ΦΕΚ 872 Β΄ - 16.03.2020

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Τεύχος δεύτερο, αριθμός φύλλου 872. 16 Μαρτίου 2020


9587
Coat of arms of Greece.svg
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 16 Μαρτίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 872 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2867/Υ1

ΕΘΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02008721603200002*