ΦΕΚ 1589 Β΄ - 25.04.2020

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Τεύχος δεύτερο, αριθμός φύλλου 1589. 25 Απριλίου 2020


16439
Coat of arms of Greece.svg
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 25 Απριλίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1589 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26803

ΕΘΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02015892504200002*