Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/69

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


α) ᾽Αρυὀμενοι σαμπέρασμα τι ἐκ τοῦ ἐλαχίστου εἰ; τὸ μί- ζον, ἢ ἐκ τοῦ μείζονος εὶς τὓ ἐλαχιττον. β) ᾿Εκ παραπλη- ἆίων ὰᾳῄᾷσεων. γ) ΕΞ ἐνὃ; ἢ δύο στοίχων ιοησιμυὄντων ὧς κανὼν ἐπὶ τῷ αὐτοῦ ἀντικειμένου. δ) Ἐκ τοῦ γεναοὕ εἰ; τὀ εἰδικὸν. ε) ᾿Εκ τοῦ εἰδικοῦ εἰς τὸ γενικόν. στ) ΄Απαντὥντες διάταξιν γενικὴν συνεχομένην μτ'ἆλλης εὶδικἤς, ἥτις πἓοηγἁἳ- ται ἄλλη; γενικἣς, -βασιζόμεθα ἐπὶ τῆς εἰδιηῖς. ζ) Ἐκ τῆς γενικῆς έρμηνευομέννς δια ’ἐἣς ἐδικῆς καὶ ἐκ τῆς εἰδικἤ; διὰ τῆς γενικῆς. η) Διάταξι; ᾽περιἁχομίνη ἔν τινι γενἆ’ῇ, καὶ εἰδι- κῶς προσδαορισμένη ὲφαρμόζεται γτνικὥς. 8) Δω’ιταξι; περιε- χομένη μὲν ἔν τινι γενικῆ, παρισταμένη δὲ ἰδίᾳ, ἀλλ᾿ ἀναγο- μἓν'η εὶς τσ᾿ αὐτὸ ἀηαείμενον, ἐπιφέρἐι ὃιῳκὀλυνσιν μᾶλλον ἢ αὐστπρδτητα. ι) Καὶ ἐν τῇ αὐτῇ πριπτὠσειἁν ἢ ἐν τῇ γαικᾖ πε- ριεχομένη διάταξις δὲν ἀνάγεται εἰ; τὸ κύριον ᾶνταιίμινονῤτπγἑρα ἐν μέρει διωκόλυνσιν καὶ ἐν μέρει αὐστηρόπτα. ια) Διαταξις ἔν τινι͵ ,γενικῇ περιεχομένη καὶ παρισταμένη ἰδίᾳ μὲ νέον τι ἐπιχαίρε- μα, ἐξέρχεται ἠ; γινὗιῆς καὶ δὲν περιλαμβάνεται αὖθις ὗν αὐτῇ , εἰμὶ ὅταν ἡ γραφὴ ῥητῶς διατάττα τοῦτο. ιβ) Διάτα- ξι; ἥτις κατανοεῖται ἐκ τοῦ λἔατικοὕ, καὶ ἄλλη ἐκ τῆς ἐν- νοζας. ιγ) Δύο πρὸς ἀλλἤλα; ἄνπᾳίσκσυται διατὧξας. ἑρμη- νεύονται δια τρίτηζσυμβιβαζούστς αὐτά;. . .

'Ο ᾽᾽Ιαουδἆς υἱὸς τοῦ Τειιᾶ’, ἔλεγεν ἔσο ὥτολμο; ὠξ Ιωσιας;- δαλιςπαχὑς ὡς ἀετός, ταχὖπου; ὠς ἔλαφος καὶ δυνατὸς ὡς λέων, δά νἁ,ἐκτελέσῃξ. τὸ θέλημα τοῦ οὐρανίοὀπατρό; σον. Προσέθετι δὲ ὁ μὲν ἀναίσχυντος τῷ ᾷἳη, ὁ δὲ ταπεινὀ; τῷ παραδείσῳ.

Δεόμεθἀ σου, Κύᾳε Θεέ ἡμῶν καὶ Θεέ τῶν πα- τέρων ἡμῶν, ἵνα ἀναγερθῇ ταχέως καὶ. εἰς τὰς ἡμέ- ρας'ἠμῶν, ὃ “Ιερὸς Ναὸς Σου, καὶ συμμερισθῶμεν τοῦ Νόμου Σου, καὶ ὲκτελἐσωμεν τὸ Θἐλ'ημά σου ἰνἁ- Μ καρδία. ͵ ᾽

(Λπαγγέλλεται ὁ Κ αδ ὶς͵8ὲ Ραμπαν ἃ ν, καὶ ἀπωλώ- θως στίχοι τινες διαφόρων ψαλμῶν, ͵'ὠς ἕπεται)’