ΦΕΚ 25 Α΄ - 17.06.1864/Αρθ. 803

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀρθ. 803
Περὶ τοῦ Ναυτικοῦ ἀπομαχικοῦ Ταμείου.
ΦΕΚ 25 Α΄ - 17.06.1864


Ἀρθ. 803.

Πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν Ναυτικῶν Ὑπουργεῖον.

Ἰδοὺ καὶ τὸ δεύτερον παρῆλθεν ἔτος ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ ναυτικοῦ ἀπομαχικοῦ ταμείου, καὶ οὔτε τὸ φοβερὸν καὶ τὸ ἀνώμαλον τῶν τῆς πατρίδος περιστάσεων, οὔτε τὸ βλοσυρὸν τοῦ βλέπους τῶν δυσκόλων κατίσχυσε κατὰ τοῦ ἱδρύματος αὐτοῦ.

Ἐὰν δὲ ἐν τοῖς σπαργάνοις τὸ ναυτικὸν ἀπομαχικὸν ταμεῖον ἐφάνη ἀκαταμάχητον, τί ἆρά γε θέλει καταπράξει ἀνδρωθέν;

Κατὰ τὸ ἔτος τὸ παρελθὸν, ἤτοι κατὰ τὸ ἔτος τὸ πρῶτον, κατὰ τὴν ἐν δέοντι πρὸς τὸ ὑπουργεῖον ὑποβληθεῖσαν ἔκθεσιν, τὸ ναυτικὸν ἀπομαχικὸν ταμεῖον εἰσέπραξε δραχμὰς 133711 καὶ λεπτὰ 13. Κατὰ τὸ ἔτος δὲ τὸ δεύτερόν, ἤτοι κατὰ τὸ 1863 ἔτος εἰσέπραξε δραχμὰς 180431 καὶ λεπτὰ 4.

Ἡ πρόοδος εἶναι πρόδηλος, καὶ, οὕτως εἰπεῖν, ψηλαφητή. Τῶν ἀριθμῶν δ’ αὐτῶν ἡ ῥητορικη δύναμις εἶναι πάσης λόγου τερθρείας ἀνωτέρα.

Τῆς διαχειρίσεως τῶν κεφαλαίων τοῦ ναυτικοῦ ἀπομαχικοῦ ταμείου κατὰ τὸ ἔτος 1863 ἐπιχειρῶ διὰ ταύτης νὰ δώσω τὸν πρέποντα ἀπολογισμὸν, καθ’ ἃ ὁ νόμος βρίζει,

Εἰσεπράχθησαν

Ἐκ Σύρου....................................................................................................................................................................................................................................................28351 54

»0 Σπετσῶν....................................................................................................................................................................................................................................................25139 36

»0 Ὕδρας....................................................................................................................................................................................................................................................15606 87

»0 Γαλαξειδίου....................................................................................................................................................................................................................................................14192 40

»0 Πειραιῶς....................................................................................................................................................................................................................................................12214 19

»0 Κρανιδίου....................................................................................................................................................................................................................................................07403 92

»0 Θήρας....................................................................................................................................................................................................................................................07302 95

»0 Χαλκίδος....................................................................................................................................................................................................................................................07062 57

»0 Ἄνδρου....................................................................................................................................................................................................................................................04667 29

»0 Κύμης....................................................................................................................................................................................................................................................04172 90

»0 Πόρου....................................................................................................................................................................................................................................................03832 78

»0 Πατρῶν....................................................................................................................................................................................................................................................03866 97

»0 Σκιάθου....................................................................................................................................................................................................................................................03634 97

»0 Σκοπέλου....................................................................................................................................................................................................................................................03201 56

»0 Μυκόνου....................................................................................................................................................................................................................................................02562 92

»0 Μεσολογγίου....................................................................................................................................................................................................................................................02352 46

»0 Μήλου....................................................................................................................................................................................................................................................02099 36

»0 Καλαμῶν....................................................................................................................................................................................................................................................01920 86

»0 Νέας Μιντσέλης....................................................................................................................................................................................................................................................01674 41

»0 Πύλου....................................................................................................................................................................................................................................................00766 70

»0 Ναυπλίου....................................................................................................................................................................................................................................................00585 75

»0 Νέων Ψαρῶν....................................................................................................................................................................................................................................................00087 45

»0 Κατακόλου....................................................................................................................................................................................................................................................00071 44

»0 Νέας Κορίνθου....................................................................................................................................................................................................................................................00061 50


152825 12

Ἐκ τῶν Βασιλικῶν πληρωμάτων....................................................................................................................................................................................................................................................13823 39

Ἐκ τόκων....................................................................................................................................................................................................................................................06915 85

Ἐκ τῆς ἑταιρίας τῆς ἀτμοπλοϊκῆς....................................................................................................................................................................................................................................................06252 19

Ἐκ πόρων ἐκτάκτων....................................................................................................................................................................................................................................................00614 50


 Τὸ όλον....................................................................................................................................................................................................................................................180131 04

Ἐδαπανήθησαν.

