Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/19

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
11

ρετῶσι διὰ τὸν ἄρτον, οἱ δὲ πεινῶντες ἔπαυσαν τοιοῦτοι νὰ ἦναι· ἡ μὲν στεῖρα ἔτεκεν ἑπτὰ, ἡ δὲ πολύτοκος ἠσθένησεν. Ὁ Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, καταβιβάζει εἰς τὸν τάφον, καὶ ἀναβιβάζει ἐξ αὑτοῦ. Ὁ Κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ. Ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆς πένητα, καὶ ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει πτωχὸν, ἵνα παρακάθηνται μετὰ τῶν δυναστῶν τοῦ λαοῦ, καὶ θρόνου δόξης κληρονομίαν αὐτοῖς δίδει, διότι οἱ ἄξωνες τῆς γῆς εἶναι τοῦ Θεοῦ, τοῦ θέσαντος ἐπ’ αὐτῶν τὸν κόσμον. Αὐτὸς διαφυλάττει τοὺς πόδας τῶν εὐσεβῶν, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐν τῷ σκότει ἀπόλλυνται, διότι ὁ ἄνθρωπος δὲν νικᾷ διὰ τῶν ἰδιαιτέρων αὐτοῦ δυνάμεων. Οἱ ἀνθιστάμενοι εἰς τὸν Θεὸν θὰ συντριβῶσιν· κατ’ αὐτῶν ἐξ οὐρανοῦ ὁ Θεὸς βροντᾷ. Ὁ Κύριος θὰ κρίνῃ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς εἰς τὸ ἄλλο ἄκρον της γῆς· θὰ δώσῃ ἰσχὺν τῷ βασιλεῖ του καὶ ὑψώσῃ τὸ κέρας (τὴν δόξαν) τοῦ Μεσία Αὐτοῦ.

Ὁπόσον μεγάλα τὰ σημεῖα τοῦ Κυρίου! Ὁπόσον ἐξαίσια καὶ ἰσχυρὰ τὰ θαύματα αὑτοῦ. Ἡ βασιλεία του, αἰώνιος βασιλεία, ἡ δὲ ἐξουσία του ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν.

Καὶ ἡμεῖς λαὸς σου καὶ πρόβατα νομῆς σου, ἀνυμνοῦμέν Σε εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπὸ δὲ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἀγγέλλομεν τὸν αἶνόν σου. Ἑσπέρας, πρωῒ καὶ μεσημέριον θὰ προσεύχωμαι ὑψηλῇ τῇ φωνῇ· ὁ δὲ Θεὸς θέλει εἰσακούει τῆς φωνῆς μου, ὅτε ψάλλουσιν ὁμοφῶνως οἱ ἀστέρες τῆς πρωΐας, καὶ ἀγάλλονται οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ.

Δὲν φοβοῦμαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ, τῶν κύκλῳ ἐπιτιθεμένων κατ’ ἐμοῦ. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ Κυρίῳ θ’ ἀγρυπνῶ καὶ περιμένω παρὰ Θεοῦ τὴν σωτηρίαν μου· ὁ δὲ Θεός μου θέλει μέ εἰσακούει.

Μὴ δεικνύῃς χαρὰν, ὦ ἐχθρά μου· ἂν πέσω, θὰ ἐγερθῶ —ἂν δὲ καθίσω ἐν τῷ σκότει, ὁ Θεός μου θέλει μὲ φωτίζει. Ἐπειδὴ Κύριέ μου, ἐλπίζω εἰς Σὲ, θὰ μὲ εἰσακούῃς, ὦ Θεέ μου! Ὁ ποῦς μου στηρίζεται ἐν τόπῳ εὐθύτητος· ταῖς συναγωγαῖς θὰ εὐλογῶ τὸν Κύριον.