ΦΕΚ 12 Α΄ - 06.04.1833/Περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΦΕΚ 12 Α΄ - 06.04.1833
Περὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ Βασιλείου καὶ τῆς διοικήσεώς του


ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ Βασιλείου καὶ τῆς διοικήσεώς του.
OΘΩΝ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀκούσαντες τὴν γνώμην τοῦ ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν τὰ ἑξῆς·

Ἄρθρον 1.

Τὸ Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος, ἀκυρουμένης τῆς μέχρι τοῦδε ὑπαρχούσης διαιρέσεως τῆς Ἐπικρατείας, διαιρεῖται εἰς δέκα Νομοὺς καὶ 42 ἐπαρχίας.

Εἰς ἑκάστην ἐπαρχίαν καθίστανται ἄνευ ἀναβολῆς κοινότητες, ἤτοι δῆμοι, καὶ εἰς ἑκάστην τούτων ἀπονέμεται ἡ ἀνήκουσα περιφέρεια.

Περὶ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῶν ὀνομάτων τῶν Δήμων θέλει ἐκδοθῆ ἐν καιρῷ ἰδιαιτέρα κοινοποίησις.

Ἄρθρον 2.

Οἱ Νομοὶ τοῦ Βασιλείου εἶναι

Α′. Ὁ Νομῆς τῆς Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας,

Β′. Ὁ Νομὸς τῆς Ἀχαΐας καὶ Ἤλιδος,

Γ′. Ὁ Νομὸς τῆς Μεσσηνίας,

Δ′. Ὁ Νομὸς τῆς Ἀρκαδίας,

Ε′. Ὁ Νομός τῆς Λακωνίας,

ΣΤ′. Ὁ Νομὸς τῆς Ἀκαρνανίας καὶ Αἰτωλίας,

Ζ′. Ὁ Νομὸς τῆς Φωκίδος καὶ Λοκρίδος,

Η′. Ὁ Νομὸς τῆς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας,

Θ′. Ὁ Νομός τῆς Εὐβοίας,

Ι′. Ὁ Νομός τῶν Κυκλάδων.

Ἄρθρον 3.

Ὁ Νομὸς τῆς Ἀργολίδος περιλαμβάνει τὶς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Ναυπλίας, Ἄργους, Κάτω Ναχαγὲ καὶ Κορινθίας, ὡσαύτως καὶ τὰς νήσους Ὕδραν, Σπέτσας καὶ Πόρον, καὶ διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Ναυπλίας, συνισταμένην ἐκ της μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας τῆς Ναυπλίας·

Πρωτεύουσα Ναυπλία.

2. Τὴν ἐπαρχίαν Ἄργους, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας του Ἄργους·

Πρωτεύουσα Ἄργος.

3. Τὴν ἐπαρχίαν Κορινθίας, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας τῆς Κορίνθου·

Πρωτεύουσα Κόρινθο .

4. Τὴν ἐπαρχίαν Ὕδρας, συνισταμένην ἐκ τῆς ὁμωνύμου νήσου·

Πρωτεύουσα Ὕδρα.

5. Τὴν ἐπαρχίαν Ἐρμιονίδας, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας τοῦ Κάτω Ναχαγὲ περιεχούσης τὸ Καστρὶ καὶ τὸ Κρανίδι, καὶ ἐκ τῆς νήσου Σπετσῶν (Τιπαρήνου).

Πρωτεύουσα Σπέτσαι (Τιπάρηνος).

6. Τὴν ἐπαρχίαν Τροιζηνίας, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Δαμαλῶν (Τροιζήνος) καὶ τῆς νήσου Πόρου·

Πρωτεύουσα Πόρος.

Μητρόπολις του Νομοῦ εἶναι ἡ Ναυπλία.

Ἄρθρον 4.

Ὁ Νομὸς τῆς Ἀχαΐας καὶ Ἤλιδος περιλαμβάνει τὰς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Βοστίτσαν, Πάτρας, Καλαβρυτα, Γαστούνην καὶ Πύργον, ἐξαιρουμένων τῶν ἐπὶ της ἀριστερᾶς ὄχθης τοῦ Ἀλφειοῦ κειμένων μερῶν τῆς τελευταίας ἐπαρχίας, καὶ διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Αἰγιάλειας, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας τῆς Βοστίτσας·

Πρωτεύουσα Βοστίτσα (Αἴγιον).

