Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΦΕΚ Α 16 - 24.04.1837

Από Βικιθήκη
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 16, 24 Απριλίου 1837
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.


ΑΡΙΘ. 16. 1837. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, 24 Ἀπριλίου.


ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ.