἄρθρον 37.

Οἱ σκοπευταί, ἅμα εἰσελθόντες εἰς τὸ σκοπευτήριον, ὀφείλουσι νὰ καταθέτωσι τὰ ὅπλα των εἰς τὰ ὁπλοστάσια, τὰ δὲ φυσίγγιά των εἰς τὸν φύλακα τῶν ὅπλων, λαμβάνοντες παρ’ αὐτοῦ ἀνὰ ἐν ἠριθμημένον δελτίον, ἀναλαμβάνουσι δὲ ὅπλα καὶ φυσίγγια ὅταν μόνον ἐπιστῇ ἡ στιγμή, καθ’ ἣν πρόκειται νὰ βάλωσι, καὶ τότε παραδίδουσιν εἰς τὸν καταχωριστὴν τῆς δι’ αὐτοὺς ὁρισθείσης θυρίδος, τὰ ἑαυτῶν βιβλιάρια βολῆς, ὁ δὲ καταχωριστὴς σημειοῖ ἐπ’ αὐτῶν τὸν αὔξοντα ἀριθμὸν παραδόσεως. Τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται πρὸ ἑκάστης νέας σειρᾶς.

Ἄρθρον 38.

Ἕκαστος σκοπευτὴς βάλλει μόνον ὑπὸ τὸ ἴδιον ἑαυτοῦ ὄνομα καὶ μόνον τὰ ἴδια ἑαυτοῦ ἀποτελέσματα δύναται νὰ καρπωθῇ.

Τάξις καθ’ ἣν βάλλουσιν οἱ σκοπευταί.
Διαίρεσις αὐτῶν καθ’ ὁμάδας.
Ἄρθρον 39.

Οἱ σκοπευταὶ βάλλουσι κατὰ τὴν τάξιν τὴν διὰ κληρώσεως ὁριζομένην ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπείας τῆς Βολῆς, ἐπὶ παρουσίᾳ ἀντιπροσώπων τῶν σκοπευτῶν ἐκ τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 70 ἀναγραφομένων, τῇ προτεραίᾳ, ἑκάστου ἀγῶνος.

Ἄρθρον 40.

Ἡ κλήρωσις διεξάγεται ὡς ἑπομένως: Ἐγγράφεται ἐπὶ λαχνοῦ ὁ ἀριθμὸς μητρῴου παντὸς σκοπευτοῦ ἐγγραφέντος διὰ τὸν περὶ οὗ πρόκειται ἀγῶνα. Πάντες οἱ λαχνοὶ τίθενται ἐντὸς κληρωτίδος, μετὰ δὲ τὴν ἀνάμιξιν αὐτῶν ἐξάγονται τόσοι ὅσαι αἱ θυρίδες αἵτινες ὁρισθήσονται δι’ ἑκατέραν τῶν ἀποστάσεων ἐκ 200 ἢ ἐκ 300 μέτρων. Οἱ λαχνοὶ ἐξάγονται ἀνὰ εἷς καὶ καταγράφονται εὐθὺς εἰς ἐπὶ τούτῳ βιβλίον, λαμβάνοντες αὔξοντα κατὰ τὴν τάξιν τῆς ἐξαγωγῆς των ἀριθμὸν ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὸν ἀριθμὸν τὸν ἄνωθι ἑκάστης θυρίδος. Οἱ οὑτωσεὶ ἐξαχθέντες λαχνοὶ ἀποτελοῦσι τὴν πρώτην ὁμάδα σκοπευτῶν. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον κληροῦνται καὶ οἱ λοιποὶ ἐν τῇ κληρωτίδι λαχνοὶ πρὸς καταρτισμὸν τῶν ἑπομένων ὁμάδων, μέχρις ἐξαντλήσεως τῶν λαχνῶν.

Ἄρθρον 41.

Αἱ οὕτω καταρτισθεῖσαι ὁμάδες βάλλουσι κατὰ τὴν τάξιν τῆς κληρώσεως αὐτῶν ὡς ἀκολούθως: Ἡ πρώτη κληρωθεῖσα ὁμὰς καταλαμβάνει τὰς ὁρισθείσας θυρίδας, ἕκαστος δὲ ἐκ τῆς ὁμάδος σκοπευτὴς βάλλει διὰ τῆς θυρίδος τῆς φερούσης τὸν αὐτὸν μὲ τὸν ἐν τῇ ὁμάδι αὔξοντα αὑτοῦ ἀριθμόν. Μετὰ τὴν πρώτην ὁμάδα καταλαμβάνει τὰς σκοπευτικὰς θέσεις ἡ δευτέρα ὁμάς, καθ’ ὃν διὰ τὴν πρώτην ὡρίσθη τρόπον, καὶ οὕτω καθεξῆς.

Ἄρθρον 42.

Τὸ εἶδος τοῦ ἀγῶνος, ἡ ἡμερομηνία τῆς ἐνάρξεως αὐτοῦ, ὁ ἀριθμὸς μητρῴου τοῦ σκοπευτοῦ, ἡ διὰ τῆς κληρώσεως ὁρισθεῖσα τάξις τῆς ὁμάδος αὐτοῦ καὶ ὁ αὔξων αὐτοῦ, ἐν τῇ ὁμάδι ἀριθμὸς γράφονται ἐπὶ εἰδικοῦ δελταρίου, ὅπερ ὀφείλει ὁ σκοπευτὴς νὰ ζητήσῃ τὴν πρωΐαν τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος παρὰ τοῦ ἁρμοδίου ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ τμήματος, νὰ παρουσιάσῃ δὲ εἰς τὸν καταχωριστὴν τῆς θυρίδος ἐξ ἦς θὰ βάλῃ.

Ἄρθρον 43.

Πίναξ τῆς σειρᾶς τῶν ὁμάδων καὶ τῶν ἀριθμῶν μητρῴου τῶν ἀποτελούντων ἑκάστην ὁμάδα σκοπευτῶν, ἀναρτᾶται τὴν πρωΐαν τῆς ἐνάρξεως ἑκάστου ἀγῶνος ἔξωθεν τοῦ ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ ἁρμοδίου τμήματος.

Ἄρθρον 44.

Ὁ σκοπευτὴς ὁ ἀπουσιάζων καθ’ ὃν χρόνον (βάλλει ἢ εἰς ἣν ἀνήκει ὁμὰς ἀπόλλυσι τὴν σειράν του. Δύναται δὲ νὰ βάλῃ ἀφοῦ ἐξαντληθῶσι πᾶσαι αἱ σειραὶ τοῦ διεξαγομένου ἀγῶνος. Ἐν ᾗ περιπτώσει ὑπάρχουσι τοιοῦτοι καθυστερήσαντες σκοπευταὶ πλείονες τοῦ ἑνός, ἀποτελοῦσιν εἰδικὴν ὁμάδα, ἐν ᾗ λαμβάνουσι τάξιν κατὰ τὴν σχετικὴν τοιαύτην τῆς ὁμάδος, εἰς ἣν ἕκαστος ἀνῆκε.

Πᾶσα κλήρωσις, ὡς ἀνωτέρω, ἰσχύει ἐπὶ μίαν μόνην σειρὰν βολῶν, ἐπαναλαμβάνεται δὲ δι’ ἑκάστην νέαν σειράν, ἐὰν ὁ ἀγῶν περιλαμβάνη πλείονας τοιαύτας.

Ἄρθρον 45.

Ὁ αὐτὸς τρόπος κληρώσεως πρὸς καθορισμὸν τῆς τάξεως καθ’ ἣν βάλλουσιν οἱ σκοπευταί, ἐφαρμόζεται κατ’ ἀναλογίαν εἰς τοὺς διὰ περιστρόφου καὶ πιστολίου ἀγῶνας.

Ἄρθρον 46.

Τὰ μέλη τῶν διαφόρων Ἐπιτροπειῶν τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων ὀφείλουσιν, ὅταν μετέχωσιν ἀγῶνος, ν’ ἀφαιρῶσι τὰ ἐμβλήματα αὐτῶν.

Ἄρθρον 47.

Ὁ σκοπευτής, καλούμενος ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῶν σκοπῶν ἐπόπτου ὅπως βάλῃ, ὀφείλει νὰ παραδίδῃ εἰς τὸν καταχωριστὴν ἓν δελτίον σειρᾶς. Τὰ δελτία ταῦτα λαμβάνουσιν αὔξοντα ἀριθμὸν καὶ φυλάσσονται ὑπὸ τοῦ καταχωριστοῦ, ὅστις ὀφείλει νὰ ἐγγράφῃ ἐν τῷ ἑαυτοῦ βιβλίῳ καὶ ἐνώπιον τοῦ προσερχομένου ὅπως βάλῃ σκοπευτοῦ, τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον καὶ ἀριθμὸν μητρῴου τούτου.

