ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833/Εγκύκλιος Αρ. 4

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΦΕΚ 2 Α΄ - 22.02.1833
Ἐγκύκλιος Αρ. 4


Ἀρ. 4
Ἐγκύκλιος
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Πρὸς τοὺς Ἐκτακτ. Διοικητὰς, Διοικητὰς καὶ Τοποτηρ. τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Κύριε,

Ἐγκλείεται ἐνταῦθα ἀντίτυπον ποῦ ὑπ’ Ἀρ. 1 Βασιλικοῦ ὑψηλοῦ διατάγματος· κατὰ τὴν ἔννοιαν αὐτοῦ προσκαλεῖσθε νὰ φροντίσετε, ὥστε νὰ δώσωσιν ἄνευ ἀναβολῆς τὸν ὅρκον τῆς πίστεως καὶ ὑποταγῆς πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τὸν Σεβαστὸν ἡμῶν Κύριον καὶ Μονάρχην ὅλοι οἱ πιστοὶ ὑπήκοοι τοῦ Βασιλείου, οἱ ἔχοντες τὴν νόμιμον ἡλικίαν.

Ὁ ὅρκος οὗτος εἶναι τοσοῦτον δίκαιος καὶ ἱερὸς, καθ’ ὅσον δίδεται εἰς ἕνα διαδοχικὸν Μονάρχην, τὸν ὁποῖον ἡ θεία πρόνοια ἐξαπέστειλε διὰ νὰ φέρῃ τὸ πέρας τῶν πολυετῶν καὶ πολυειδῶν δυστυχημάτων μας, καὶ νὰ ἀνακαλέσῃ ἐν τῷ μέσῳ τῶν Ἑλλήνων τὰς εὐτυχεῖς ἡμέρας τῆς εὐνομίας καὶ τῆς εὐδαιμονίας των.

Ἀνήκει ἤδη εἰς ὑμᾶς νὰ πληρώσετε μετὰ πάσης ἀκριβείας καὶ προσοχῆς ὅσα καὶ ὅπως ἐπιτάττεσθε εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος.

Διευθύνοντες δὲ εἰς τὴν Γραμματείαν ταύτην τὰ πρωτότυπα τῶν ἐγγράφων τοῦ ὅρκου τῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν ὑμῶν κοινοτήτων, θέλετε διατηρήσει εἰς τὰ ἀρχεῖα τῆς Διοικήσεώς σας ἀντίγραφα αὐτῶν ἐπικυρωμένα κατὰ τὴν τάξιν.

Ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 4 Φεβρουαρίου 1833.

Ὁ Γραμματεὺς Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