Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/243

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


Ψαλμδς τοϋ Δαυίδ. Προσφέρατβ τψ Κυρίφ, ώ υίοΐ άνδρείων, | προσφέρατε τψ Κυρίφ δόξαν καί ίσχύν. Προσφέρατε τφ Κυρίφ τήν τιμήν, τήν εις τό όνομα αύτοϋ έμπρέπουσαν, προσκυνήσατε τφ Κυρίφ έν ά-γίς άφοσιώσει. Ή φωνή τοϋ Κυρίου έπΐ τών ύδάτων, δ θεός τής δόξης βροντς, δ Κύριος έπΐ δδάτων πολλών. Ή φωνή τοϋ Κυρίου έν ίσχύϊ, ή φωνή τοϋ Κυρίου έν μεγαλοπρεπείς. Ή φωνή τοϋ Κυρίου συντρίβει τάς κέδρους, συντρίβει Κύριος τοις κέδρους τοϋ Λιβάνου. Τή φωνή αύτοΰ σκιρτώσιν αύται ώς μόσχοι, δ Λίβανος καί δ Σιριών ώς υΙοΙ μονοκέρωτος. Ή φωνή τοϋ Κυρίου έκρήγνυται έν φλογΐ πυρός. Ή φωνή τοϋ Κυρίου σείει τήν έρημον, σείει Κύριος τήν έρημον Κάδης. Τή φωνή τοϋ Κυρίου άποκυοϋσιν αί έλαφοι» άποφυλλίζονται τά δάση, έν δέ τφ Ναφ αύτοϋ πάντες έκφωνοϋσι· δόξαν! Κύριος τδν κατακλυσμόν έπήγαγε, Κύριος βασιλεύς έδρεύει αιωνίως. *0 Κύριος θέλει δώσει ίσχύν τψ λαφ αύτοϋ, δ Κύριος θά εύλογήση τόν λαόν αύτοΰ έν ειρήνη.