ΦΕΚ 783 Β΄ - 10.03.2020

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Τεύχος δεύτερο, αριθμός φύλλου 783. 10 Μαρτίου 2020


8501
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 10 Μαρτίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 783 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838

ΕΘΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02007831003200002*