Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/25

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
17

ἀφ’ ἡμῶν πᾶσαν κλίσιν πονηρὰν, δίδων ἡμῖν δύναμιν ἵνα τὴν καλὴν ἀκολουθῶμεν. Παράσησον ἡμᾶς μετ’ ἀγάπης, μετὰ χάριτος, μετ’ ἐλέους ἐνώπιόν σου καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν ὁρώντων ἡμᾶς, καὶ ἐπιδαψίλευσον ἡμῖν τοὺς πλουσίους οἰκτιρμούς σου. Εὐλογητὸς ὁ Κύριος, ὁ ἀμείβων διὰ πλουσίων οἰκτιρμῶν τὸν λαόν του τὸν Ἰσραήλ.

Γεννηθήτω τὸ θέλημά σου, Κύριε, Θεὲ ἡμῶν καὶ Θεὲ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅπως διαφυλαχθῶμεν σήμερον καὶ καθεκάστην ἀπὸ τῶν ἀναιδῶν καὶ τῆς ἀναιδείας, ἀπὸ ἀνθρώπου πονηροῦ, ἀπὸ κακῆς γυναικὸς, ἀπὸ πονηρᾶς ἐμπνεύσεως, ἀπὸ κακοῦ συντρόφου, ἀπὸ κακοῦ γείτονος, ἀπὸ κακῆς συναντήσεως, ἀπὸ βασκάνου ὀφθαλμοῦ, ἀπὸ κακῆς γλώσσης, ἀπὸ κατασκοπίας, ἀπὸ ψευδομαρτυρίας, ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπίνου μίσους, ἀπὸ διαβολῆς, ἀπὸ ἐκτάκτου θανάτου, ἀπὸ ἐπωδύνου ἀσθενείας, ἀπὸ ὀλεθρίων συμπτώσεων, ἀπὸ κακῆς ἀποφάσεως, ἀπὸ πεισματώδους διαδίκου, ὁμοθρήσκου ἢ μὴ, καὶ ἀπὸ τῆς ποινῆς τῆς κολάσεως.

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τοῦ Παντὸς, ὁ ἁγιάσας ἡμᾶς διὰ τῶν ἐντολῶν του, καὶ ἐντειλάμενος ἡμῖν τὸ σκέπτεσθαι ἐπὶ τῶν λόγων τοῦ Νόμου. Δεόμεθά σου, Κύριε, Θεέ ἡμῶν, ἵνα ἐνδείξῃς γλυκεῖς τοὺς λόγους τοῦ Νόμου σου ἐν τῷ