Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/169

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


πήνεγκες ἡμῖν, διότι Σὺ μὲν ἐν ἀληθείᾳ ἐνεργεῖς, ἡμεῖς δὲ κακόβουλοι διετελέσαμεν.

Τί νὰ εἴπωμεν πρὸς Σὲ τὸν κατοικοῦντα ἐν οὐρανοῖς καὶ τί νὰ διηγηθῶμεν πρὸς Σὲ τὸν ἐν οὐρανοῖς τῶν οὐρανῶν ἑδρεύοντα; Σὺ γινώσκεις ἤδη τὰ κρυπτὰ καὶ τὰ ἀπόκρυφα τὰ μᾶλλον κεκαλυμμένα ἑκάστου βροτοῦ. Σὺ ἐτάζεις πάντα τὰ σπλάγχνα τοῦ σώματος καὶ βλέπεις ὅ,τι κρύπτεται ἐν τοῖς νεφροῖς καὶ ἐν τῆ καρδίᾳ. Οὐδέν τι μένει εἰς Σὲ κρυπτὸν, καὶ οὐδεν τι διαφεύγει τῶν ὀφθαλμῶν σου. Εὐαρεστήθητι, Κύριε, Θεὲ ἡμῶν καὶ Θεὲ τῶν πατέρων ἡμῶν, ἵνα οἰκτείρων ἡμᾶς, συγχωρήσης καὶ ἀφήσης τὰ ἁμαρτήματα, τὰ πταίσματα καὶ τὰς παραδρομὰς ἡμῶν. Ναί· συγχώρησον τὰ παραπτώματα καὶ τὰ πλημμελήματα ἡμῶν, καὶ θεώρησον ἡμᾶς ὡς κληρονομίαν σου. Συγχώρησον ἡμῖν, Πάτερ ἡμῶν τὰς ἐλλείψεις, ἔσο δι᾽ ἡμᾶς μακπόθυμος, Βασιλεῦ ἡμῶν, ἂν ἡμάρτομεν, διότι, Κύριε, Σὺ εἶ ἀγαθὸς, μακρόθυμος καὶ πλήρης εὐσπλαγχνίας πρὸς τοὺς ἐπικαλουμένους Σε.

Χάριν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, συγχώρησον τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν, ἅτινα εἰσὶν ἄπειρα. Χάριν τοῦ ὀνόματός σου ἀναζωοποίησον ἡμᾶς, καὶ μακροθύμως σῶσον ἐκ τῶν δεινῶν τὴν ψυχὴν ἡμῶν. Ὁ Κύριος Σαβαὼθ εἴη μεθ᾽ ἡμῶν, εἴη σκὲρη ἡμῶν ὁ Θεὸς