Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/177

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


Σοῦ, ὅστις εἶσαι ἡ ἐλπὶς ἡμῶν. Θεὲ τοῦ ἐλέους, συγχώρησον ἡμᾶς, διότι Σὺ εἶ Θεὸς ἀγαθὸς καὶ οἰτείρμων.

Βασιλεῦ εὔσπλαγχνε καὶ μακρόθυμε, κατὰ χάριν, μνήσθητι καὶ φύλαττε τὴν συνθήκην ἣν συνωμολόγησας μετὰ τοῦ Ἀβραὰμ, καὶ ἔχε πρὸ ὀφθαλμῶν τνὴ θυσίαν τοῦ μονογενοῦς. Πρὸς χάριν δὲ τοῦ Ἰσραὴλ πατρὸς ἡμῶν ἐγκαταλείψης ἡμᾶς, πάτερ ἡμῶν· μὴ περιφρονήσης ἡμᾶς, βασιλεῦ ἡμῶν· καὶ μὴ λησμονήσης ἡμᾶς, πλάστα ἡμῶν--μὴ ἐξουδενώσης ἡμᾶς ἐν τῆ δουλείᾳ, διότι Θεὸς καὶ Βασιλεὺς εὔσπλαγχνος Σὺ εἶ.

Οὐδεὶς ὡς Σὺ εὔσπλαγχνος καὶ ἐλεήμων, Θεὲ ἡμῶν--οὐδεὶς ὡς Σὺ, Θεὸς μακρόθυμος, πολυέλεος καὶ παναληθής. Σῶσον ἡμᾶς, οἴκτειρε ἡμᾶς, σῶσον ἡμᾶς ἐκ σάλων καὶ σεισμοῦ. Μνήσθητι τῶν θεραπόντων σου Ἁβραὰμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼν, μὴ ἐπιβλέψης ἐπὶ τὴν σκληρότητα τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ ἐπὶ τὰ ἀσεβήματα καὶ ἁμαρτήματα αὐτοῦ. Παῦσον τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ σου, καὶ ἀπόστρεψον τὸ κακὸν ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου. Εὔσπλαγχνος Σὺ ὤν, ἀπάλλαξον ἡμᾶς αἰφνιδίου θανάτου, διότι ἀἶδίως τὸ ἔλεος ἴδιόν ἐστι σεαυτοῦ προτέρημα. Κύριε, σῶσον ἡμᾶς! Κύριε εὐόδωσον ἡμᾶς! Κύριε, ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ἦ ἡμέρᾳ ἐπικαλεσομεθά σε! Κύριε, ἐν σοὶ ἐλπίζομεν, Κύριε, τὴν χάριν σου περιμένομεν, Κύριε,