Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/163

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


Κατεπράϋνον τὸν θυμὸν τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν ταπεινῶν αὐτῶν προσευχῶν, τὴν ὀργήν του ἐμαλάκυνον διὰ τῶν ἐνθέρμων ἱκεσιῶν αὐτῶν. Πρἰν ἤ καλέσωσί σε εἰσήκουας αὐτῶν, διότι ἐγίνωσκον ἱκετεύειν καὶ κινεῖν εἰς οἶκτον. Χάριν αὐτῶν, ὡς πατὴρ εὐσπλαγχνίζεσο ἡμᾶς, καὶ οὐδέποτε ἐπέστρεφον κενοὶ ἀπ᾽ ἔμπροσθέν σου. Ἀπωλέσαμεν αὐτοὺς διὰ τὰ πολλὰ ἡμῶν πλημμελήματα, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐξέλιπον ἀφ᾽ ἡμῶν. Αὐτοὶ ἀπῆλθον ἐν τόπῳ ἀναπαύσεως, ἡμᾶς ἐγκαταλιπόντες ἐν τόπῳ στεναγμῶν. Ἐτελεύτησαν οἱ οἰκοδομοῦντες τὸ προπύργιον, ἐξέλιπον οἱ ἐξιλεωταὶ τοῦ θυμοῦ. Δὲν ὑπάρχει πλέον ὁ δυνάμενος νὰ ἐξιλεώση Σε. Περιπλανώμενοι εἰς τὰ τέσσαρα μέρη τοῦ κόσμου, θεραπείαν δὲν εὑρίσκομεν. Πρὸς Σὲ λοιπὸν ἐπιστρέφομεν τεταραγμένοι ἐκ τοῦ αἴσχους, ἵνα ζητήσωμέν Σε ἐν ἡμέραις τῶ δεινῶν ἡμῶν.

(ἐπαναλαμβάνεται τὸ «Θεὲ Βασιλεῦ»)

(Κατὰ δὲ τὴν πέμπτην λέγεται).

Κατέστημεν βλάκες ὑπὸ τῶν δυστυχημάτων, ἡ δύναμις ἡμῶν ἐξησθένισεν ὑπὸ τῶν συμφορῶν. Ἐξεπέσαμεν ὁλοσχερῶς, ἐταπεινώθημεν μέχρις ἐδάφους. Εὔσπλαγχωε, αὕτη ἐστὶν ἡ θέσις ἡμῶν, ἐπίμονες καὶ ἀπειθεῖς εἴμεθα. Διὰ στόματος ἀνακράζομεν «ἡμάρτομεν» ἀλλὰ μοχθηρὰ καὶ διεφθαρμένη εἶναι ἡ καρδία ἡμῶν. «Υφιστε, αἰώνια τὰ ἐλέη σου εἰσὶν, ἡ εὐσπλαγχνία συνοδεύει Σέ. Μεταμελήθητι διὰ τὸ