Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • ἐξήγησιν αὐτοῦ ἐν τῷ λεξικῷ του τὰ ἑξῆς. «ΑΣΤΗΛΑΙ· astella, sive astilla. Hesychius φέρμιοι, ἃς ἔνιοι ἀστήλας τὰς ἐκ σχοίνων πλεκομένας.» Οὕτω τὸ παρερμηνευθὲν
  826 bytes (2.596 λέξεις) - 18:37, 27 Αυγούστου 2018
 • Γλώσσαι/Ο (ανακατεύθυνση από Hesychius Ο)
  Ο· ἄρθρον προτακτικὸν ἀρσενικὸν ἑνικόν. καὶ ἀντὶ ἀρσενικοῦ ὑποτακτικοῦ πτώσεως ὀρθῆς τοῦ ὅς. καὶ ὑποτακτικὸν ἄρθρον οὐδετέρου ὀνόματος. καὶ ἀντὶ ἀναφορικοῦ
  182 KB (14.981 λέξεις) - 11:09, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Η (ανακατεύθυνση από Hesychius Η)
  <Ἦ>· ψιλούμενον καὶ περισπώμενον σύνδεσμον δηλοῖ παραπλη- ρωματικὸν ἴσον τῷ δή. καὶ ἀντὶ ἀπορηματικοῦ τοῦ ἆρα. καὶ ῥῆμα ἴσον <τῷ> <ἔφη>· ἦ ....... Ὅμηρος
  83 KB (6.847 λέξεις) - 11:08, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Κ (ανακατεύθυνση από Hesychius Κ)
  †<Κααρτίας>· βάτραχος [<καασσαύριον>· πορνεῖον] †<κλάσσεται>· ἄρχεται. Συρακούσιοι [<κάαυκα>· περιδέραια. πλόκια] <κάβαισος>· ἄπληστος· p. κάβος γὰρ μέτρον
  415 KB (30.999 λέξεις) - 11:08, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Α (ανακατεύθυνση από Hesychius Α)
  <Α>· Τὸ <α> περισπασθὲν δηλοῖ εἴθε, ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ (P. Ox. 2079,33, fr. 1,33)· "ἆ πάντως ἵνα γῆρας". καὶ τὸ ὦ ἄρθρον, ὡς παρ' Ὁμήρῳ· ἆ δειλοί (υ 351)
  720 KB (53.971 λέξεις) - 16:26, 20 Απριλίου 2017
 • Γλώσσαι/Δ (ανακατεύθυνση από Hesychius Δ)
  †<δαάναι>· διάζεσθαι, ὅσον εἰς τὴν χρείαν τοῦ στήμονος μεριζόμενον καθάπτεσθαι <δαβῇ>· καίηται. Λάκωνες <δαβελός>· δαλός. Λάκωνες <δαβούλ>· ἡ ἄρκτος. Χαλδαῖοι
  230 KB (17.679 λέξεις) - 16:32, 20 Απριλίου 2017
 • Γλώσσαι/Π (ανακατεύθυνση από Hesychius Π)
  <Πααμύλης>· Αἰγύπτιος θεὸς Πριαπώδης. Κρατῖνος ὁ νεώτερος Γίγα- σιν· ὡς σφοδρῶς [ἡ] Αἰγυπτώδης, Σώχαρις, Πααμύλης <Παᾶπις>· οὗτος ποτήριά τινα τοῖς Ἀθηναίοις
  347 KB (22.804 λέξεις) - 11:10, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Ζ (ανακατεύθυνση από Hesychius Ζ)
  <Ζ<α>>· μέγα. ἰσχυρόν. πολύ. ὅθεν καὶ <ζάπλουτος> ὁ μεγαλόπλου- τος [<ζάβατος>· πίναξ ἰθυηρὸς παρὰ Παφίας] <ζαβάλλειν>· ἐξαπατᾶν gp <ζαβλεμέως>· μεγάλως
  23 KB (1.819 λέξεις) - 11:07, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Ν (ανακατεύθυνση από Hesychius Ν)
  [*<Ναάσατο>· κατώκησεν S] <νάβλα>· εἶδος ὀργάνου μουσικοῦ. ἢ ψαλτήριον. ἢ κιθάρα (Soph. fr. 765?) *<νάβλας>· κιθαριστής, εἶδος ὀργάνου μουσικοῦ δυσήχου
  70 KB (5.538 λέξεις) - 11:09, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Σ (ανακατεύθυνση από Hesychius Σ)
  <Σᾶ>· σῶα, ὑγιῆ, ἀκέραια. καὶ ἀντωνυμία δευτέρου προσώπου <σαβάζειν>· εὐάζειν, βακχεύειν *<σαβά>· αἰχμαλωσία *<σαβέκ· "ἐν φυτῷ σαβέκ">. βάτος <Σαβάζιος>·
  244 KB (16.437 λέξεις) - 11:10, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Τ (ανακατεύθυνση από Hesychius Τ)