Εἰς τὸ προσωπικὸν....................................................................................................................................................................................................................................................1795 00

Εἰς γραφικὰ ἔξοδα....................................................................................................................................................................................................................................................0570 25

Εἰς ἐλέη τοῦ 1863....................................................................................................................................................................................................................................................6070 00

Εἰς συντάξεις....................................................................................................................................................................................................................................................5205 93

Ἀπεδόθησαν ὡς εἰσπραχθ. παρὰ τὸν νόμον....................................................................................................................................................................................................................................................0110 11


16751 32

Εἰς τὰ ἐν τῷ παρὰ πόδας ἰσολογισμῷ, ἔξοδα καταλογίζω καὶ δραχμὰς 18206 καὶ λεπτὰ 20, δι’ ὧν ἠγοράσθησαν, τῇ τοῦ ὑπουργείου συναινέσει, τὰ δεκατρία ἐκεῖ σωθέντα ὀρειχάλκινα τουρκικὰ πυροβόλα, τὰ ἐκ Πύλου. περισωθέντα, τὰ ὁποῖα τὸ μὲν δημόσιον ἀπεφάσισε νὰ πωλήσῃ, ἀνάγκην ἔχον χρημάτων, τὸ δὲ ναυτικὸν ἀπομαχικὸν ταμεῖον ἠγόρασε διὰ τοὺς ἀκολούθους λόγους.

Τὰ πυροβόλα, ταῦτα εἶναι τὸ μόνον ἐν ἡμῖν σωζόμενον λείψανον τῶν τροπαίων τῆς ἐν Πύλῳ ναυμαχίας καὶ παντὸς ἄλλου κατὰ τῶν Τούρκων θριάμβου.

Τὰ πυροβόλα ταῦτα, ἐκτὸς τῆς μεταλλικῆς αὐτῶν ἀξίας, ἔχουσι καὶ ἀξίαν ἄλλην, πολὺ μείζονα, ἣν εἰς αὐτὰ δίδει μέγα συμβὰν, μάχη μεγάλη.

Μεταξὺ δ’ αὐτῶν μάλιστα ὑπῆρχον δύο, ἐξαιρέτως ἱστορικὰ, δι’ ὧν ὁ μέγας τῶν Γάλλων αὐτοκράτωρ δὲν ἀπηξίωσε νὰ στολίση τὸ ἐν Παρισίοις ἀνάκτορον τῶν στρατιωτικῶν ἀπομάχων.

Γινώσκει δὲ τὸ ὑπουργεῖον ὅτι ἐκ τῶν πυροβόλων αὐτῶν τὸ ναυτικὸν ἀπομαχικὸν ταμεῖον προτίθεται νὰ κόψῃ νόμισμα, ἀναμιμνῆσκον τὰ κατὰ τὸν ἱερὸν ἀγῶνα μεγάλα κατὰ θάλασσαν κατορθώματα, ν’ ἀναστήσῃ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ εἴσπλου τοῦ Πειραιῶς δύο χαλκᾶς εἰκόνας, τὸν μὲν εἰς τιμὴν τῶν τριῶν μεγάλων τῆς Ἑλλάδος εὐεργετῶν, τὴν δὲ εἰς δόξαν τῶν τριῶν ναυτικῶν νήσων.

Δὲν πρόκειται, δὲ νὰ δαπανηθῶσι τοῦ ταμείου κεφάλαια πρὸς ἀνέγερσιν τῶν εἰκόνων, ἀλλὰ διὰ τῆς πωλήσεως τοῦ νομίσματος θέλουσι συναθροισθῆ τὰ χρήματα τὰ ἀναγκαιοῦντα. Ὁπωςδήποτε δὲ σήμερον τὸ ταμεῖον τὸ ἀπομαχικὸν, ἀντὶ ὀλίγων χρημάτων, ἔχει κειμήλιον, τοῦ ὁποίου ἡ ἀξία αὐξάνει, τοῦ χρόνου προϊόντος.

