Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/51

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


αὐτὰς λυχνίας περὶ τὴν νύκτα, Θέλει καύσει καὶ τὃ καθημερινδν Θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ τοῦτο ᾿γενήσεται. καὶ ὑπὸ τῶν μελλουσῶν γενεῶν.

Οἱ ἡμέτεροι σοφοὶ ἐκθέτουοὶ τὸν. τρόπον τῆς συνθέσεως τοῦ θυμιάματος ὧδέ πως. Τριακό- σια ἑξήκοντα ὀκτὼ Η α νὶ μ. ἀπετέλουν αὐτὸ, τὰ μὲν τριακόσια ἑξήκοντα πέντε, ὥς ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἡλιακοῦ ἔτους, τὰ δὲ τρία Μανὶμ τὰ ἐπιπλέον, ἧσο. ν τἁ λαμβα- νόμενα παρὰ τοῦ Μεγάλου ᾿Αρχιερἑὡς διὰ τῶν αὖ- τοῦ χειρῶν κατὰ. τὴν ἡμέραν τῆς ἐξὶλεώσεως, καὶ τι- Θέμενα ὑπ᾽αὔτοῦ εἰς τὴν ὶ'γὃην (τρίπτην) τὴν παραμο- νὴν τῆς αὐτῆς ἑορτῆς τῆς ἐξιλεώσεως, προς τήρησιν τῆς ἐντολῆς τῆς λεπτοτάτης τριβῆς' τὰ δὲ ἀρώματα ἐξ ὧν αὑτὸ συνέθετο ἧσαν ἕνδεκα τὸν ἀριθμὸν, ἤτοι βάλ- σαμον, ὄνυξ ἀρωματικὸς,“ χαλβο’ινη, λίβανος, βάρους“ ἑβδομήκοντα Μανὶμ ἕκαστον, μῦρα, κασσἱα, νάρδος καὶ κρόκος, βάρους δεκαὲξ Μ ανὶ μ ἕκαστον,κ6οτος᾿" δώδεκα καὶ φλοιός τις εὐώδης τρία, κιννάμωμον ἐν- νέα Μανὶμ, σἀπων Καρσὶνᾶ ἐννέα Καμπὶ ν, οἶνος Καπο’ιρεωεςᾗ“ἰὔἓ ' τρία σεῖν καὶ τρία Καμπὶν, καὶ ἐν ἐλλείψει οἴνου Κάπαρεως,με ιεχεεοίζὀντο ἀντ’αὖτοῦ πα- λαιὸν λευκὸν οῖνον, ἅλας Σοδόμων ἓν τέταρτον τοῦ Κᾶμπ, καὶ μικρα ποσότης χόρτου τινὸς, τοῦ ὁποίου ὁ καπνὸς ὑψοῦτο κατ’- εὗθεῖαν γραμμῆν. “Ο βαβυλώ-͵

.᾽ ' Ὅρα προηγουμένην σημ. " Δατ. εοεἱπε, οἶδος ἰατρ. φυτοῦ. ͵ ζ." Ι'νωμοδοτοὗσι τινὶ; ὅτι ὃ ῖἀην Κα φρ ισῖ ν ἧτο οἶνος τῆς Κύπρου.