Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/73

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


τοῦ, ἐν τοῖς λαοξς τὰ θαυμάσιἆ αὐτοῦ. Διότι ὁ Κύ- ριο; εἶναι μέγας, ὕπερεναιτὸς πα). ἰσχυρότερος πάντων . τῶν θεῶν. Ναἷ.’ πάντες οἱ θεοὶ τῶν λαῶν δὲν εἷναι εἰμὴ εἴδωλα, μόνος δ᾽ ὁ Κύριος τοὺς "οὐρανοὺς ὲ - πσίηπεν. Ἡ λάμψις καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια προπορεὗ- οντπι Αὐτοῦ, ἰσχὺς καὶ χαρὰ ὅπου αὐτὸς εἶναι. Ἄ,- πὅὃοτε τῷ Κυρίῳ, σεῖς αἱ οἰπόγένειαί αἱ ἀπαρτίζου- σαν. τοὺς λαοὺς, ἀπόδοτε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ δύ- ναμεν. ’Απὄὃοτε τῷ Κυρίῳ τὴν τιμὴν, τὴν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀνήκουσιν, προσφἑρπτε δῶρα καὶ ἐμ.- φανίσθητε ἐνώπιον) Αὐτοῦ. Προσπυνἡσατε τὸν Κῦρεσν μὲ᾿ τὴν ἐμπρἑπουσαν ἁγιότητπ, φοβήθητε αὐτὸν, πάτοιποι ͵τῆς γῆς, διότι ἐξ αὐτοῦ ἡ στερέωσες τοῦ Σύμπαντος, ὅπὼς μὴ σαλευθῇ. ’Αγαλλιἁτωσαν οἳ οὐ- ρχνοὶ καὶ σκιρτάτωῇ γῆ, οἱ δὲ λαῷ λεγέτωσαν «Ο Θεὸς. ἐβασίλευσε. Θορυβείτω .ἡ θάλπος: καὶ ὅ,τι ἐνχὖτῇ, χχιμἓτωπν αἵ ὲξοχιὶ καὶ πᾶν τὸ ἐν αὗ- τιῖ; πρασινίζον' ὲΞπγωγἐτυπν τὰ δένδρα: τοῦ ὃάτ- σῥυς ἐναρμόνιον συριγμδν ἐνώπιόν τοὔ ᾽Κυρἱσυ, ὅτε ὲλεὗσεται κρῖναι τὴν τᾗῆν. Αἰνἑσσιτε τὸν κόρων, διότι. εἴναι ἀγαθὸς κσιὶ αἰώνιον τὸ Θεος Αὐτοῦ. (ζἐπιναλιμβἰνετιι ὀ τελευτιῖο; οὗτος στίχος).

Καὶ εἴππτε' Διέσὺσον ἡμᾶς, Θεέ τῆς σμ- τηῃῖπς ἡμῶν, συνάθροισον ἡμᾶς καὶ ὁπεράσπισον ἡμᾶς ἐκ. τᾶζν ἐθνῶν, ὅπως αἰνέσωμεν τὸ ᾶ- γιον ὄνομά σου Μ᾽. ὃοξασθῶμεν ἐν τῷ ἐπαίνῳ σω.