Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/145

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


πεινωθήτωσαν. Εὐλοηγτὸς εἶ, Κύριε, ὁ συντρίβων τοὺς ἐχθροὺς καὶ ταπεινῶν τοὺς ὑπερηφάνους.

Χάριν τῶν δικαίων, τῶν εὐλαβῶν, τῶν λειφάνων τοῦ λαοῦ σου Ἰσραὴλ, τῶν γερόντων αὐτῶν, τοῦ ὑπολοίπου τῶν συγγραφέων αὐτῶν, τῶν δικαίων προσηλιτῶν καὶ ἡμῶν αὐτῶν, ποίησον εὐσπλαγχνίαν, Κύριε, Θεὲ ἡμῶν, καὶ χορήγησαν γενναίαν ἀμοιβὴν εἰς πάντας τοὺς ἐλπίζοντας μετ᾽ ἀληθείας εἰς τὸ ὄνομά σου, καὶ δὸς ἡμῖν μέρος μεταξὺ αὐτῶν, ἵνα μὴ λάβωμεν ἀφορμὴν νὰ αἰσχυνθῶμεν, διότι εἰς Σὲ ἐλπίζομεν, καὶ ἐπὶ τὴν ἄκραν σου εὐσπλαγχνίαν ἀληθῶς στηριζόμεθα. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ὢν τὸ στήριγμα καὶ ἡ ἐλπὶς τῶν δικαίων.

Οἴκησον ἐν τῇ πόλει σου τῇ Ἱερουσαλὴμ ὡς ὑπεσχέθης καὶ τὸν θρόνον τοῦ Δαυἶδ προθύμως ἑδραίωσου ἐν αὐτῇ οἰκοδόμησαν αὐτὴν δι᾽ αἰωνίας οἰκοδομῆς ταχέως εἰς τὰς ἡμέρας ἡμῶν. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ οἰκοδομῶν τὴν Ἱερουσαλήμ.

Βλαστησάτω ταχέως ὁ γόνος τοῦ Δαυἶδ τοῦ θεράποντός σου, καὶ τὸ διάδημα αὐτοῦ ὑφωθήτω τῇ βοηθεία σου. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ἀναφύων τὸ βασίλειον τῆς σωτηρίας.