Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/141

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


(Κατὰ μὲν τὸ θέρος λέγεται).

Εὐόδωσον ἡμᾶς, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰς ὅλα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν, καὶ εὐλόγησον τὸ ἔτος ἡμῶν μὲ τερπνὴν δρόσον, μὲ εὐλογίαν καὶ ἐλευθεριότητα, καὶ ἔστω τὸ τέλος αὐτοῦ συνωδευμένον μὲ ζωὴν, ἀφθονίαν καὶ εἰρήνην ὡς εἰς τὰ καλὰ καὶ εὐλογημένα ἔτη, διότι Θεὸς ἀγαθὸς καὶ εὐεργέτης Σὺ εἶ, καὶ εὐλογεῖς τὰ ἔτη. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ εὐλογῶν τὰ ἔτη.

(Κατὰ δὲ τὸν χειμῶνα λέγομεν)

Εὐλόγησον δι᾽ ἡμᾶς, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ ἔτος τοῦτο καὶ ὅλας τὰς συγκομιδὰς αὐτοῦ, ἐπ᾽ ἀγαθῷ, καὶ χάρισον ἐν εὐλογίᾳ, δρόσον καὶ βροχὴν εἰς ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς, πότισον αὐτὴν καὶ δαψίλευσαν ἐπὶ τὸν κόσμον ὅλον τὰ ἀγαθά σου, πλήρωσον δὲ τὰς χεῖρας ἡμῶν ἐκ τῶν εὐχῶν σου καὶ τῶν πλουσίῶν δωρεῶν τῆς χειρός σου, διαφύλαξον καὶ σῶσον τὸ ἔτος τοῦτο ἐκ παντὸς κακοῦ, ἐκ πάσης καταστροφῆς καὶ οἱουδήποτε δεινοῦ, χάρισον εἰς τὸ ἔτος τοῦτο τὴν ἐλπίδα αἰσίου μέλλοντος καὶ εἰρηνικὸν τέλος, ποίησον εὐσπλαγχνίαν καὶ ἔλεος κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτοῦ δι᾽ ὅλας τὰς συγκομιδὰς καὶ ὀπώρας, εὐλόγησαν αὐτὸ μὲ ἀφθόνους βροχὰς, μὲ εὐχὰς καὶ μακροθυμίας, καὶ προώρισον τὸ τέλος αὐτοῦ μὲ ζωὴν, δαψίλειαν καὶ εἰρήνην, ὡς ἐπὶ τὰ εὐλογημένα