Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/33

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


25

« Βεὰρ ἀδονάη ἱεραὲ » — εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου ὑπάρχει ὁ προβλέπων. — Καὶ ἐφώνησεν ὁ ἄγγελος Κυρίου τὸν Ἁβραὰμ τὸ δεύτερον ἐξ οὐρανοῦ, λέγων· ἐπ' ἐμὲ ὤμοσα, λέγει ὁ Κύριος, διότι ἔπραξας τοῦτο, καὶ οὐδὲ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ σου ἐφείσθης, ἐγὼ θέλω σὲ εὐλογήσει, καὶ πολλαπλασιάσει τὴν γενεάν σου ὡς τα ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ αὐτὴ ἡ γενεά σου θὰ κατακυριεύση τὰς πόλεις τῶν ἐχθρῶν σου. Καὶ ἅπαντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς θέλουσιν εὐλογηθῆ ἐν τῷ σπέρματί σου, διότι εἰσήκουσας τῆς φωνῆς μου.

Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Ἁβραὰμ πρὸς τοὺς ὑπηρέτας, καὶ ἐγερθέντες, ἐπορεύθησαν ὁμοῦ πρὸς τὸ Βεὲρ Σάβα,* καὶ κατῴκησεν ὁ Ἁβραὰμ εἰς Βεὲρ Σάβα.

ΡΙΒΟΝΟ ΣΕΛ ΟΛΑΜ

Κύριε τοῦ κόσμου, καθὼς Ἁβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν κατίσχυσε τοῦ οἴκτου ὅπως ἐκπληρώσῃ προθύμως καὶ εἰλικρινῶς τὸ θέλημά σου, τοιουτοτρόπως

(ί* « Φρέαρ τοῦ ὅρκου » κατὰ τοὺς Ἑβδομήκοντα.