Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/45

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


πλανωμένους τοῦ λαοῦ, τοῦ ὲλπἕζοντος ἐπὶ Σὲ, ἐκ τῶν τεοσἀρων ἆκςων τῆς γῆς, ἴνα ἴδωσι καὶ γνωρϊ σωσι πάντες οἱ ἐρχόμενοι ἐν τῷ κὅσμφ, ὅτ'. Σὺ εἴσω μόνος Θεὸς, Σὺ δ ἀνώτερος ὅλων τῶν αὐτοκρατόρων τῆς γῆς; καθότι Σὺ ἐποίησας τοὺς οὐρανοὺς, τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πέντκ τὶ ἐν αὐτοῖς. Καὶ ποῖον ἱξ ὅλων τῶν ἔργων τῆς χειρός ᾽σου᾽, εἴτε τῶν ἀνωτέ- ρων εἴτε τῶν κατωτέρων, δύναται νὰ σοὶ εἴπῃ τἔπράτ- τας, καὶ τἰ ἔκαμεςςπέτερ ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν τῷ' οὐρανῷ, ζῶν καὶ διαμένων, ποίησον μεθ᾽ ἡμῶν ἔλεος καὶ εὐσπλαγχνίαν, πρὸς δόξαν τοῦ ὀνόματός σου τοῦ μεγάλου., τοῦ ἰσχυςοῦ τοῦ κραταιοῦ μεθ᾽ οὗ εἶνηρε- στήθη; νὰ κσὡΞ σῃ; ἡμᾶς καὶ ἐκπλήρωοον Κ3ρ’... : ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν ὑπόσχεσιν, ἣν ἔδωκας ἡμῖν διὰ τοῦ προφήτου Σοφονξοο, εἰπόντος ’Ελεύσεται χρόνο; καθ᾿ ὅν Θὰ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, καὶ συνάξω ὑμᾶς καὶ κατα- στήσω ἐπιφανεῖς καὶ ἐπαινετῶς ἐνώπιον πᾷνἷωντᾧν ἐθνῶν τῆς γῆς ἐν τῷ ξπιστρἑφεψ τὴν αἰχμαλωσίαν ὗν μῶνὲπὶτῶν ὀφθαλμῶν ὁ μῶν'λέγειδΚὔριος.

Δεόμεθά σου Κύρῳ, ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ- ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἵνα. λάβῃς ἔλεος δι’ ἡμᾶς καὶ ἀφήσῃς ἡμῖν ἅπαντα τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν, συγχωρήσῃς ἡμῖν τὰ πλημμελήματα καὶ ἐξαλείψῃ; τἁ πταξσματα ἡμῶν;

.-

᾽'τωωπωωὀμπνωὥἆὠωωᾖ “ , .κΒ-ἙΜΜ