Αίτησις εγκρίσεως εκποιήσεως εθνικών κτημάτων προς εξασφάλισιν πόρων δι’ οχυρωματικά έργα εις Αιτωλίαν

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αἴτησις ἐγκρίσεως ἐκποιήσεως ἐθνικῶν κτημάτων πρὸς ἐξασφάλισιν πόρων δι’ ὀχυρωματικὰ ἔργα εἰς Αἰτωλίαν.


Ἀριθ. 194

Ἐκλαμπρότατε


Μεγίστης ὅσης χαρᾶς πρόξενος ἐγένετο ἡμῖν ἡ ἀπὸ τὰς 24 τοῦ παρελθόντος μηνὸς σεβαστὴ ἐπιστολή σας, διότι εὐηγγελίσατο τὴν ἐξησφάλισιν τοῦ Ὀργανικοῦ Νόμου τῆς Ἐπιδαύρου καὶ τὸν σύνδεσμον τῆς γενικῆς ἀγάπης, μόνων σωτηριωδῶν μέσων διὰ τὴν τῶν ἡμετέρων πραγμάτων καλὴν ἀποκατάστασιν. Ἀρχομένης δὲ τῆς Σεβαστῆς Διοικήσεως νὰ φροντίζῃ διὰ τὰς μερικὰς ἀνάγκας τῶν διαφόρων ἐλευθέρων μερῶν τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅτι θέλει φροντίσει καὶ διὰ τὴν πόλιν ταύτην. Ἀλλ᾽ ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου͵ ἐπειδὴ στερούμεθα χρημάτων πρὸς ἐξακολούθησιν τοῦ ὀχυρώματος, μὴ ἐξαρκουσῶν τῶν μηνιαίων προσόδων, θερμῶς παρακαλοῦμεν τὴν Υ.Ε. ἵνα, μεσίτης γενομένη πρὸς τὴν Ὑπερτάτην Ἐθνικὴν Διοίκησιν, ἐπιτύχη τῆς ἀδείας της, δυνάμει τῆς ὁποίας νά ἐμπορέσωμεν νὰ πωλήσωμεν ἔτι ἕν μέρος τῶν ἐδῶ ἐθνικῶν κτημάτων, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐξακολουθήσωμεν τὸ ἔργον τοῦτο, ἕως ὅτου νὰ εὐκολυνθῶμεν ἀπὸ τὰς τοπικὰς προσόδους περισσότερον.
Ἡμεῖς ἕως ὥρας ἐπωλήσαμεν ἐθνικὰ κτήματα, οἷον ἐργαστήρια καὶ φούρνους, διὰ γρ. 18.940 καὶ ὀκτὼ ἐργαστηρότοπους, διὰ γρ. 10.540, ὅλα ὁμοῦ γρ. 29.480, ἀντὶς διὰ τὴν ποσότητα γροσίων 25 χιλιάδων, κατὰ τὴν ὑπ᾽ ἀριθ. 1994 διαταγὴν σας. Τὴν παράβασιν αὐτὴν ἐλπίζομεν ὅτι θέλει τὴν παραβλέψει ἡ Σεβαστὴ Διοίκησις, γνωρίζουσα τὴν ὁποίαν εἴχομεν ἀνάγκην καὶ τὴν ὁποίαν θέλει δοκιμάσωμεν, ἂν δὲν ἐπιταχυνθῇ ἡ πρὸς ἡμᾶς στάλσις χρηματικῆς βοηθείας διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ τῆς πόλεως ταύτης ὀχυρώματος. Εἰς τὴν ἀπανδοχὴν τῆς ὁποίας πᾶσαν τὴν ἐλπίδαν ἀναθέμενοι λαμβάνομεν τὴν τόλμην νὰ ὑποσημειωθῶμεν μετὰ βαθυτάτου σέβας

Τὴν 7 Μαΐου 1823, Μισολόγγιον

Τῆς Ὑμετέρας Ἐκλαμπρότητος ὑποκλινεῖς δοῦλοι

καὶ Διευθ. τῆς Ἐπαρχίας Αἰτωλίας
Κωνστ. Πεταλᾶς
Ἰωάννης Τρικούπης

Ἀναστάσιος Παπαλουκᾶς


Ἐπὶ τοῦ νώτου : Πρὸς τὸν Ἐκλαμπρότατον Πρίγκιπα κύριον Ἀλέξανδρον Μαυροκορδᾶτον κ.τ.λ. Εἰς Τριπολιτζὰν - 1823. Διευθυνταὶ Μισολ. Σημ. 7 Μαΐου. Λῆψις 19 ἰδίου. Ἐξαιτοῦνται βοήθειαν διὰ τὸ ὀχύρωμα.