Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/93

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ΤΒΗΔΑ ΔΕΔΑΒΙΔ. Ἴμνο; τοῦ Δ13Σ3.Ὑᾠὤσω σε, Κύῥιε, ὁ Θεός μου, καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων. Καθεπἀστην εὐλογήσω σε “καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἱ- ώνων., Μέγας ὁ Κύριος. κοὐ. αἰνετὸς σψόὃρα' ἡ δὲ μεγαλοσύνη αὐτοῦ οὐκ ἔχει πέρας. ’Απὃ γενεᾶς εἰς γενεάν τὰ ἔργο: σου αἰνέσουσί σε καὶ τὴν δύναμίν σου ἀναγγελοῦσι. Περὶ τῆς ὃὅξ ; σου, τῆς μεγαλειό- τητὀς σου κπὶ τῶν θαυμασίωνφου Θὰ .λαλήσω. Τὴν ὃὗναμιν αὐτῶν ἐκδηλώσουσινκὲγὼ δὲ τὴν. με- γαλοπςέπειἆν σου ἐξαγγελῶ. ' Τ ὴν ἄπειρον ἀγαθό- τητο’ι σου μνημονεὑσουσι, ψαλοῦσι ὲ’ὴν δικαιοσύνην σου; Οἰκτἔρμων “καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, δ ἀογὸς εἰς τὸ ὀργίζεσθαι καὶ μακροθυμῶν. ’.Χγαθὸς ὁ Κυςιος τοῖς͵ πᾶσι, οἱ δὲ οἰκτιρμοί του ἐπὶ πάντα: τὰ ἔργα αὐτοῦ. Πάντα τὰ ἕςηἆ σου αἰνοῦσί σε Κύριε, εὗλογοῦσξσε οἷ ὅσ. οί σου. Τὴν ὃο αν της βασιλεία; σου ἐροῦσι καὶ τὴν παντοὃοναμἔε .ν :;υ ὁμολο {ησου- . “Οπως γνωστοττοεηθᾖ τοῖς υἶοῖς τῶν ἀνθρώ- πων’ ἡ δύναμις αὐτοῦ καὶ ἡ μεγάλη δόξα τῆς βασιλείας του.΄“Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων καὶ ἡ δεσποτεία σου ἐν πάγῃ γενεᾷ χαι γε- νεᾷ. Ὑποστηρίζει ὁ Κύριος πάντας τοὺς καταπίπτον- τας, καὶ ἀνορθοῖ πάντα.; τοὺς κεκυοτωμένους. Οἰ ὀφ- θαλμ'οὶ πάντων τῶν ζώντων πρός σε εὐέλπιδες ἅτε νξζουσι, καὶ Σὺ τὴν διατροφὴν αὐτῶν ἂν εὐθἑτω χρόνῳ χορηγεῖς. ᾿Ανοίγεις᾽᾽ ....ὺ τὴν χεῖρά σου, καὶ κατα-