ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833/Περί δραχμής

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833
Περὶ δραχμῆς


OΘΩΝ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρὸς διαῤῥύθμισιν τοῦ νομισματικοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα συστήματος, κατὰ τὰς προτάσεις τοῦ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας, διετάξαμεν καὶ διατάττομεν τὰ ἐφεξῆς.

1. Οἱ ἄχρι τοῦδε κανονισμοὶ τῶν νομισμάτων εἶναι ἄκυροι διὰ τὸ μέλλον, ἐκτός μόνον τῶν ἀφορώντων τὰς προσδιωρισμένας καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς πλήρη ἐνέργειαν μενούσας ποινὰς, κατὰ τὸ Δ′ κεφάλαιον τοῦ Ἀπανθίσματος τῶν ἐγκληματικῶν.

2. Ἡ ἐκτύπωσις τῶν πολυτίμων μετάλλων, καθὼς καὶ ἡ τοῦ χαλκοῦ, κατὰ τοὺς ἄχρι τοῦδε ἐπικρατήσαντας τύπους, παύει.

3. Ἀντὶ τῶν ἄχρι τοῦδε νομισμάτων θέλουν εἰσαχθῇ νέα, τῶν ὁποίων τὰ χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἐμπεριέχουν, ὡς πρὸς τὴν ἐσωτερικήν των ἀξίαν, τὴν τιμὴν, ἥτις εἶναι ἐπ’ αὐτῶν χαραγμένη, καὶ διὰ τὴν ὁποίαν τὸ Ταμεῖον τὰ ἐκδίδει. Ἑπομένως δὲν θέλουν ἐμβῆ εἰς λογαριασμὸν παντελῶς τὰ ἔξοδα τῆς ἐκτυπώσεως.

4. Δίς τόπον τῆς ἄχρι τοῦδε προσδιορισμένης μονάδος τοῦ Φοίνικος, ὅστις ἦτον ἐλαφρότερος τῆς ληφθείσης βάσεως, θέλει εἰσαχθῇ νέον νόμισμα, φέρον τὸ ὄνομα Δραχμὴ, καὶ θέλει λογίζεσθαι ὡς μονὰς καὶ βάσις τοῦ νέου νομισματικοῦ συστήματος.

5. Ἡ Δραχμὴ θέλει διαιρεθῆ εἰς ἑκατὸν μόρια ὀνομαζόμενα Λεπτά.

6. Ἡ Δραχμὴ συνίσταται ἀπὸ ἐννέα μόρια ἀργύρου καθαροῦ καὶ ἓν μόριον χαλκοῦ, περιέχει γραμμὰς 4,029 καθαροῦ ἀργύρου καὶ 0,448 χαλκοῦ, συνάμα δὲ γραμμὰς 4,477 μετρικοῦ βάρους.

7. Ἐκτὸς τῆς ἁπλῆς Δραχμῆς, θέλουν ἐκδοθῆ νομίσματα πέντε Δραχμῶν, ἡμισείας Δραχμῆς καὶ τεταρτημορίου τῆς Δραχμῆς, (Πεντάδραχμον, Ἡμίδραχμον καὶ τέταρτον Δραχμῆς), ἔχοντα ὅλα τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τοῦ μίγματος καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἀξίας ὡς πρὸς τὸ Μονόδραχμον.

Τὸ Πεντάδραχμον περιέχει γραμμὰς 20,147 καθαροῦ ἀργύρου καὶ 2,238 χαλκοῦ, συνάμα δὲ γραμμὰς 22,385 μετρικοῦ βάρους. Τὸ Ἡμίδραχμον περιέχει γραμμὰς 2,015 καθαροῦ ἀργύρου καὶ 0,223 χαλκοῦ, συνάμα δὲ γραμμὰς 2,038 μετρικοῦ βάρους. Τὸ τέταρτον Δραχμῆς περιέχει γραμμὰς καθαροῦ ἀργύρου 1,007 καὶ χαλκοῦ 0,112, συνάμα δὲ γραμμὰς 1,119 μετρικοῦ βάρους.

8. Ὅλα τὰ ἀργυρὰ νομίσματα φέρουν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς μέρους τὸ πρόσωπον τοῦ Βασιλέως μὲ τὴν περιγραφὴν, ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τὰ παράσημα τοῦ κράτους, καὶ κάτωθεν αὐτῶν τὴν σημείωσιν τῆς τιμῆς τοῦ νομίσματος καὶ τὸ ἔτος τῆς ἐκτυπώσεως.

