Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/91

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Υπήρξε ένα πρόβλημα στον έλεγχο για πιθανά λάθη αυτής της σελίδας.


ὁ Κύμοςζ, ἐπὶ τοῦ Οὐρανοῦ ἡ δόξα αὐτοῦ. Τὸ μά σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα (μένει) καὶ τὸ μνη συνόν σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν. Κύριος-ἑν τῷ Ο ρανῷ ἔστησε τὸν θρόνον αὗτοὕ, ἡ δὲ βασιλε του πανταχοῦ δεσπόζεὲ. ’Αγαλλιἁσθωσαν ιοἱ οὗραν : καὶ σπιρτησο'ιτω ἡ γῆ, καὶ εἰπάτωσαν τοῖς λαοῖς ὁ Θε . ἐβαςίλευσεν. ᾿Αὃονο΄κη (Κύριος) Βασιλεὺς, ’Αὃονο’ιη ἐβ ἢ σίλευσεν, ᾽Αδονο'ιη βασιλεῦσ'ε: εἰς πάντας τοὺς αἰῶν 'Ο Κύριος βασιλεύει εἰς τὸν αἶῶνα,͵ τὰ δὲ ἔθνη ἐξη φἀνισεν ἀπὸ τῆς' γῆς'αῦτοῦ. Κύριος ιυγχἑεὶ'τὴν βου λὴν τῶν ἐθνῶν, ἀλλοιοῖ τοὺς στοχασμοὺς τῦν λαῶν. Πολλοὶ διαλογισμοὶ ἐγείρονται ἐν τῇ καρδίᾳ .τοῦ ἀνθρώ- που, ἀλλ’ ἡ βουλὴ τοῦ Κυρίου μένει ἐσαεὶ. ’Η βου- λἤ τοῦ,. Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, οἱ διαλογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν. Διότι Αῦ-' τὸς εἶπε “καὶ ἐγενήθησαν, Αὐτὸς ἐνοτείλατο καὶ ἐκτί- σθησαν. Ιζαὶ ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιὼν, ττροὗτξμησεν αὐτὴν εἰς κατοικίαν αὐτοῦ. Ἔξελἑξατο Κύριος τὸν ᾽Ια- πὢβ, τὸν Ἰσραὴλ ὡς πολύτιμον αὐτοῦ ἰδιοπτησἐαν. Δὲν θὰ ἀφήσῃ τὸν λαόν του ὁ Κύριος, τὴν δὲ κληρονο- μίαν του δὲν θἁ’ἐγπαταλείψῃ. Εἶναι οἰκτίρμων, συγχω- ρεῖ τὰ παραπτώματα καὶ δὲν ἐξολοθρεύει, κατισχὗιι τοῦ θυμοῦ του καὶ δὲν ἐπεῤῥίπτεὶ ὅλην τὴν ὀργήν του. ’Κὑριε, σῶσον ἡμᾶς, Βασιλεῦ εἰσάκουσον ἡμῶν ἐνῇ ἡμέρᾳ ἐπικαλεσόμεθα σε.

Μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου, ἀδιακόπως αἰνέσοῦσί σε. Μακάριος ὁ λαὸς ὁ παραδιδόμενο; Αὐτῷ, μακάριος ὁ-λαὸς τοῦ ὅττοίου ὁ Κύριος εἷναι Θεὸς αὐτοῦ.