Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/139

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


Ἀνάφερε ἡμᾶς, πάτερ ἡμῶν, εἰς τὸν Νόμον σου · Βασιλεῦ ἡμῶν, πλησίσαν ἡμᾶς εἰς τὴν λατρείαν σου, καὶ ἐπίστεφον ἡμᾶς ἐν πλήρει μετανοίᾳ ἐνώπιιόν σου. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ἀποδεχόμενος τὴν μετάνοιαν.

Πάτερ ἡμῶν, συγχώρησον ἡμῶν, διότι ἡμάρτομεν, καθότι Θεὸς ἀγαθὸς καὶ ἀνεξίκακος Σὺ εἶ. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ μακρόθυμος ἐν τῷ συγχωρεῖν.

Ἴδε εὐμενῶς τὴν θλίφιν ἡμῶν καὶ ὐπεράσπισον τὰ δίκαια ἡμῶν, σπεῦσον ἵνα ἐλευθερώσης ἡμᾶς διὰ πλήρους ἐλευθερίας χάριν τοῦ ὀνόματός σου, διότι Θεὸς ἐλευθερωτὴς καὶ ἰσχυρὸς Σὺ εἶ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ἐλευθερωτὰ τοῦ Ἰσραήλ.

Κατὰ τὰς ἐπισήμου; νηστευσίμους ἡμέρας ὁ ἱερουργὸς λέγει ἐνταῦσα τὸ "Ἀνένου")

Ἀνάρρωσον ἡμᾶς, Κύριε, καὶ θέλομεν ἀναρρώσει, σῶσον ἡμᾶς καὶ θέλομεν σωθῆ, διότι Σὺ εἶ ὁ πρὸς ὃν ἀποτείνομεν τοὺς αἵνους ἡμῶν χάρισον ἡμῖν τὴν ὑγείαν καὶ τὴν ἵασιν εἰς πάσας τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, εἰς πάσας τὰς ὀδύνας ἡμῶν διότι Θεὸς ἰώμενος, ἐλεήμων καὶ πιστὸς Σὺ εἶ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ θεραπεύων τοὺς ἀσθενεῖς τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ.