Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/97

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


'τοὺς τυφλοὺς, ὁ Κύριος ἀνορθοῖ τοὺς πυρτοὺς, δ Κῦ- ριος ἀγαπᾷ τοὺς δεχα’ους. Ὁ Κύριος φυλάττει τοὺς ξένους, τὸ ὀρφανὸν καὶ τὴν χήραν ὺπεραοπίζει, καὶ τὴν ὁδὸν τῶν ἁμαρτωλῶν ἀφανίζει. Βασιλεύσει Κύ- ριος εἰς 'τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου Σιὼν εἰς γενεὰν “καὶ γενεάν.

Ἀλληλούϊα. 'Οπὀςον ἀγαθὸν τὸ ψάλλειν τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὁπόσον ὡραῖος παὶ᾽ἡὃὺς ὁ αἶνος οιὺτοῦ! Κό- ῥιος“ ὁ οἰκοδομήσας τὴν Ἱερουσαλὴμ, τὰς ὃιασπορὰς τοῦ Ἰσραὴλ θὰ ὲπισυνάξῃ. Αὐτὸς ἰατρεύἁ τοὺς ἔχον- τας συντετριμμένην τὴν καρδίαν, “καὶ ὲπιὃένει τᾶς πληγὰς͵αὺτῶν. Ο’Αριθμεῖ τὰ πλήθη τῶν ἀστέρων, καὶ πάντας κατ’ ὅνομ'οἆκοιλεῖ. Μέγας ὁ Κύοιος ἡμῶν, μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, ἄπειρος ἡ͵αὺτοῦ σοφία. Εὑ- ριος τοὺς ταπεινοὺς ἀνυψοῖ, τοὺς ἀλαζόνας ταπεινοί μέχρι γῆς. Ἐξάρξατε τῷ Κυρίῳ ἐν ἐξομολογήσει, φά- λατε τῷ Θεῷ ἡμῶν ἐν κιθάρᾳ. Αὐτὸς περιβᾷλλει τοὺς οὐρανοὺς ἐν νεφέλαις, ὸιευθὐνει τὰ ὕδατα ἐπὶ τὴν γῆν, φυτρόνει χόρτον ἐπὶ τὰ ὄρη. Παρἑχει εἰς τὰ κτήνη τὴν τροφὴν αὐτῶν, καὶ εἰς τοὺς νεοσσοὺς τὦν κοράκων τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν. Οὐκ ἐν τῇ ξὺρωστξᾳ τοῦ ἳππου,εὺχαριστεῖτοα, οὐδὲ ἐν ταῖς κνή- μαις τοῦ ἀνδρὸς εὐδοκεῖ. Εζὺὃοτξεῖ ἐν τοῖς φοβουμέ- νοις αὐτὸν͵ ἕν᾽ πᾶσι τοῖς ἐλπίζουσιν εἰς τὸ ἔλεος αὖ- τοῦ. Αἷνει, Ἱερουσαλὴμ, τὸν Κῤριον, αἴνει τὸν Θεόν