Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/331

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


μφδίαι δι’ έμέ ήσαν οί θεσμοί σου έν ταίς χώραις τής παροικίας μου. Έμνήσθην τήν νύκτα τοδ δνόματός σου, Κύριε, καί έτήρησα τόν νόμον σου. Τοδτο έδόθη μοι, διότι ζηλοτής των έντολών σου ύπήρξα.

Χέθ. Κύριε, μερίς μου, είπον, Σύ εΐ, Γνα φυλάξω .τούς λόγους σου. Έδεήθην σου έν ολη τή καρδίφ μου, έλέησόν με κατά τήν ύπόσχεσίν σου. Διελογίσθην τάς δδούς σου,καίάπηύθυνον τούς πόδας μου πρύς τούς θεσμούς σου. Έσπευσα καί δέν έταράχθην 3πως φυλάξω τάς έντολάς σου. Περιετύλιξάς με σχοινία κακούργων, άλλά τόν νόμον σου δέν έλησμόνησα. Τό μεσονύκτιον έγείρομαι ινα ύμνήσω σε ένεκα των εύ-σπλάγχνων άποφάσεώνσου.Μέτοχος είμαι πάντων των φοβούμενων σε καί των φυλασσόντων τάς έντολάς σου. Τό έλεόςΌου, Κύριε, πληροί τήν γήν, δίδαξόν με τά δικαιώματά σου.

Τετ. Έποίησας άγαθότητα πρός τόν δοδλόν σου, Κύριε, κατά τόν λόγον σου. Δίδαξόν με χρηστότητα, παιδείαν καί γνώσιν, διότι έπίστευσα είς τάς έντολάς σου. ΠρΙν ή μελετήσω αύτάς, έγώ έπλημμέ-λησα, νδν δέ τούς λόγους σου τηρώ. Αγαθός εί, Κύριε, καί έν τή άγαθότητί σου δίδαξόν με τά δικαιώματα σου. Σκευωροΰσι κατ’ έμοδ ψεύδη οί αύθάδεις, έγώ δέ έξ όλης τής καρδίας μου θέλω τηρήσει τάς έντολάς'σου. ΈτυρώΘη ώς γάλα ή καρδία αυτών, έγώ δέ έν τώ νόμψ σου εύφραίνομαι. Καλόν έγένετό μοι