Ἄρθρον 48.

Πρὸ τῆς διὰ περιστρόφου καὶ πιστολίου βολῆς, ὁ σκοπευτὴς ἐγγράφει εὐαναγνώστως ἐπὶ τοῦ ἐκ χάρτονος μικροῦ σκοποῦ του τὸν ἀριθμὸν μητρῴου, τὸ ὄνομα καὶ ἐπώνυμον αὑτοῦ καὶ ὑπογράφει. Ὁ καταχωριστής, μετὰ τὸ πέρας μιᾶς σειρᾶς, προσθέτει εἰς τὸν ἐκ χάρτονος σκοπὸν αὔξοντα ἀριθμόν, ἐγγράφει τ’ ἀποτελέσματα εἰς τὸ βιβλίον του καὶ εἰς τὸ βιβλιάριον βολῆς τοῦ σκοπευτοῦ, καὶ παραδίδει τὸν σκοπὸν εἰς τὸν οἱκεῖον ἐπόπτην πρὸς φύλαξιν ἐν τῇ κάλπῃ. Τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται καθ’ ἑκάστην σειράν.

Ἄρθρον 49.

Ἡ βολὴ γίνεται διὰ σειρῶν, ὧν ἑκάστη ἀποτελεῖται ἐκ δέκα βολῶν διὰ τὰ τυφέκια καὶ ἓξ βολῶν διὰ τὰ περίστροφα καὶ πιστόλια.

Ἄρθρον 50.

Ἕκαστος ἀγὼν ἀποτελεῖται ἐξ ὡρισμένου ἀριθμοῦ σειρῶν, τὸ δὲ ἄθροισμα τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν κανονίζει τὴν τάξιν τῆς ἐπιτυχίας.

Ἄρθρον 51.

Ὁ σκοπευτὴς ὀφείλει νὰ γεμίζῃ μόνος τὸ ὅπλον του καὶ μόνον καθ’ ἣν στιγμὴν πρόκειται νὰ βάλῃ. Ἡ χρῆσις τῆς ἀποθήκης ἢ τοῦ γεμιστοῦ εἰς τὰ ἐπαναληπτικὰ ὅπλα, ὡς καὶ ἡ χρῆσις τῶν ἐπὶ τῶν ὅπλων διοπτρῶν παντὸς εἴδους ἀπαγορεύεται.

Ἄρθρον 52.

Τὰ φυσίγγια τίθενται ἐπὶ τοῦ παρὰ τῷ σκοπευτῇ ἐπὶ τούτῳ μέρους κατὰ τρόπον ὥστε ἡ ἐξακρίβωσις τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν νὰ ᾖ εὐχερής.

Ἄρθρον 53.

Ἡ ἀντίστασις τῆς σκανδάλης ἑκάστου ὅπλου, πρὸ τῆς ὑπὸ τοῦ σκοπευτοῦ χρήσεως αὐτοῦ, ἐξελέγχεται ὑπὸ ἐπόπτου.

Ἄρθρον 54.

Ἐπὶ ποινῇ ἀποκλεισμοῦ ἐκ τοῦ ἀγῶνος ἀπαγορεύεται εἰς πάντα σκοπευτὴν τὸ ἄρχεσθαι τοῦ πυρὸς πρὶν ἢ δοθῇ τὸ πρὸς τοῦτο σημεῖον καὶ ἐφ’ ὅσον σῆμά τι μένει ἀναπεπταμένον πρὸ τοῦ σκοποῦ, ἢ τὸ ἐξακολουθεῖν τὸ πῦρ μετὰ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ πρὸς παῦσιν αὐτοῦ ὡρισμένου σήματος.

Ἄρθρον 55.

Πᾶσα βολή, ῥιπτομένη μετὰ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ ὅπλου ἀπὸ τοῦ στηρίγματος, λογίζεται.

