Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/133

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


κούοντα τοῦ λαοῦ του Ἰσραὴλ καθ᾽ ὃν χρόνον οῦτος ἐπικαλεῖται αὐτόν. Αἶνος ὅθεν τῷ Ὑψίστῳ Θεῷ τῷ ἐλευθερωτῆ αὐτῶν. Εὐλογητὸς εἶ ὁ ἄξιος ἐν εὐλογίας. Ο Μωϋσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρός Σε ἔψαλλον ψαλμὸν μεθ᾽ ὑπερβαλούσης χαρᾶς, ἅπαντες λέγοντες· «τίς ὅμοιός Σοι ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν θαυμάσια!» Διὰ νέου ψαλμοῦ ῆνεσαν τὸ μέγα ὄνομά σου οἱ διασωθέντες ἐπὶ τὰς ἀκτὰς τῆς θαλάσσης, καὶ ὁμοθυμαδὸν ἐγκωμίασαν καὶ ὡμολόγησαν τὴν βασιλείαν σου, λέγοντες· «ὁ Κύριος βασιλεύσει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Καὶ ἀλλαχοῦ λέγεται· Σωτὴρ ἡμῶν ὁ Κύριος τῶν στρατιῶν, τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἅγιον τῷ Ἰσραήλ. Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Σωτὴρ ἡμῶν.

(Πάντες ἐγείρονται καὶ λέγουσι)

ΑΜΙΔΑ.

Κύριε, ἅνοιξον τὰ χείλη μου, καὶ τὸ στόμα μου ἀγγείλει τοὺς αἴνους σου. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς τοῦ Ἁβραὰμ, Θεὸς τοῦ Ἰσαὰκ, Θεὸς τοῦ Ἰακὼν, Θεὲ μεγάλε, ἰσχυρὲ καὶ φοβερὲ, Θεὲ ὕψιστε, μεγαλόθυμε, δημιουργὲ τοῦ παντὸς ὅστις, ἐνθυμούμενος τὰς ἀγαθομοιἶας ἃς μετεχειρίσθης πρὸς τοὺς πατέρας, θέλεις ἀποστείλει τὸν ἐλευθερωτὴν εἰς τοὺς ἀπογόνους αὐτῶν δι᾽ ἀγάπην τοῦ ὀνόματός σου.