  <Τά>· ταῦτα, ἅτινα αὐτά, ἀναφορικῶς· ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν <τὰ ἅ>· [ἅτινα, ἢ τοιαῦτα] [<τὰ ἀδάνοντα>· τὰ ἀρέσκοντα] <τὰ αἰσχίω>· τὰ χείρω <τὰ
  131 KB (9.185 λέξεις) - 11:10, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Ρ (ανακατεύθυνση από Hesychius Ρ)
  <Ῥά>· δή. σύνδεσμος· ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες καὶ παρὰ ἰατροῖς ῥιζίον τι <ῥάας>· ῥεύματα <ῥαβάττειν>· ἄνω καὶ κάτω βαδίζειν. τινὲς δὲ τύπτειν, καὶ
  45 KB (3.033 λέξεις) - 11:10, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Ε (ανακατεύθυνση από Hesychius Ε)
  <<ε>>· δασυνόμενον μὲν καὶ ἐγκλινόμενον δηλοῖ ἀντωνυμίαν τρίτου προσώπου πτώσεως αἰτιατικῆς αὐτόν (Α 236), ὀρθοτονού- μενον δὲ πάλιν τρίτον δηλοῖ ἑαυτόν
  591 KB (43.902 λέξεις) - 11:06, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Χ (ανακατεύθυνση από Hesychius Χ)
  <Χαβόν>· καμπύλον. στενόν <χαβῶνες>· στέατα ὀπτώμενα ἀπὸ ἀλεύρου <χαδέειν>· χωρῆσαι <χάδεν>· ἐχώρησεν <χάζει>· πρ(ος)δεῖται. χαλᾶται <χάζειν>· ἀναχωρεῖν
  64 KB (4.387 λέξεις) - 11:10, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Β (ανακατεύθυνση από Hesychius Β)
  <Βαβάζειν>· τὸ <μὴ> διηρθρωμένα λέγειν. ἔνιοι δὲ βοᾶν *<βαβαί>· θαυμαστικὴ φωνή ASPnΣ <βάβακα>· τὸν γάλλον (ps) <βαβάκινον> <καὶ <βάκινον>> χύτρας εἶδος
  117 KB (9.027 λέξεις) - 16:24, 20 Απριλίου 2017
 • Γλώσσαι/Θ (ανακατεύθυνση από Hesychius Θ)
  <Θάασσεν>· ἐκαθέζετο (Ι 194) S(n) <θαάσσει>· κάθηται. διατρίβει <θάβακον>· θᾶκον. ἢ θρόνον <Θαβώρ>· ὄρος Συρίας (Hos. 5,1 ς#) <θάγῃ>· θήξῃς <θάεο>· θεώρει
  90 KB (7.085 λέξεις) - 11:08, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Ξ (ανακατεύθυνση από Hesychius Ξ)
  <Ξαίνει>· *διαξέει AS. νήθει (ASvg), σωρεύει (vg). ἐργάζεται ἔρια AS. καὶ δέρειν ἱμάντι †<ξενύει>· λήγει <ξάνδαρος>· ζῷον ὅμοιον βοΐ, γενόμενον κατὰ τὸ
  17 KB (1.281 λέξεις) - 11:09, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Γ (ανακατεύθυνση από Hesychius Γ)
  [<γάαθον>· ἧσσον] <γαβαλάν>· ἐγκέφαλον, ἢ κεφαλήν S <γάβαθον>· τρυβλίον <γάβενα>· ὀξυβάφια, ἤτοι τρυβλία <γαβεργός>· <ὁ> ἀγροῦ μισθωτής. S Λάκωνες <γαγγαλᾶν
  87 KB (6.901 λέξεις) - 16:32, 20 Απριλίου 2017
 • Γλώσσαι/Ι (ανακατεύθυνση από Hesychius Ι)
  <ια>· *μία ASgn, καὶ μόνη S, καὶ αὕτη ASg. καὶ φωνή (Eur. Rhes. 553) p, καὶ βοή. καὶ τὰ ἄνθη τὰ πορφυροειδῆ. *ἢ [βέλη ASvgn <Ἱά>· δασυνόμενον τὸ ἄλφα,
  106 KB (8.445 λέξεις) - 11:08, 18 Ιουλίου 2017
 • Γλώσσαι/Λ (ανακατεύθυνση από Hesychius Λ)
  <Λ<α>>· ἐπὶ τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ λίαν ἐτάσσετο. ὅθεν καὶ <λακάνη> ἡ μεγάλως κεχηνυῖα <λααν>· *λίθον (Eur. Phoen. 1157) Avgn. ἢ ὁρᾶν. ῥηγμίν. πόλις καὶ θυλάκιον
  136 KB (10.612 λέξεις) - 11:08, 18 Ιουλίου 2017

Εμφάνιση (20 προηγουμένων | 20 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).