Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/183

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


πρέπει νὰ ἐκλέξη. Ἡ ψυχὴ αὐτοῦ θὰ ἀναπαυθῆ ἐν ἀγαθοῖς, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ θὰ κληρονομήση τὴν γῆν. Τὰ μυστήρια Κυρίου, ἀποκαλύπτονται τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν, οἵτινες χαίρονται ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς διαθήκης αὐτοῦ. Οἱ ὀφθαλμοί μου συνεχῶς πρὸς τὸν Κύριον ἀνυψοῦνται, ἵνα αὐτὸς σώση ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου. Ἐπίβλεψον πρὸς ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, διότι μόνος καὶ πτωχὸς εἰμὶ ἐγώ. Ἐπληθύνθησαν αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου, ἐκ τῶν ἀναγκῶν σῶσόν με. Ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸ ἄλγος μου, καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου. Ἰδὲ τοὺς ἐχθρούς μου ὅτι ἐπληθύνθησαν καὶ ἀδίκως μισοῦσί με. Φύλαξον τὴν ψυχήν μου καὶ σῶσόν με, καὶ μὴ καταισχυνθῶ διότι ἐπὶ Σὲ ἤλπισα. Ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ εὐθύτης ἂς μὲ διαφυλάξωσι, διότι ἐπὶ Σὲ ἀνέθηκα τὴν ἐμπιστοσύνην μου. Θεὲ, φύλαξον τὸν Ἰσραὴλ ἐξ ἁπασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ. Ναί· Αὐτὸς θὰ καθαρίση τὸν Ἰσραὴλ ἐξ ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ.

Κύριε, Θεὲ τοῦ Ἰσραὴλ, παῦσον τὴν ἔξαψιν τῆς ὀργῆς σου, καὶ ἀνάστειλον τὸ μελετηθὲν κατὰ τοῦ λαοῦ σου κακόν.

(Κατὰ δευτέραν λέγεται)

Κύριε, μοῦ εἰσὶν αἱ ἐν ἐλέῳ ἀρχαῖαι πράξεις σου, ἃς οἱ πατέρες ἡμῶν διηγοῦντο ἡμῖν, καὶ τὰς όποίας πάλαι ποτὲ πρὸς ἡμᾶς ἐποίεις; <<Οταν ἡ λάμψις τῆς θεότητός σου κατῴκει ἐν τῷ σκηνώματι τῷ ώρισμένῳ πρὸς διαμονήν σου, καὶ ὅθεν πρὸς ἡμᾶς ἐλάλεις; Τὴν λάμψιν ταύτην ἀφ᾽ ἡμῶν ἐμάκρυνας, ποῦ νῦν εὑρίσκεται μὴ οὖσα πλέον ἐν ἡμῖν; Θὲς αὐτὴν