Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/171

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


τοῦ Ἰακὼν, σέλα. Κύριε Σαβαὼθ, μακάριος ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ Σὲ, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, Βασιλεῦ, ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ἦ ἂν ἡμέρα ἐπικαλεσόμεθά σε. Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, Κύριε, πρὸς Σὲ, καὶ ἐπιστρέψομεν καὶ ἀνακαίνισον τὰς ἡμέρας ἡμῶν ὡς πρότερον.

Σὺ εἶ Θεὸς μακρόθυμος καὶ πολυέλεος, τὴν ἄκραν δὲ εὐσπλαγχνίαν σου καὶ εὐμένειαν ἐγνώρισας τὸ πάλαι εἰς τὸν ταπεινόν σου προφήτην ἐν τῷ νόμῳ σου. Καὶ Κύριος κατέβη ἐν νεφέλη καὶ παρέστη μετ᾽ αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα Κυρίου· αὺτόθι δὲ λέγεται·

(Ἐνταῦθα ἐπαναλαμβάνεται «Καὶ διῆλθε Κύριος»)

Ὁ Θεὸς οἰκτίρμων ὢν, συγχωρεῖ τὰ παραπτώματα καὶ δὲν ἐξολοθρεύει· εἶναι μακρόθυμος, κατισχύει τοῦ θυμοῦ του, καὶ δὲν ἐπιρρίπτει ὅλην τὴν ὀργήν του· Κύριε, μὴ ἀποσύρης τὸ ἔλεός σου ἀπ᾽ ἑμοῦ, ἀλλ᾽ ἡ μακροθυμία σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου ἂς ἐπιβλέμωσιν ἐπ᾽ ἐμὲ ἀδιαλείπτως. Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε, Θεὲ ἡμῶν, συνάθροισον ἡμᾶς ἵνα αἰνέσωμεν τὸ ἅγιον ὂνομά σου καὶ δοξασθῶμεν ἐν τῷ αἴνῳ σου. Θεὲ, ἐὰν παρατηρήσης τὰς ἀνομίας, τίς θὰ ἀνθέξη, Κύριε; ἀλλ᾽ ὁ ἱλασμὸς παρὰ Σοί ἐστιν, ἵνα φοβηθῶσί σε. Οὐχὶ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν. Ἐὰν αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν μαρτυροῦσι καθ᾽ ἡμῶν, συγχώρησον, Κύριε, ἡμᾶς χάριν τοῦ ὀνόματός σου. Μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, Κύριε, διότι τὸ ἔλεός σου αἰώνιόν ἐστιν.