Ἐνόμισε δὲ ἡ ἐπιτροπὴ, ἡ τὰ τοῦ ταμείου διοικοῦσα καὶ εἰς τοῦτο καὶ τὸ ὑπουργεῖον συνῄνεσε, τὴν ἀνέγερσιν τῶν εἰκόνων, περὶ ὧν ὁ λόγος, ἔργον κοινῇ χρήσιμον. Διότι καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐθνῶν, ὡς ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων, πυρσὸς τηλαυγοῦς ὑπάρχει χρεία. Τί δ’ ἄλλο εἶναι πᾶν μνημεῖον δόξης, εἰμὴ πυρσὸς καταυγάζων τὰς ἐσκοτισµένας τῶν ὄχλων διανοίας; Ὀλίγοι ἀναδιφῶσι τὴ ἱστορίαν· οἱ πολλοὶ, πρὸς τὰ μνημεῖα ἀτενίζοντες, διδάσκονται, φρονηματίζονται, φωτίζονται, κρείττονες γίνονται ἑαυτῶν.

Συγκρίνων δέ τις τοῦ δευτέρου ἔτους τὰς εἰσπράξεις πρὸς τὰς τοῦ πρώτου κατὰ λιμένας, παρατηρεῖ ὅτι ἐξ ὅλων σχεδὸν τῶν λιμένων εἰσεπράχθησαν κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος πλειότερα, ἐξαιρουμένων τῶν Καλαμῶν, τοῦ Ναυπλίου, τῶν νέων Ψαρῶν, τοῦ Κατακόλου καὶ τῆς νέας Κορίνθου, ἐξ ὧν παραδόξως εἰσεπράχθησαν ὀλιγώτερα.

Κατὰ τὸν νόμον τὸν καταστατικὸν τοῦ ναυτικοῦ ἀπομαχικοῦ ταμείου, τὰ χρήματα, αὐτοῦ κατατίθενται εἰς τράπεζα» ἐπὶ τόκῳ. Ἀλλ’ ἡ ἐθνικὴ συνέλευσις ἐψήφισε τὰ χρήματα ταῦτα νὰ διατεθῶσιν εἰς ἀγορὰν μερίδων τοῦ ἐθνικοῦ δανείου. Ἡ ἀπόφασις τῆς ἐθνικῆς συνελεύσεως ἐξετελέσθη, καὶ ἤδη τὸ ναυτικὸν ἀπομαχικὸν ταμεῖον ἔχει μερίδας τοῦ ἐθνικοῦ δανείου ἀξίας δρ. 355 100.

Ὀφείλει, προσέτι τὸ δημόσιον εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἀπομαχικὸν, πρὸς ἐξόφλησιν, γραμματίων μὲν, δραχ. 31872 καὶ λεπτὰ 58, ἐνταλμάτων δὲ, δραχ. 6252 καὶ λεπ, 18.

Ὅλη δὲ τοῦ ταμείου ἡ περιουσία κατὰ τὴν 31 δεκεμβρίου τοῦ 1863 ἔτους ἀναβαίνει εἰς δραχμὰς 421233 καὶ λεπτὰ 46.

Ἤτοι

Εἰς τὸ ἐθνικὸν δάνειον....................................................................................................................................................................................................................................................355100 00

Εἰς γραμμάτια....................................................................................................................................................................................................................................................031871 53

Εἰς ἐντάλματα....................................................................................................................................................................................................................................................006252 18

Καθυστεροῦντα ἐκ τῶν Βασ. πληρωμάτων....................................................................................................................................................................................................................................................007284 55

Τὰ δεκατρία ὀρειχάλκινα πυροβόλα....................................................................................................................................................................................................................................................018206 25

Εἰς μετρητὰ....................................................................................................................................................................................................................................................002218 95


 Τὸ όλον....................................................................................................................................................................................................................................................421233 46

Διένειμε δὲ τὸ ναυτικὸν ἀπομαχικὸν ταμεῖον κατὰ τὸ ἔτος 1863, εἰς μὲν ἐλέη, δραχμὰς 6070, εἰς δὲ συντάξεις, δραχμὰς 5205 καὶ λεπτὰ 93. Τρέφει δὲ συνταξιούχους οἰκογενείας εἰκοσιπέντε. Καὶ ἡ μὲν ἀνωτέρα παρ’ αὐτοῦ ἤδη χορηγουμένη μηνιαία σύνταξις ἀναβαίνει εἰς δραχμὰς πεντήκοντα, ἡ δὲ κατωτέρα εἰς δραχμὰς ἑπτὰ καὶ λεπτὰ πεντήκοντα.

Διένειμε δὲ τὸ ταμεῖον τὸ ἀπομαχικὸν καὶ κατὰ τὸ παρὸν ἔτος ἐλέη, ὑπερβαίνοντα τὰς ἐννεακισχιλίας δραχμάς· ἀλλ’ αὗται θέλουσι καταλογισθῇ εἰς τὸν ἀπολογισμὸν τοῦ παρόντος ἔτους.

