Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/17

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
9

Αὐτὸς ἦτο—εἶναι—καὶ ἔσεται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ.

Αὐτὸς εἶναι Μόνος, καὶ οὐδεὶς ἕτερος δύναται νὰ ἐξομοιωθῇ μὲ αὐτόν.

Οὐδ’ ἀρχὴν ἔλαβεν, οὐδὲ τέλος θὰ λάβῃ. Αὐτῷ εἶναι ἡ ἰσχὺς, Αὐτῷ ἡ δύναμις.

Οὐδὲ συμπαραβολὴν, οὐδὲ σύγκρισιν ἔχει, οὔτε ἀλλοίωσιν ἢ μεταβολήν.

Εἰς αὐτὸν δὲν ὑπάρχει σύνθεσις οὔτε διαίρεσις. Μέγας ἐν ἰσχύϊ εἶναι, μέγας ἐν δυνάμει.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός μου, ὁ ἀείζωος σωτήρ μου, καὶ ἐν ἡμέραις πονηραῖς ὁ ὑπερασπιστής μου.

Σημαία μου εἶναι Αὐτὸς καὶ καταφυγή μου, ἐλπὶς καὶ παρηγορία ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐπικαλεσθῶ αὐτόν.

Εἰς χεῖράς του παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου ὅταν κοιμῶμαι καὶ ἀφοῦ ἐξυπνήσω.

Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματος εἰς αὐτὸν ἐμπιστεύομαι καὶ τὸ σῶμα. Ὁ Θεὸς ὑπερασπιστής μου, οὐδένα φοβοῦμαι.


Καὶ προσηυχήθη ἡ Αννα καὶ εἶπεν· ἠγαλλιάσατο ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθη τὸ κέρας μου (ἡ δόξα μου) ἐν Θεῷ· ἐπλατύνθη κατὰ τῶν ἐχθρῶν μου τὸ στόμα μου, διότι ηὐφράνθην ἐν τῷ σωτηρίῳ σου. Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς Σὺ Κύριε, διότι πλὴν Σοῦ ἄλλος δὲν ὑπάρχει, οὐκ ἔστιν ἰσχυρὸς ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν. Μὴ λαλεῖτε πολλὰ καὶ μεθ’ ὑπεροψίας, καὶ μὴ ἐξέρχωνται ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν λόγοι θρασεῖς, διότι Κύριος πάσης γνώσεως ὁ Θεὸς, ὁ ἐτάζων ὅλας τὰς πράξεις. Τὸ τόξον τῶν δυνατῶν συνέτριψεν, οἱ, δὲ ἀσθενεῖς περιεζώθησαν δύναμιν. Οἱ κορασθέντες ἠναγκάσθησαν νὰ ὑπη-