Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/23

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
15

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., ὁ ἐνισχύων τὸν κεκοπιακότα.

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., ὁ ἐκτείνας τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων.

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., ὁ διαθέτων τὰ διαβήματα τοῦ ἀνθρώπου.

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., ὁ χορηγῶν μοι πᾶν ὅ,τι μοὶ ἀναγκαιοῖ.

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., ὁ περιζώνων τὸν Ἰσραὴλ μὲ δύναμιν.

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., ὁ στέφων τὸν Ἰσραὴλ μὲ δόξαν.

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., διότι δὲν μὲ ἔκαμες εἰδωλολάτρην.

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., διότι δὲν μ’ ἔκαμες δοῦλον.

(Ἡ δὲ γυνὴ λέγει - δούλην).

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., διότι δὲν μ’ ἔκαμες γυναῖκα.

(ἡ γυνὴ λέγει - διότι μ’ ἔκαμες κατὰ τὴν θέλησίν σου)

Ε. Κ. ὁ Θ. ἡ. Β. τ. Κ., ὁ διασκεδάζων τὸν ὕπνον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, καὶ τὴν νάρκωσιν ἐκ τῶν βλεφάρων ἡμῶν.

Γεννηθήτω τὸ θέλημά σου, Κύριε Θεὲ ἡμῶν καὶ Θεὲ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅπως οἰκειωθῶμεν μὲ τὸν νόμον σου καὶ προσκολληθῶμεν εἰς τὰς ἐντολάς σου, καὶ μὴ ἐπιτρέψῃς ν’ ἁμαρτήσωμεν, ἢ πταίσωμεν, ἢ κακολογήσωμεν, ἢ περιφρονήσωμεν. Ἀπομάκρυνον