Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/71

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ΟΔΟΙ'. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀγγέλλετε τοῖς ἔθνεσι τὰ κατορθώματα. αὖ- τοῦ. ᾽”Αὃετε, φάλλετε πρὸς δόξαν αὐτοῦ, λαλᾶτε ποιν- τοιχοῦ περὶ τῶν θαυμάτων αὐτοῦ. ᾿Εν τῷ 'Αγίφ ὀνό- μκτ'. αὖ τοῦ δοξασθήσεσθε, ἐμπλησθἡτω χαρᾶς ἡ καρδία τῶν ζητούντων τὸν Κύριον. Ἐπικαλἐσθὴτε τὸν Κύριον κοὐ. τὴν πκντοὃῦναμἱοτν αὐτοῦ, ζητήσατε τὴν παρη- σίκν του ἀδιαλείπτως. Μνήσθητι; τῶν Θανμἁτων ἅτινα ἐποίησε, τῶν τερκοτξων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀποφάσεων ἃς προἑφερεν. Ὁ γεννεἁ τοῦ θεράποντός σου Ἰσραὴλ, ὧ υἱοὶ τοῦ Ἰακὼβ}, ἐκλεκτοὶ αὖτοῦ . Οὗτός ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς 'ἡμῶν, καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἐκτείνει τὰς κοἕοεις ᾳῦτοῦ. Μνήσθὴτε πάντοτε τὴς συνθήκης αὖ- τοῦ, τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ ἐπὶ χιλίους αἰῶνας;᾿ ’τῆς συνθήκης, ἣν ἐποίησε μετὰ τοῦ ’Αβραἁμ, τοῦ . δοκοῦ, ὃν ὲπανέλοἰβο τῶ ͵͵Ἱσο᾿᾽ιἁκ καὶ ὲπεκύρωσε τῷ Ἰακὼβ, ὧς σύνταγμα τοῦ Ἰσραὴλ αἰώνιον συνθή- κὴν-λέγων «ἐγὼ Θέλω δώσεί ὑμῖν τὴν γῆν Χαναὰν ὧς μερίδα τῆς κληρονομίας ὑμῶν, καθότι ὀλιγἁριθ- μοι εἶσθε, κᾳὶ ἐν αὐτῇ σχεδὸν μεταναστεύσαντες. Αὐ- το᾽᾽ ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος ὃιῆλΙον, ἀπὸ ἑνὸς βασιλεί- ου εἰς ἄλλον λαὸν. Οὐδεὶς ἐπέτρεψε νὰ καταδυναστεὔ- ᾽ σὴ αὐτοὺς, καὶ βκσελεῖς δι’ αὐτοὺς ἤλεγξε. Μὴ ἐπ'.- ρεο'ισητε, εἶπε, τοὺς ἐκλεκτοὺς μου, μὴ βλἀφὴτε τοὺς προφήτας μου. ψάλατε τῷ Κυρίῳ, ὧ κάτοικοι τῆς . τῆς, ἆγγεἱλατε τὴν σωτηρίαν ᾳὗτοῦ ἀπὸ μιᾶς εἶς ἄλ- - ' λὴν ἡμέραιλγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὗ-