Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/43

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


νὰ σἑ ἑγιωμιάζωμεν, νά σἑ δσξολσγὥμιν, νὰ σὲ ὑπέρυ- φῶμεν, καὶ ἂναπἑμπωμεν αἰνπὴρων καὶ εὗχαριστὴ ριον ὕμνον πρὸς τὸ Μ- -γα Ὀνομά σου. ’Επίσης 83: χρε- ὢὰι-ὴ μερὶς ἡμῶν, δπδσσν ὲπἔζηλοςὴ τύχη ἡμῶν ταὶ δπδσον εὀδιιμονεστάτὴ 'ἡ κλημνομίπ ἡμῶν. Μαχ- ιἀρια. ἡμεῖς οἱ πορευόμενοι "εἰς τοὺς .πρόσωἆιτηρὶαἰζ οἴκους καὶ εἰς τὰς ἱερὰς συναθροίσεις ὅπως διακὴρύτ- τωμεν ἐκεῖ τὴν Ἐνὅτητα τοῦ ὀνόματός σου, λέγοντες ᾶςτῇς ἡμέρας μετ᾿ ἀγάπης «’Δχουσον ’Ισρα- ὴλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εἴναι Μόνος Κύριος» Εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς ἐνδόξου βασι- λείας του ὲσαεὶ καὶ πάντοτε.

Μόνος ὴ'σο πρὶν κτίσῇς τὸνπὁσμον, Μόνος εἴσω “καὶ μετὰ τὴν κτίσιν αὑτοῦ. Θεὸς εἶσαι ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ, Θεὸςκαὶὲντῇ μελλούσῃ. Σὺὃὲκαὶτὰξτὴσου δὲν ἔχουσι τέλος. 'Αγίασον τἅὅνομά σου ἐν “τῷ κόσμῳ σου διὰ λαοῦ ᾽άγιἀζοντος αὐτὸ' διὰ δΞ τῇς'ἀπὸ Σοῦ προερχσμἐνης σωτηρίας, ἀνὔᾠωσον τὴν δόξαν ῇμὤν Φύλαξσν ἡμᾶς δι᾽ ἀγάπην τοῦ ὀνόματὅς Σου. Εὐλο- γητὸς δ-ἁγιἀζων τὸ ὄνομά σου πινὃἡμως.

Σὺ εἶσαι Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῷ Οὐρανῷ ἄνω, καὶ ὲν τῇ γῇ κάτω, καὶ ἐν ταῖς ἀνωτέρας “καὶ πατωτἐρ'αις οὐρανοῖς: Σὺ-ἀοω. δ- πρῶτος ππὶ ὃ ἐσχάτως; καὶ πλὴν) Σοῦ ἄλλὸς Θεὸς δὲν ὑπάρχει. Σὐναξον τοὺς πέρι-