Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/35

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


27

ἡ εὐσπλαγχνία σου ἂς κατισχύσῃ τῆς ὀργῆς σου· τὸ δὲ ἔλεός σου ἂς ὑπερβῇ τὴν αὐστηρότητά σου, χρώμενος ἡμῖν, Κύριε Θεέ ἡμῶν, τὸ ἔλεος καὶ τὴν συμπάθειάν σου, ὅπως μὴ δικάσῃς ἡμᾶς ἐν αὐστηρᾷ δικαιοσύνῃ, καὶ ὅπως διὰ τὴν ἄπειρον ἀγαθότητά σου καταπαύσῃ ὁ θυμός σου κατὰ τοῦ λαοῦ σοῦ, τῆς πόλεώς σου, τῆς γῆς σου καὶ τῆς κληρονομίας σου, τηρῶν ἡμῖν, Κύριε, τὴν ὑπόσχεσιν τὴν ἐν τῷ νόμῳ σου κυρωθεῖσαν διὰ Μωϋσέως τοῦ θεράποντός σου, ὡς γέγραπται·

« Καὶ ἐγὼ μνησθήσομαι τῆς συνθήκης ἢν ἐποίησα μετὰ τοῦ Ἰακὼβ, μετὰ τοῦ Ἰσαὰκ καὶ μετὰ τοῦ Ἁβραὰμ — καὶ τῆς γῆς ἔτι μνησθήσομαι. (Λευ. κ. 26). Καὶτοι ὄντας εἰς τὴν γῆν τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, δὲν τοὺς ἀπεστράφην, οὔτε τοὺς ἀπέβαλον ὅπως ἐξολοθρεύσω αὐτοὺς καὶ ἀκυρώσω τὴν συνθήκην ἣν μετ' αὐτῦν ἔκαμον, διότι ἐγὼ εἰμὶ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν. (αὐτ. σ. 44, 45). Ἀλλαχοῦ δὲ λέγει· Μνησθήσομαι τῆς συνθήκης, ἣν ἐποίησα μετὰ τῶν προγόνων αὐτῶν, τοὺς ὁποίους ἐξήγαγον ἐκ τῆς γῆς τῆς Αἰγύπτου, ἔναντι τῶν ἐθνῶν, ὅπως ἧμαι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν. Καὶ Κύριος ὁ Θεὸς σου θέλει σὲ ἀνακτήσει, θέλει λάβει διὰ σὲ συμπάθειαν, καὶ θέλει σὲ συναγάγει ἐξ ὅλων τῶν λαῶν ἐν μέσῳ τῶν ὁποίων σὲ διεσκόρπισε Κύριος ὁ Θεός σου. Καὶ ἂν ἐξωθησθῇς εἰς τὸ ἄκρον τῶν οὐρανῶν, καὶ ἐκεῖ θὰ σὲ συναγάγῃ Κύριος ὁ Θεὸς, εκεῖθεν θὰ σέ λάβῃ. — Καὶ θέλει σὲ ὁδηγήσει εἰς τὴν γῆν