Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/81

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ἀργὸς εἰς τὸ ὀργίζεσθαι, λίαν μακρόθυμος. Δὲν ὀργξἑ ζεται διὰ παντὸς, οὐδὲ εἰς τὸἷν αἰῶνα μισεῖ. Δὲν ἐποί- σεν ἡμῖν κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, οὐδὲ κατὰ τὰς - ἂἷομίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν Διότι καθὼς ὑψοῦται . ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τῆς γῆς, οὕτως ἐκραταίωσεν ὁ Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν. Καθὼς ἀπέχουσξν; ἀνατολαὶ πρὸς δυσμῶν, οὕτω ἀπεμά- πρυνεν ἀφ’ ἠχῶν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Καθὼς οἰ- κτείρει ὅ ππτὴο τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, ᾠκτεἔρησεν ὁ Κ6- ρ.ος τοῦς Ροβουμἑνους αὐτὸν. Διότι αὐτὸς γ.νὠσπει τὴν φύσιν ἠμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς εἴμεθα. ᾽Ανθς͵ωπος ὥς' χόρτος αἱ ἡμέοαι αὐτοῦ ποὺ. ὡς ᾶνθοξ τοῦ ἀγροῦ οὕτως ὲξανθἠζει. Διότι πνεῦμα ὃιηλθεν ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ ἐν 6πάρχε., οὐδὲ ὁ τόπος αὐτοῦ ἀναγνωρίζεται. Πλὴν τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἐστὶν αἰώνιον ἐπ᾽. τοὺς φοβουμένους αὐτὸν, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν' τοῦς τηροῦντας τὴν διαθήκην αὖ- τοῦ' τοὺς ἐνθυμωμένου; τὰς ἐντολὰς του πρὸς ἐκτέλε- σιν αὐτῶν. 6Ο Κ6ριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἵδρυσε τὸν θοονον αῦτοῦ, ἀλλ᾿ ἡ βασιλεία του πανταχοῦ ἐκ- τείνετπ. Εὖλογεῖτε τὸν Κ6ριον πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ δυνατοὶ καὶ ἰσχυροὶ, οἱ ποιοῦντες τοις ἐντολάς του, οἱ ἀκούοντες τῆς φωνῆς τοῦ λογοῦ αὐτοῦ. Εὑ- λογεῖτε τὸν Θεὸν,1υᾶσαι αἰ αὐτοῦ ουνἀμεις, αἱ λει- τουργοῦσαι καὶ ποιοῦσαι τὸ θέλημά του'. Εὐλογεῖτι τὸν Κ6ριον πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας του. Εὐλόγει, ὦ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

(Κατὰ τὸ ξεκιἠιεοον τῆς ἐξιλεὤσεὼς’ λέγεται δὶς) ΞΑδονέ'η, (ὁ Κύριος) Αὐτὸς ὲἶναι Θεὸς - Αδονἀη, Αὐτὸς εἶναι Θεός.