9. Θέλουν ἐκτυπωθῇ, χρυσᾶ νομίσματα 20 καὶ 40 δραχμῶν, συγκείμενα ἐξ ἐννέα μορίων καθαροῦ χρυσοῦ καὶ ἑνὸς μορίου χαλκοῦ. Τὸ ἁπλοῦν Εἰκοσάδραχμον περιέχει γραμμὰς 5,190 καθαροῦ χρυσοῦ καὶ 0,577 χαλκοῦ, συνάμα γραμμὰς 5,776 μετρικοῦ βάρους. Τὸ Τεσσαρακοντάδροχμον περιέχει γραμμὰς 10,398 καθαροῦ χρυσοῦ καὶ 1,155 χαλκοῦ, συνάμα γραμμὰς 1,553 μετρικοῦ βάρους.

10. Τὰ χρυσᾶ νομίσματα φέρουν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς μέρους τὸ πρόσωπον τοῦ Βασιλέως, βλέποντος πρὸς δεξιὰν, μὲ τὴν περιγραφὴν, ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἀπὸ τοῦ ἑτέρου τὰ παράσημα τοῦ κράτους, καὶ κάτωθεν αὐτῶν τὴν σημείωσιν τῆς τιμῆς τοῦ νομίσματος καὶ τὸ ἔτος τῆς ἐκτυπώσεως.

11. Πρὸς εὐκολίαν τῆς καθ’ ἡμέραν μικρᾶς ἐντὸς τοῦ κράτους δυσονηψίας καὶ πρὸς ἐξίσωσιν τῶν πληρωμῶν, θέλουν ἐκτυπωθῇ νομίσματα ἀποκαθιστὰν χαλκὸν ἀνὰ 1, 2, 5 καὶ 10 Λεπτά. Τὸ βάρος αὐτῶν προσδιορίζεται

Διὰ μὲν τὸ Λεπτὸν γραμμὰς 1,299,
Διὰ τὸ Δίλεπτον γραμμὰς 2,598,
Διὰ τὸ Πεντάλεπτον γραμ. 6,495,
Διὰ τὸ Δεκάλεπτον γραμ. 12,990.
12. Τὰ χαλκονομίσματα φέρουν ἐπὶ τοῦ ἑνός μέρους τὰ παράσημα τοῦ κράτους μὲ τὴν περιγραφὴν, ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, καὶ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου τὴν σημείωσιν τῆς τιμῆς καὶ τὸ ἔτος τῆς ἐκτυπώσεως.

13. Τὸ ποσὸν τῶν ἐκδοθησομένων νομισμάτων θέλει κανονίζεσθαι διὰ τό μέλλον κατὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ κράτους.

14. Ὁ ἔχων νὰ λαμβάνῃ χρήματα δὲν εἶναι ὑπόχρεως νὰ δέχεται εἰς χαλκονομίσματα τελειότερον τοῦ πεντηκοστημορίσυ, ἤτοι δύο τοῖς ἑκατὸν τῆς πληροθησομένης εἰς αὐτὸν ποσότητος, ἐκτὸς μόνον ἂν ἔγεινεν ἄλλη ῥητὴ ἐπὶ τούτῳ συμφωνία μεταξὺ τῶν ἐνεχομένων μερῶν.

15. Πληρωμαὶ εἰς τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον δὲν γίνονται τοῦ λοιποῦ εἰμὴ εἰς Ἑλληνικὰ νομίσματα, κατὰ τὴν ἐν τῷ παρόντι κανονισμῷ διατίμησιν.

16. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν κανόνα ἐξαιροῦνται προσωρινῶς καὶ μέχρι νεωτέρας διαταγῆς τὰ κάτωθι σημειωμένα νομίσματα, τὰ ὁποῖα θέλουν εἶσθαι δεκτὰ εἰς τὰς ἀκολούθους τιμὰς εἰς ὅλα τὰ ἐθνικὰ ταμεῖα.

α′. Ἐκ τῶν Γαλλικῶν νομισμάτων

1. Τὸ Μονόφραγκον πρός 01 Δραχ. 11 Λεπ.
2. Τὸ Πεντάφραγκυν 05 » 53
3. Τὸ χρυσοῦν νόμ. τῶν 20 Φράγ. 22 » 33
4. Ὅμοιον τῶν 40 Φράγ. 44 » 66
5. Χρυσοῦν Λουΐγγιον (νέον) 26 » 54
β′. Τὸ Ἱσπανικὸν Μεξικανικὸν δίστηλον 06 »
γ′. Τὰ Γερμανικὰ τάληρα, ὡς τὸ Θηρεσιανὸν καὶ ἄλλα Αὐστριακὰ Βαυαρικὰ καὶ λοιπὰ τάληρα 05 » 78
δ′. Τὸ εἰκοσάρι κατὰ τὴν Γερμανικὴν διάταξιν » 95
ε′. Τὸ Αὐστρ. ἀκέραιον Σοφφερίνιον 38 » 88
στ′. Τὸ ἥμισυ αὐτοῦ 19 » 44
ζ′. Τὰ Αὐστρ. καὶ Βαυαριὰ φλωρ. 13 » 06
η′. Τὸ Ὁλλανδικὸν 13 »

