Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/165

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ἐπενεχθὲν ἡμῖν κακὸν, διότι πρὸς τὸ ἔλεος τείνεις. Μὴ ἄποστρέφης τὸ πρόσωπόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν ἐν καιροἰς οἵοι οἱ παρόντες, καθ᾽ οὕς εἰς μεγάλα δεινὰ εὐρισκόμεθα. Γένοιτο γνωστὴ τοῖς πᾶσιν ἡ πρὸς ἡμᾶς ἀγαθότης καὶ μακροθυμία σου. Φράξον τὸ στόμα τοῦ ἐχθροῦ, ἵνα μὴ ἐγείρη καθ᾽ ἡμῶν διαβολὰς, ὀργίσθητι κατ᾽ αὐτοῦ καὶ σιγησάτω· πρόσελθε οὐράνιος συνήγορος πρὸς ὑπεράσπισιν ἡμῶν, τὴν εὐθύτητα ἡμῶν προκηρύττων. Σὺ, οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, τὰς ὁδούς σου ἀπεκάλυφας εἰς τὸν πιστὸν τοῦ οἵκου σου (Μωϋσέα) ὅταν παρὰ Σοῦ ἐζήτησε καὶ Σὺ τὰς ἀληθείας σου ἐδίδαξας αὐτοῷ.

(ἐπαναλαμβάνεται «Θεὲ Βασιλεῦ» κτλ.)

(Κατὰ δευτέραν καὶ πέμπτην).

Θεὲ ἡμῶν καὶ Θεὲ τῶν πατέρων ἡμῶν, μὴ ἐξολοθρεύσης ἡμᾶς, ἄς βαστάση ἡ χείρ σου τὴν αὐστηρότητα τῆς δικαιοσύνης σου. Ἐν τῷ παιδεύειν ἡμῶν. Ἑτοιμαζόμενος πρὸς ἀναζήτησαν τῆς ποινῆς, ἡ μακροθυμία σου ἡγηθήτω τοῦ θυμοῦ σου. Ἐν τῷ παρατηρεῖν τὴν σμικρότητα τῶν ἀγαθῶν ἡμῶν πράξεων, ἄς πλησιάση εἰς ἡμᾶς ἡ ἀγαθότης σου. Πάτερ ἡμῶν, ὅταν καλῶμεν Σε, διάταξον τὴν σωτηρίαν ἡμῶν, ἥν ἐπικαλούμεθα. Καὶ ἐπανάγαγε ἐκ τῆς δουλείας τοὺς κατοικοῦντας εἰς τὰ σκηνώματα τοῦ δικαίου (Ἰακὼβ)· ἰδὲ πόσον ἔρημοι εἰσὶν αἱ πόλεις αὐτῶν. Μνήσθητι τῆς ὑποσχέσεώς σου, ὅτι ὁ νόμος σου δὲν θὰ λησημονηθῆ