Ἄρθρον 56.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς πρώτης σειρᾶς ἑκάστου ἀγῶνος ὁ σκοπευτὴς δικαιοῦται νὰ βάλῃ δύο δοκιμαστικὰς βολὰς ἐκ τῆς ὁρισθείσης αὐτῷ θυρίδος καὶ ἐν στάσει κατὰ βούλησιν. Καὶ μία μόνη δοκιμαστικὴ βολὴ ῥιφθεῖσα συνεπάγεται τὴν ὑπὸ τοῦ βαλόντος ἐξακολούθησιν τοῦ πυρὸς διὰ τὴν πρώτην σειράν.

Ἄρθρον 57.

Κατὰ τὰς δοκιμαστικὰς βολὰς οἱ σημειωταί, παραγγελλόμενοι, θέτουσιν εἰδικὸν σκοπόν, προωρισμένον εἰς μόνον τὴν χρῆσιν ταύτην.

Ἄρθρον 58.

ΙΙᾶσα ἀρξαμένη σειρὰ βάλλεται ἄνευ ἀνωμάλου διακοπῆς.

Ἄρθρον 59.

Πᾶς σκοπευτὴς ποιούμενος χρῆσιν ὅπλου ἀνήκοντος εἰς τὴν Ἐπιτροπείαν τῆς βολῆς ὀφείλει μετὰ τὴν βολὴν τῆς σειρᾶς, δι’ ἣν τὸ ἔλαβε, νά ἐπιστρέφῃ τοῦτο ἀμέσως εἰς τὸν ἐπὶ τῶν ὅπλων τοῦ Σκοπευτηρίου ὑπάλληλον καὶ ν’ ἀναλαμβάνῃ ἣν ἔδωκεν ἐπὶ τούτῳ ἀπόδειξιν. Ἄλλως, ἐν περιπτώσει ἀπωλείας τοῦ ὅπλου, καθίσταται ὑπόλογος πρὸς καταβολὴν τῆς ἀξίας του.

Ἄρθρον 60.

Ὁ ἀγὼν τελεῖται ἐνώπιον ἐπόπτου ἐξελέγχοντος τ’ ἀποτελέσματα ἐκάστης βολῆς, ἅτινα ἐγγράφονται ὑπ’ αὐτοῦ, ἢ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψίν του, ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ καταχωριστοῦ καὶ ἐν τῷ βιβλιαρίῳ βολῆς τοῦ σκοπευτοῦ. Τ’ ἀποτελέσματα μιᾶς σειρᾶς ἐγγράφονται ἐν μιᾷ καὶ μόνῃ σελίδι τοῦ βιβλιαρίου βολῆς, ἣν ὑπογράφουσιν ὅτε ἐπόπτης, ὁ καταχωριστὴς καὶ ὁ σκοπευτής.

Ἄρθρον 61.

Μεθ’ ἑκάστην βολὴν οἱ σημειωταὶ δεικνύουσι διὰ σήματος τὸ βληθὲν σημεῖον τοῦ σκοποῦ καὶ τὸν ἀριθμὸν ἐπιτυχίας.

Ἄρθρον 62.

Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν μιᾶς σειρᾶς, οἱ σημειωταὶ ἀφαιροῦσι τὸν κινητὸν σκοπόν, θέτουσιν ἐπ’ αὐτοῦ τὸν ἀριθμὸν τῆς σκοπιᾶς, τὸν αὔξοντα ἀριθμὸν τοῦ σκοποῦ, καὶ ἀθροίζοντες πάντας τοὺς ἀριθμοὺς τῆς ἐπιτυχίας, δεικνύουσιν εἰς τοὺς ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ, δι’ ὀπτικοῦ τηλεγράφου, τόν τε ἀριθμὸν τῶν ἐπιτυχουσῶν βολῶν καὶ τὸν ὁλικὸν ἀριθμὸν ἐπιτυχιῶν, ἢ ἀποστέλλουσιν εἰς τὸ Σκοπευτήριον αὐτὸν τοῦτον τὸν σκοπόν.

Ἄρθρον 63.

Πᾶσα βολὴ ἐπιτυγχάνουσα διαχωρίζουσαν ἐπὶ τοῦ σκοποῦ γραμμὴν λογίζεται ὡς ἐπιτυχοῦσα τὸν μείζονα τῶν ἑκατέρωθεν τῆς γραμμῆς ἀριθμῶν.

Ἄρθρον 64.

Πᾶν λάθος ἀνακαλυπτόμενον δέον νὰ γνωστοποιῆται πάραυτα εἰς τὸν οἰκεῖον ἐπόπτην.

Ἄρθρον 65.

Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὁ σκοπευτὴς ὀφείλει νὰ διακόψῃ τὴν βολὴν αὐτοῦ καὶ νὰ ἀναφερθῇ πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς ἐξ ἧς βάλλει θυρίδος ἐπόπτην. Ἡ ἔνστασις ἐξακριβοῦται παρευθύς, ἐὰν δὲ τυχὸν ὁ σκοπευτὴς ἐπιμένῃ ἐνιστάμενος, ἡ ἔνστασις αὐτοῦ ὑποβάλλεται εἰς τὴν κρίσιν τῆς Ἐπιτροπείας τῆς βολῆς.

Ἄρθρον 66.

Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς τῶν σκοπευτῶν ἦνε μέγας, ἐπιτρέπεται νὰ παρακληθῶσιν οἱ μὴ βάλλοντες, ὅπως ἐκκενώσωσι τὸ διὰ τοὺς σκοπευτὰς ὡρισμένον μέρος.

Ἄρθρον 67.

Ὡρισμένως ἀπαγορεύεται: τὸ γεμίζειν καὶ βάλλειν ὅπλον τι ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῆς θυρίδος βολῆς ὡς καὶ τὸ καταλείπειν τὴν θέσιν ταύτην μεθ’ ὅπλου γεμάτου, τὸ καπνίζειν ἐν τῷ σκοπευτηρίῳ ἐκτὸς τοῦ ἐπὶ τούτῳ ὡρισμένου μέρους, τὸ εἰσάγειν κῦνας ἐντὸς τοῦ Σκοπευτηρίου, τὸ ὁμιλεῖν πρὸς τοὺς σκοπευτὰς ὅταν εὑρίσκωνται ἐν τῇ θυρίδι βολῆς, καὶ τὸ ἐγγίζειν τὰ ὅπλα σκοπευτοῦ τινος ἄνευ τῆς ἀδείας αὐτοῦ. Τῆς τελευταίας ἀπαγορεύσεως ταύτης ἐξαιροῦνται τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπείας βολῆς καὶ οἱ ἐπόπται.

Ἄρθρον. 68.

Ὁ σκοπευτής, περατώσας τὸ ῥίμμα, ὀφείλει ν’ ἀναλάβῃ τὸ βιβλιάριον αὐτοῦ ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ καταχωριστοῦ, ἀφοῦ πρῶτον βεβαιωθῇ περὶ τῆς ἀκριβοῦς ἐγγραφῆς τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν βολῶν εἴς τε τὸ βιβλίον τοῦ καταχωριστοῦ καὶ εἰς τὸ ἑαυτοῦ βιβλιάριον βολῆς, καὶ ὑπογράψῃ τὴν συμπληρωθεῖσαν σελίδα του.

Ἄρθρον 69.

Ἐπὶ πάσης τυχὸν ἐνστάσεως μεταγενεστέρας μόνον τὸ βιβλίον τοῦ καταχωριστοῦ λαμβάνεται ὑπ’ ὄψει.

Ἄρθρον 70.

Ἡ διαλογὴ τῶν γενικῶν ἀποτελεσμάτων ἑκάστου ἀγῶνος γίνεται ἐν γενικῇ συνεδρίᾳ της Ἐπιτροπείας τῆς βολῆς, ἐν ᾗ παρακάθηνται καὶ οἱ ὑπὸ τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπείας ἑκάστου ἔθνους ὡρισμένοι ἀντιπρόσωποι τῶν σκοπευτῶν τῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς.


Ταξινόμησις σκοπευτῶν. Ἐπιδίκασις νικητῶν.
Ἄρθρον 71.

Ἡ ταξινόμησις τῶν σκοπευτῶν ἐν ἑκάστῳ ἀγῶνι, γίνεται διὰ τοῦ ἀθροίσματος πάντων τῶν ὑφ’ ἑκάστου σκοπευτοῦ ἐπιτευχθέντων μερικῶν γινομένων τῶν σειρῶν, ἐξ ὧν ἀποτελεῖται ὁ ἀγών. Τὰ γινόμενα ταῦτα παράγονται ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἐπιτευχθέντων ἐν ἑκάστῃ σειρᾷ ἀριθμῶν ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐπιτυχουσῶν βολῶν τῆς αὐτῆς σειρᾶς. Ἐν ἰσότητι ἀριθμῶν ἡ προτεραιότης δίδεται εἰς τὸν ἔχοντα μείζονα ἀριθμὸν ἐπιτυχῶν βολῶν, ἐν ἰσότητι δὲ ἀριθμῶν καὶ ἐπιτυχῶν ἅμα βολῶν ἡ ἐκδίκασις γίνεται ὑπὲρ ἐκείνου, οὗτινος αἱ τρεῖς σφαῖραι αἱ τοὺς ἐλάσσονας τυχοῦσαι ἀριθμοὺς ἀποδίδουσι μεῖζον ἄθροισμα.