17. Οἱ πρῴην ἐκτυπωθέντες εἰς τὴν Ἑλλάδα Φοίνικες εἶναι παρὰ τιμήν. Τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον θέλει τοὺς δεχέσθαι εἰς τὰς πρὸς τὸ δημόσιον γινομένας πληρωμὰς κατὰ τὴν ἐσωτερικήν των ἀξίαν, ἥτις, κατὰ τας γενομένας ἐξετάσεις, εἶναι γραμμῶν 3,747 ἀργύρου, ἤτοι 93 Λεπτῶν, κατὰ τὴν νέαν διατίμησιν. Εἰς τὴν τιμὴν ταύτην δύναται καὶ νὰ τοὺς ἀνταλλάξῃ τις εἰς τὸ Ἐθνικόν Ταμεῖον.

18. Ἡ κυκλοφορία τῶν ἄχρι τοῦδε ἐκτυπωθέντων Ἑλληνικῶν χαλκονομισμάτων θέλει παύσει. Ἡ Κυβέρνησις θέλει τὰ συνάξει εἰς τὴν ὁποίαν ἔχουν ἤδη τιμὴν, τουτέστιν 80 %, ἤτοι 4 νέα Λεπτὰ ἀντὶ πέντε παλαιῶν, κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον. Θέλουν εἶσθαι δεκτὰ εἰς αὐτὴν τὴν τιμὴν εἰς ὅλα τὰ ἐθνικὰ ταμεῖα, ἢ θέλουν ἀνταλλάττεσθαι εἰς νέα χαλκονομίσματα, ἢ θέλουν λαμβάνεσθαι, διδομένων τοῦ ἀντιτίμου εἰς ἄλλα μεταλλικὰ νομίσματα. Ἡ σύναξις δι’ ἀνταλλαγῆς εἰς νέα χαλκονομίσματα, ἢ δι’ ἀποδόσεως τοῦ ἀντιτίμου εἰς ἄλλο εἶδος μεταλλικῶν, θέλει λάβει ἀρχὴν ἀπὸ 1 (13) Μαΐου τοῦ τρέχοντος ἔτους· ἕως εἰς ἐκείνην τὴν ἐποχὴν τὰ παλαιὰ χαλκονομίσματα θέλουν εἶσθαι εἰς κυκλοφορίαν κατὰ τὴν ὁποίαν ἤδη ἔχουν τιμὴν πρὸς 80 %.

19. Τὰ μερικὰ ἐθνικὰ ταμεῖα Θέλουν διαταχθῆ νὰ μὴ ἐκδίδωσι πλέον τὰ ὁποῖα συνάζουν χαλκονομίσματα καὶ Φοίνικας, ἀλλὰ θέλουν τὰ διευθύνει εἰς τὸ ἐθνικὸν γενικὸν ταμεῖον, τὸ ὁποῖον θέλει τὰ θέσει ἐκτὸς κυκλοφορίας.

20. Τὰ ξένα χαλκονομίσματα, καθὼς ἐν γένει ὅλα τὰ ξένα ψιλὰ νομίσματα (billon), εἶναι ἀπηγορευμένα, καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσίς των οὔτε εἰς τὴν δοσοληψίαν τῶν πολιτῶν.

21. Ὁ παρὼν κανονισμὸς δὲν θέλει ἔχει κἀμμίαν ἰσχὺν εἰς τὰς πρὸ τῆς δημοσιεύσεώς του συνθήκας καὶ ὑποχρεώσεις. Ἀλλ’ ὁ ἔχων νὰ λαμβάνῃ ἀπὸ τοιαύτης συμφωνίας εἶναι ὑπόχρεως νὰ δέχεται τὰ νέα νομίσματα, ἀφ’ οὗ γενῇ προλαβόντως ἡ ἀπαιτουμένη ἐλάττωσις.

22. Ὁ παρὼν κανονισμὸς ἐμβαίνει εἰς ἐνέργειαν, ἀφ’ ἧς ἡμέρας δημοσιευθῇ.

Ὁ ἐπὶ τῆς Οἰκονομίας Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας ἐπιφορτίζεται τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος.

Ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 8 (20 Φεβρουαρίου 1833)

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Ἡ Ἀντιβασιλεία
Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ.
Ὁ ἐπὶ τῶν Οἰκον. Γραμ. τῆς Ἐπικρατ. Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