ΦΕΚ 1635 Β΄ - 30.04.2020/Απόφαση Αριθμ. 6640

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Απόφαση Αριθμ. 6639
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529).
ΦΕΚ 1635 Β΄ - 30.04.2020


Αριθμ. 6640(2)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (A’ 112).

δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ. Της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20035 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β’ 987).

ζ. Της υπ΄ αρ. 5052/24-3-2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β’ 1018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295).

η. Της υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529).

2. Νέα αιτήματα μεμονωμένων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων που τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου Τουρισμού έως και την 29η Απριλίου 2020.

3. Την αναγκαιότητα συμπλήρωσης του πίνακα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την αναγκαιότητα τροποποίησης της ημερομηνίας διάρκειας της κατ’ εξαίρεση λειτουργίας των καταλυμάτων που αναφέρονται σε αυτήν.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 831/29.4.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529), ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η λειτουργία των καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια, στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό ή νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.ά.) διαρκεί έως και της 31.5.2020 και ώρα 12:00».

2. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 συμπληρώνεται με τα εξής επιπρόσθετα στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙ ΤΗΛ
ΣΤΑΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 85900 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2243061880
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 85900 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 6945431485
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΤΕΛΙΑ 37002 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ 6994161470
Α.Κ. ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 84700 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΜΠΟΖΙΑ ΖΩΗ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 15 68200 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2252022099
HOTEL DELFINI ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 12=14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2109415373
ALEXANDER APARTMENTS ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 182 68131 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6945892727
ALEXANDER APARTMENTS ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 111 68200 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6945892727

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η με αριθμό 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020
O Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