2. Τὴν ἐπαρχίαν τῆς Κιναίθης (Καλαβρύτων), συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας τῶν Καλαβρύτων·

Πρωτεύουσα Καλάβρυτα (Κίναιθα).

3. Τὴν ἐπαρχίαν Πατρῶν, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Π. Πατρῶν·

Πρωτεύουσα Πάτραι.

4. Τὴν ἐπαρχίαν Ἠλείας, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας τῆς Γαστούνης (Ἤλιδος) καὶ τῶν ἐπὶ της δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Ἀλφειοῦ κειμένων μερῶν τῆς ἐπαρχίας Πύργου·

Πρωτεύουσα Πύργος (Πύλος Τριφυλιακή).

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ αἱ Πάτραι.

Ἄρθρον 5.

Ὁ Νομὸς τῆς Μεσσηνίας περιλαμβάνει τοὺς ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ὄχθης τοῦ Ἀλφειοῦ κειμένους τόπους τῆς ἐπαρχίας Πύργου, καὶ τὰς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Φαναρίου, Ἀρκαδίας, Μεθώνης, Νεοκάστρου, Κορώνης, Καλαμάτας, Νησίου, Ἀνδρούσσης, Ἰμπλακίκων καὶ Μικρομάνης.

Τὸ ὅριον τῆς Μεσσηνίας, πρὸς μὲν τὴν Ἤλιδα θέλει σχηματίζει ὁ Ἀλφειός, πρὸς δὲ τὴν δυτικὴ Λακωνίαν ἡ ἀπὸ τοῦ Ταϋγέτου προβαίνουσα ῥάχις Βέργα παρὰ τὸν Ἁρμυρόν.

Ὁ Νομὸς οὗτος διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Ὀλυμπίας, τὴν ὁποίαν σχηματίζουν ἡ μέχρι τοῦδεν ἐπαρχία Φαναρίου, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ὄχθης τοῦ Ἀλφειοῦ κείμενα μέρη τοῦ Πύργου (ἡ ἀρχαία Πισάνις)·

Πρωτεύουσα Φανάριον (Παῤῥασία).

2. Τὴν ἐπαρχίαν Τριφυλίας, συγκειμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Ἀρκαδίας·

Πρωτεύουσα Ἀρκαδία (Κυπαρισσία).

3. Τὴν ἐπαρχίαν Μεθώνης, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Μεθώνης, Νεοκάστρου (Πύλου) καὶ Κορώνης·

Πρωτεύουσα Μεθώνη.

4. Τὴν ἐπαρχίαν τῆς Μεσσήνης, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Ἀνδρούσσης, Ἰμπλακίων καὶ Μικρομάνης·

Πρωτεύουσα Ἀνδροῦσσα.

5. Τὴν ἐπαρχίαν Καλαμῶν, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Καλαμάτας καὶ Νησίου·

Πρωτεύουσα Καλαμάτα (Καλάμαι).

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ τούτου εἶναι ἡ πόλις Ἀρκαδία (Κυπαρισσία).

Ἄρθρον 6.

Ὁ Νομὸς τῆς Ἀρκαδίας περιλαμβάνει τὰς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Λεονταρίου, Καρυταίνης, Τριπολιτσάς, Ἁγίου Πέτρου καὶ Πραστοῦ, καὶ διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Μεγαλοπόλεως, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Λεονταρίου·

Πρωτεύουσα Λεοντάριον.

2. Τὴν ἐπαρχίαν τῆς Μαντινείας, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Τριπολιτσᾶς·

Πρωτεύουσα Τριπολιτσὰ (Τρίπολις).

3. Τὴν ἐπαρχίαν Γορτύνης, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Καρυταίνης·

Πρωτεύουσα Καρύταινα (Γόρτυνα).

4. Τὴν ἐπαρχίαν Κυνουρίας, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Ἁγίου Πέτρου καὶ Πραστοῦ·

Πρωτεύουσα Πραστὸς (Πρασιαί).

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ Τριπολιτσὰ (Τρίπολις).

Ἄρθρον 7.