Ἀνακήρυξις τῶν νικητῶν.
Ἄρθρον 72.

Ἡ ἀνακήρυξις τῶν νικητῶν καὶ ἡ ἀπονομὴ βραβείων τελεσθήσεται ἐπισήμως ἐν τῷ Σταδίῳ κατὰ τρόπον ὁρισθησόμενον ἐν τῷ γενικῷ προγράμματι τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων.


Ἐμβλήματα μελῶν τῆς Ἐπιτροπείας καὶ Ἐποπτῶν.
Ἄρθρον 74.

Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπείας τῆς βολῆς φέρουσιν ἐπὶ τοῦ στήθους τὸ ὑπὸ τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπείας ὁρισθὲν ἔμβλημα. Οἱ δὲ ἐπόπται φέρουσι βραχιονιστῆρα ἐρυθρόν.


Σήματα.
Ἄρθρον 75.

Ἡ ἀνύψωσις σήματος ἐρυθρολεύκου πρὸ τῶν σκοπῶν ἐπιβάλλει τὴν παῦσιν τοῦ πυρός, ἡ δὲ ὑποστολὴ τὴν ἔναρξιν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 76.

Πρὸς ἔνδειξιν τοῦ σημείου, ἐν ᾦ ἡ σφαῖρα ἔβαλε τὸν σκοπόν, ὁ σημειωτὴς ποιεῖται χρῆσιν δείκτου φέροντος σῆμα ἐρυθρόν.

Ἄρθρον 77.

Ἐπὶ πάσης μὴ ὑπὸ τούτου τοῦ κανονισμοῦ προνοηθείσης περιπτώσεως κρίνει καὶ ἀποφασίζει ἀνεκκλήτως ἡ Ἐπιτροπεία τῆς βολῆς.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Α. Β. Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ὁ Γραμματεὺς

I. Φραγκούδης, Λοχαγὸς

Τὰ Μέλη
Στέφ. Σκουλούδης Δημ. Στάϊκος
πρώην ὑπουργός, βουλευτής, κτλ. Ἀντισυνταγματάρχης
Ἀλκ. Κρασᾶς Ἰω. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής ἐν τῷ Ἐθν. Πανεπιστημίῳ κτλ. Ταγματάρχης
Γ. Ἀντωνόπουλος Ἀλέξ. Κοντόσταυλος
Λοχαγὸς
Ἀθ. Πιερράκος Μαυρομιχάλης, Ἴλαρχος
Ἀθ. Βότσαρης
Λοχαγὸς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Δι᾿ ὅπλου

Εἷς ἀγὼν ἐξ ἀποστάσεως μέτρων....................................................................................................................................................................................................................................................300.

Εἷς ἀγὼν ἐξ ἀποστάσεως μέτρων....................................................................................................................................................................................................................................................200.

Διὰ περιστρόφου ὑπηρεσίας

Εἷς ἀγὼν ἐξ ἀποστάσεως μέτρων....................................................................................................................................................................................................................................................25.

Διὰ περιστρόφου ἐλευθέρου

Εἷς ἀγὼν ἐξ ἀποστάσεως μέτρων....................................................................................................................................................................................................................................................30.

Διὰ πιστολίου

Εἷς ἀγὼν ἐξ ἀποστάσεως μέτρων....................................................................................................................................................................................................................................................25.


Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐν ἑκάστῳ τῶν ἀγώνων τούτων περιλαμβανομένων σειρῶν ὁρισθήσεται ἐν προσήκοντι χρόνῳ κατὰ λόγον τοῦ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἀγώνων διατεθησομένου χρόνου καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σκοπευτῶν, οὕτως ὥστε ἅπαντες οἱ ἐγγραφησόμενοι σκοπευταὶ νὰ μετάσχωσι τῶν ἀγώνων βολῆς.