Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/47

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


εὐδοκήσῃς δὲ, Κύριε, τὴν ταχεῖαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν ἔγερσιν τοῦ Ναοῦ σου, ὅπως δυνηθῶμεν-νἁ προσφέοωμεν τὴν καθημερινὴν θυσίαν, καὶ ἀξιωθῶμεν τῆς ἀφέσεως τῶν παραπτωμἀτων ἡμῶν ὡς γέγραπται ἐν τῷ Νό- μφ᾽ τῷ δοθέντι ἡμῖν διὰ Μωῦσέω'ς τοῦ θεράποντός σου, καθὰ αὐτόθι λέγεται.

“ΟΚύοιος ἐλάλησε πρὸς Μωῦσ'ῆ λέγων αὗτῷ' Διάταξον τοὺς υἵοὺς Ἰσραὴλ καὶ εἷπὲ αὐτοῖς προσέ- ξατε τὴν θυσίαν μου, ἥτις εἶναι ἡ διὰ τοῦ πυρὸς προσφερομένη ἐμοὶ τοοφἢμᾗ ἐξ αὑτῆς ὀσμὴ εἶναι εἰς ἐμὲ εὑάοεστος, προσέξατε ἵνα μοὶ προσφέρητε αὐτὴν κατὰ τὸν ὡρισμένον χοόνον’ εἰπὲ δὲ αὑτοῖς“ αὕτη ἐστὶν ἡ θυσία, ἣν θέλετε προσφέρει εἰς τὸν Κύριον δύο μονπτῆ ἀρνία ὧγνὶᾶνἁ ἡμέραν εἰς ὁλοκαύτωμα διαριὲς, τὸ. μὲν ἐξ αὐτῶν Θέλετε θυσιάζε; τὸ πρωΐ, τὸ δὲ περὶ τὴν νύκτα, ἓν δέκατον τοῦ ἐφᾶ οεμιγδἀλε- ωςἔσεται- ἡ συμπροοαγομἔνη προσφορὰ, ἐζυμωμένη μὲ ἔλαιον τετριμμένον, ἀνὰ ἓν τέταρτον τοῦ Ἴνν. Τὅ καθημερινὸν τοῦτο ὁλοκαύτωμα, ἔστω ὡς ἐκεῖνο τοῦ ὄρους Σινδ'ι᾿ εὕοσμος προσφορὰ πυρὸς διὰ τὸν Κύ- ριον. Ἡ δὲ σπονδὴ ἔστω ἓν τέταρτον τοῦ Ἴνν ἀνὰ ἀρνίον, ἐγχεομένη ἐν τόπῳ ἁγίῳ μετ᾿ ἀκράτου οἴνου, πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου. Τὸ δεύτερον ἀρνίον θέλετε θυ- σιάζει περὶ τὸ ἑσπέρας, μετὰ τῆς αὗτῇς προσφορᾶς καὶ τῆς. αὑτῆς σπονδῆς ὡς τὴνιροἳανῥλοκαύτωμα εὐῶ- δες πρὸς δόξαν τοῦ Κυρίου.