Ὁ Νομὸς τῆς Λακωνίας περιλαμβάνει τὰς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Μιστρᾶ, Μονεμβασίας καὶ Μάνης, καὶ διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Λακεδαίμονας, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας τοῦ Μιστρᾶ.

Πρωτεύουσα Μιστρᾶς (Σπάρτη).

2. Τὴν ἐπαρχίαν Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Μονεμβασίας·

Πρωτεύουσα Μονεμβασία (Ἐπίδαυρος Λιμηρά).

3. Τὴν ἐπαρχίαν τοῦ Γυθείου, συνισταμένην ἐκ τῆς Ἀνατολικῆς Μάνης·

Πρωτεύουσα Μαραθωνῆσι (Γύθειον).

4. Τὴν ἐπαρχίαν Οἰτύλου, συνισταμένην ἐκ τῆς δυτικῆς Μάνης·

Πρωτεύουσα Βοίτουλον (Οἴτυλος).

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ εἶναι ὁ Μιστρᾶς (Σπάρτη).

Ἄρθρον 8.
Ὁ Νομὸς τῆς Ἀκαρνανίας καὶ Αἰτωλίας περιλαμβάνει τὰς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Ξηρομέρου, Βονίτσης, Βάλτου, Ζυγοῦ, Ναυπάκτου, Βενέτικου, Κραβάρων, Ἀποκούρου, Καρπενησίου καὶ Ἀγράφων· καὶ πρὸς τὴν ἐπαρχίαν Δωρίδα τοῦ Νομοῦ τῆς Λοκρίδος καὶ Φωκίδος περιορίζεται ἀπὸ τὸν ποταμὸν Μόρνον (Δάφνον). Διαιρεῖται δὲ ὁ Νομὸς οὗτος εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Ἀκαρνανίας, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Ξηρομέρου, Βονίτσης καὶ Βάλτου·

Πρωτεύουσα Δραγαμέστον (Ἀστακός).

2. Τὴν ἐπαρχίαν Μεσολογγίου, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Ζυγοῦ·

Πρωτεύουσα Μεσολόγγιον.

3. Τὴν ἐπαρχ. Ναυπακτίας, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Ναυπάκτου, Βενετίκου καὶ Κραβάρων, καὶ ἐκ τοῦ ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ὄχθης τοῦ Εὐήνου κειμένου μέρους τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Ἀποκούρου (τῆς Κουρήτιδος)·

Πρωτεύουσα Ναύπακτος.

4. Τὴν ἐπαρχ. τοῦ Ἀγρινίου, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Βλοχοῦ, καὶ τοῦ ἐπὶ τῆς δεξιᾶς ὅχθης τοῦ Εὐήνου κειμένου μέρους τῆς ἐπαρχίας Ἀποκούρου·

Πρωτεύουσα Βραχώριον (Ἀγρίνιον).

5. Τὴν ἐπαρχίαν Καλλιδρόμης, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Καρπενησίου, καὶ τοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀνήκοντος μέρους τῶν Ἀγράφων·

Πρωτεύουσα Καρπενῆσι (Καλλιδρόμη).

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ τὸ Βραχῶρι (Ἀγρίνιον).

Ἄρθρον 9.

Ὅ Νομὸς τῆς Λοκρίδος καὶ Φωκίδος περιλαμβάνει τὰς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας Ζητουνίου, Πατρατσικίου, Λοιδωρικίου, Μαλανδρίνου, Ταλαντίου, Βουδουνίτσης, Σαλώνων καὶ Γαλαξιδίου, καὶ διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Φθιώτιδας, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Ζητουνίου καὶ Πατρατζικίου·

Πρωτεύουσα Ζητούνιον (Λαμία).

2. Τὴν ἐπαρχίαν Δωρίδας, συγκειμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Λοιδωρικίου καὶ Μαλανδρίνου μέχρι τοῦ ποταμοῦ Μόρνου (Δάφνου).

Πρωτεύουσα Λοιδωρίκιον.

3. Τὴν ἐπαρχίαν Λοκρίδας, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Ταλαντίου καὶ Βουδουνίτσης·

Πρωτεύουσα Ταλάντιον (Ἀταλάντη).

4. Τὴν ἐπαρχίαν Παρνασίδας, συνισταμένην ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν Σαλώνων καὶ Γαλαξιδίου·

Πρωτεύουσα Σάλωνα (Ἄμφισσα)

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ Σάλωνα (Ἄμφισσα).