Τὰ γραφικὰ ἔξοδα τοῦ δευτέρου ἔτους εἶναι ὀλίγιστα, συγκρινόμενα πρὸς τὰ τοῦ πρώτου· διότι τά τε μητρῷα καὶ τὰ φυλλάδια τῶν ἀπογραφομένων ναυτικῶν ἠγοράσθησαν κατὰ τὸ ἔτος τὸ πρῶτον. Ἑπομένως ὀλίγης ὕλης γραφικῆς ἐγένετο χρεία κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος.

Τὸ ὅλον δὲ τῶν μέχρι τέλους τοῦ παρελθόντος Δεκεμβρίου ἀπογεγραμμένων ναυτικῶν συμποσοῦται εἷς χιλιάδας εἰκοσιτρεῖς καὶ πεντακοσίας περίπου.

Προσαρτν δ’ ἐν ταύτῃ τὸν πίνακα τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς κατὰ τὸ ἤδη λῆξαν ἔτος διαχειρίσεως τῶν κεφαλαίων τοῦ ταμείου, παρακαλῶ τὸ ὑπουργεῖον νὰ καταχωρίσῃ αὐτόν τε καὶ τὴν παροῦσαν εἰς την ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ νόμου.

Ὑποσημειοῦται μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ.

Ἐν Ἀθήναις, τὴν 21 Ἀπριλίου 1864.

Ὁ Πρόεδρος
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Χρῆσις τοῦ 1863.
Έκθεσις τού ισολογισμοῦ τής δοσοληψίας τού Ναυτικού ἀπομαχικοῦ ταμείου.
Ἔσοδα Δραχ. Λ. Ἔξοδα Δραχ. Λ.

Κεφάλ. τοῦ Ταμ. κατὰ τὴν 31 10βρ. 1862....................................................................................................................................................................................................................................................

257666 58

Ἐθνικὸν δάνειον....................................................................................................................................................................................................................................................

355400 00

Εἰσεπράχθησαν ἐκ τῶν Λιμεναρχείων....................................................................................................................................................................................................................................................

152825 12

Πυροβόλα....................................................................................................................................................................................................................................................

018206 20

 » ἐκ τῶν Βασιλικῶν πληρωμάτων....................................................................................................................................................................................................................................................

013823 39

Γραμμάτια ἀνεξόφλητα....................................................................................................................................................................................................................................................

031871 58

 » ἐκ τόκων....................................................................................................................................................................................................................................................

006915 85

Ἐντάλματα ἀνεξόφλητα....................................................................................................................................................................................................................................................

006252 18

 » ἐκ τόκων....................................................................................................................................................................................................................................................

006915 85

Ἐντάλματα ἀνεξόφλητα....................................................................................................................................................................................................................................................

006252 18

 » ἐκ τῆς ἀτμοπλοϊκῆς ἑταιρίας....................................................................................................................................................................................................................................................

006252 18

Προσωπικὸν....................................................................................................................................................................................................................................................

004795 00

 » ἐκ τῶν καθυστερούντων τοῦ 1862....................................................................................................................................................................................................................................................

001695 39

Γραφικὴ ὕλη....................................................................................................................................................................................................................................................

000570 25

 » ἐκ πόρων ἐκτάκτων....................................................................................................................................................................................................................................................

000611 50

Ἐλέη τοῦ 1863....................................................................................................................................................................................................................................................

006070 00

Καθυστεροῦντα τοῦ 1862....................................................................................................................................................................................................................................................

001996 01

Συντάξεις....................................................................................................................................................................................................................................................

005205 93

 Τὸ ὅλον....................................................................................................................................................................................................................................................

441789 05

Ἀποδοθέντα....................................................................................................................................................................................................................................................

000110 14

Μετρητὰ....................................................................................................................................................................................................................................................

002218 45

Καθυστεροῦντα τοῦ 1862....................................................................................................................................................................................................................................................

001996 04

Καθυστεροῦντα τοῦ 1863....................................................................................................................................................................................................................................................

005288 51

Γραμμάτιον ἐλλιπὲς κατὰ τύπους....................................................................................................................................................................................................................................................

000766 30

Γραμμάτιον ἀλλότριων....................................................................................................................................................................................................................................................

000038 47

 Τὸ ὅλον....................................................................................................................................................................................................................................................

441789 05
Ἐν Ἁθήναις, τὴν 24 Ἀπριλίου 1864.
Ὁ Βασ. ἐπίτροπος Ἡ ἐπιτροπὴ Ὁ Ταμίας Ὁ Γραμματεὺς
ΕΜΜ. ΤΟΥΜΠΑΖΗΣ. Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Ἰω. Κριεζῆς. Κ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Ι. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