Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/137

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


γῆ πληροῦται τῆς δόξης αὺτοῦ. Καὶ οι μὲν ἕναντι τῶν ἄλλων λέγουσιν. "Εύλογημένη η δόξα τοῦ Κυρίου ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῶ. Καὶ ἐν τοῖς ἁγίοις λόγοις σου γέγραπται· 'Ο Κύριος βασιλεύσαι εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ ὁ Θεός σου, Σιὼν, βασιλεύσει εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀλληλούῖα.

Σὺ εἷ ἅγιος καὶ τὸ ὄνομά σου ἅγιον, καὶ οἱ ἅγιοι αἰνέσουσί σε καθεκάστην ἡμέραν, σέλα, διότι Θεὸς, βασιλεὺς μέγας καὶ ἅγιος εἶ Σύ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ἅγιος Θεός.

(Κατὰ δὲ τὰς ἡμέρας τῆς μετανοίας λέγεται β α σ ι λ ε ὺ ς ἀντὶ Θ ε ό ς).

Σὺ ὁ δωρούμενος τὴν γνῶσιν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ τὴν παιδείαν τῷ θνητῷ ἀναδεικνύων.

(Το ἑσπέρας κατὰ τὸ τέλος τοῦ Σαββάτου λέγεται).

Σὺ ἐχάρισας ήμῖν, Κύριε, Θεέ ήμῶν, τὴν γνῶσιν καὶ τὴν διάνοιαν, Σὺ διέταξας ήμῖν νὰ διακρίνωμεν τὴν ἁγίαν ἡμέραν ἀπὸ τὴν ἐργάσιμον, τὸ φῶς ἀπὸ τὸ σκότος, τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔθνη, τὴν ἑβδόμην ἀπὸ τὰς λοιπὰς ἐργασίμους ἡμέπας, καὶ ἐπειδὴ διέκρινας ήμᾶς, Κύριε Θεέ ήμᾶν, μεταξὺ τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν φυλῶν τῆς γῆς, οὕτω λύτρωσον καὶ διάσωσον ήμᾶς ἀπὸ πονηρὸν ἀντίδικον, ἀπὸ ἀπαίσιον συμβὰν καὶ ἀπὸ πάσας τὰς δεινὰς καὶ ὸλεθρίας συμπτώσεις αἵτινες ἐπέρχονται εἰς τὸν κόσμον.

Καὶ χάρισαν ἡμῖν τὴν γνῶσιν, τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύνεσιν. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ χαρίζων τὴν γνῶσιν.