Ἄρθρον 10.

Ὁ Νομὸς τῆς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, περιλαμβάνει τὰς ὁμωνύμους ἐπαρχίας ὁμοῦ μὲ τὴν Μεγαρίδα καὶ τὰς νήσους Σαλαμῖνα, Αἴγιναν καὶ Ἀγκίστριον, καὶ διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Αἴγινας, συνισταμένην ἐκ τῆς νήσου Αἰγίνης καὶ Ἀγκιστρίου·

Πρωτεύουσα Αἴγινα.

2. Τὴν ἐπαρχίαν Μεγαρίδας, συνισταμένην ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε ἐπαρχίας τῶν Μεγάρων καὶ τῆς νήσου Σαλαμῖνος·

Πρωτεύουσα Μέγαρα.

3. Τὴν ἐπαρχίαν Ἀττικῆς, συνισταμένην ἐκ τῆς ὀμωνύμου ἐπαρχίας·

Πρωτεύουσα Ἀθῆναι.

4. Τὴν ἐπαρχίαν Θηβῶν, συνισταμένην ἐκ τῆς ὁμωνύμου ἐπαρχίας·

Πρωτεύουσα Θῆβαι.

5. Τὴν ἐπαρχίαν Λεβαδίας, συνισταμένην ἐκ τῆς ὁμωνύμου ἐπαρχίας·

Πρωτεύουσα Λεβαδιά.

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ αἱ Ἀθῆναι.

Ἄρθρον 11.

Ὁ Νομὸς τῆς Εὐβοίας περιλαμβάνει τὴν νῆσον Εὔβοιαν καὶ τὰς Βορείους Σποράδας, καὶ διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Χαλκίδας μὲ τὴν ὁμώνυμον πρωτεύουσαν Χαλκίδα.

2. Τὴν ἐπαρχίαν Καρυστίαν}} μὲ τὴν πρωτεύουσαν Κάρυστον.

Ὁ ἀκριβὴς προσδιορισμὸς τῶν ὁρίων τῶν δύο τούτων ἐπαρχιῶν ἀναβάλλεται εἰς τὸ μετέπειτα.

3. Τὴν ἐπαρχίαν τῶν Βορείων Σποράδων, συνισταμένην ἐκ τῶν νήσων Σκοπέλου, Σκιάθου, Σκύρου καὶ Ἠλιοδρομίων μετὰ τῶν εἰς αὐτὰς ἀναγομένων·

Πρωτεύουσα Σκόπελος.

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ ἡ Χαλκίς.

Ἄρθρον 12.

Ὁ Νομὸς τῶν Κυκλάδων, περιλαμβάνει ἁπάσας τὰς ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦτο γνωριζομένας νήσους τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, καὶ διαιρεῖται εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπαρχίας·

1. Τὴν ἐπαρχίαν Ἄνδρου, συνισταμένην ἐκ τῆς ὁμωνύμου νήσου·

Πρωτεύουσα Ἄνδρος.

2. Τὴν ἐπαρχίαν Τήνου, συνισταμένην ἐκ τῶν νήσων Τήνου, Μυκώνου καὶ Δήλου·

Πρωτεύουσα Τῆνος.

3. Τὴν ἐπαρχίαν Σύρου (Σύραν), συνισταμένην ἐκ τῆς ὁμωνύμου νήσου·

Πρωτεύουσα Ἑρμούπολις.

4. Τὴν ἐπαρχίαν Κύθνου, συνισταμένην ἐκ τῶν νήσων Κύθνου (Θερμίων, Κέας καὶ Σερίφου·

Πρωτεύουσα Θερμιά (Κύθνος).

5. Τὴν ἐπαρχίαν Μήλου, συνισταμένην ἐκ τῶν νήσων Μήλου, Κιμώλου, Σίφνου, Πολυκάνδρου (Φολεγάνδρου) καὶ Σικίνου·

Πρωτεύουσα Μῆλος.

6. Τὴν ἐπαρχίαν Θήρας, συνισταμένην ἐκ τῶν νήσων Θήρας (Σαντορήνης), Ἴου, Ἀνάφης καὶ Ἀμοργοῦ·

Πρωτεύουσα Φηρὰ ἐπὶ τῆς Θήρας.

