Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/241

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


γη, άσατε, άγαλλιάσΟε, ψάλατε. Ψάλατε τω Κυρίω έν κιθάρα, έν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Έν σάλπιγγι καί κέρατι άλαλάξατε ενώπιον Βασιλέως του Κυρίου. Σ/.ιρτη-σάτω ή θάλασσα καί τό πλήρωμα αυτής, ή οικουμένη καί οί κατοικούντε; εν αυτή. Οί ποταμοί κροτησάτωσαν χεΤρας, τ'ι δρη ψαλάτωσαν όμοθυμαδόν επί προσώπου Κυρίου, δστις έρχεται νά κρίνη την γην. Θά κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύνη καί τούς λαού; έν εύθύτητι.

  • 0 Θεός έβασίλευσε, ταραχΟήτωσαν οι λαοί, Αυτός κάβηται επί των Χερουβείμ, σαλευ&ήτω ή γη. Κύριος έν Σιών μέγας έστί, και υψηλός επί πάντας τούς λαούς. Έ· ξομολογησάτωσαν τω όνόματί Σου τω μεγάλω, δτι μέγα, φοβερόν καί άγιον έστίν. Ισχύς τού βασιλέως, ή αγάπη τής δικαιοσύνης, τήν ευθύτητα Σύ ήτοίμασας, εύβύτητα καί δικαιοσύνην έν Ιακώβ, Σύ έποίησας. Ανυψώσατε Κύριον τόν Θεόν ήμών, καί προσκυνήσατε τω ύποποδίω των πο-δών αυτού, δτι άγιός έστι. Μωύσής καί Άαρών ήσαν εκ των ιερέων αυτού, καί Σαμουήλ έκ των επικαλούμενων τό όνομα αυτού· έπεκαλούντο τόν Κύριον, καί αυτός είσήκουεν αυτών. Έν στήλη νεφέλης έλάλει πρός αυτούς, έτήρουντούς νόμους αυτού, καί τα προστάγματα άτινα έόωκεν αύτοΐς. Κύριε, Θεέ ήμών, Σύ έπάκουες αυτών, Θεός έλεήμων ήσο δι’αύτούς άλλ’ έξεδίκαζες τά παραπτώματα αυτών. ·Γψώ· σατε Κύριον τόν Ηεόν ήμών, προσκυνήσατε τω άγίω αυτού δρει, δτι άγιος Κύριος ό Θεός ήμών.

Ψαλμός πανηγυρικός. Άλαλάξατε τω Κυρίω πάσα ή γη. Δουλεύσατε τω Κυρίω έν ευφροσύνη, είσέλθετε ένώπιον αυτού έν αγαλλιάσει. Γνώτε δτι Κύριος, αυτός έστίν ό Θεός, αυτός έποίησεν ήμάς, λαός αύτού , πρόβατα τής νομής αυτούς ήμεϊς εϊμεΟα. Είσέλθετε εις τός πύλας αύτού πανηγυρικώς εις τά; αύλάς αύτού έν ύμνοις. ΛΙνέσατε αυτόν, ευλογήσατε τό δνομα αύτού. Διότι αγαθός έστιν ό Κύριος, αιώνιον τό ελεος αυτού, από γεννεάς γεννεάν ή ύπόσχεσις αύτού τηρείται.