7. Τὴν ἐπαρχίαν Νάξου, συνισταμένην ἐκ τῶν νήσων Νάξου, Πάρου καὶ Ἀντιπάρου·

Μητρόπολις τοῦ Νομοῦ ἡ Ἐρμούπολις ἐπὶ τῆς Σύρας.

Ἄρθρον 13.

Ἐπειδὴ κατὰ τὴν μέχρι τοῦδε ἐπικρατήσασαν διαίρεσιν τοῦ Κράτους συμπίπτει πολλαχοῦ νὰ περιλαμβάνωνται τόποι, μιᾶς ἐπαρχίας εἰς τὰ σύνορα τῆς ἄλλης, διὰ τὴν τοιαύτην περίστασιν, καθὼς καὶ δι’ ἄλλας ὁμοίας, ἡ διασάφησις καὶ ὁ ἀκριβέστερος προσδιορισμὸς τῶν νέων ἐπαρχιακῶν συνόρων ἀναβάλλεται εἰς τὸ μέλλον, καθ ὅσον ἤθελον τὸ ἀπαιτήσει τὰ συμφέροντα τῆς διοικήσεως καὶ τῶν διοικουμένων.

Ἄρθρον 14.

Τὰ πρώτιστα τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐπικρατείας ὄργανα εἶναι αἱ Γραμματεῖαι.

Ἄρθρον 15.

Πρὸς συζήτησιν τῶν σπουδαιοτέρων τοῦ Κράτους ὑπὸ θέσεων καὶ λύσιν διοικητικῶν ἀμφισβητήσεων θέλει συστηθῇ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας.

Ἄρθρον 16.

Ἑκάστου Νομοῦ ἡ ὑπερτάτη διοικητικὴ διεύθυνσις ἐμπιστεύεται εἰς ἕνα Νομάρχην.

Σιμὰ τοῦ Νομάρχου θέλει εὑρίσκεσθαι Συμβούλιον Νομαρχικόν, ἐκλεγόμενον ἀπὸ τοὺς διοικουμένους.

Ἄρθρον 17.

Εἰς τὴν διοίκησιν ἑκάστης ἐπαρχίας θέλει προΐστασθαι Ἔπαρχος, ὑπαγόμενος εἰς τὸν Νομάρχην.

Σιμὰ τοῦ Ἐπάρχου θέλει εὑρίσκεσθαι Ἐπαρχιακὸν Συμβούλιον, ἐκλεγόμενον ἀπὸ τοὺς διοικουμένους.

Ἄρθρον 18.

Ἡ διοίκησις ἑκάστου Δήμου ἐμπιστεύεται εἰς ἕνα Δημογέροντα, προτεινόμενον ἀπὸ τοὺς δημότας καὶ ἐπικυρούμενον παρὰ τοῦ Βασιλέως ἤτοι ἀμέσως, ἢ διὰ τοῦ Νομάρχου.

Σιμὰ τοῦ Δημογέροντος θέλει ὑπάρχει ἓν Δημογεροντικὸν Συμβούλιον, ἐκλεγόμενον ἀπὸ τοὺς Δημότας. {{c|Ἄρθρον 19.}] Ἡ διοίκησις τῶν ἐθνικῶν γαιῶν καὶ τῶν τοιούτων, ἡ εἴσπραξις καὶ ὁ ἀπολογισμὸς τῶν φόρων καὶ ἄλλων δημοσίων προσόδων, χωριζόμενα ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴν διοίκησιν, ἐπιτρέπονται εἰς ἰδιαιτέρας οἰκονομικὰς Ἀρχάς.

Ἄρθρον 20.

Αἱ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἄρθρων 14, 19 ἀπαιτούμεναι διατάξεις, ἀφορῶσαι τὸν σχηματισμὸν, τὰ καθήκοντα, τὴν ἐκλογὴν καὶ τὰ δικαιώματα, θέλουν ἐκδοθῆ προσεχῶς.

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον νὰ δημοσιεύση καὶ ἐνεργήσῃ τὸ παρὸν διάταγμα.

Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 3 (15) Ἀπριλίου 1833.

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ
Οἱ Γραμματεῖς τῆς Ἐπικρατείας

Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Πρόεδρος, Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Γ. ΠΡΑΪΔΗΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΤΗΣ.