Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/131

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ἀσπἰς αὐτῶν, καὶ σωτἠρ σὐχ ἧσσον θἀ ὑπάρχης καὶ τῶν ἀπογόνων εἰς πάντας τοὐς αἰῶνας. Εἰς τὀ ὑπέρλαμπρον τοῦ παντὀς εῖναι ἡ διαμονή σου, καὶ ῆ δικαιοσύνη σου καὶ αἱ ἀποφάσεις σου φθάνουσι μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς.--Ἀληθὲς ὅτι μακάριος ᾶνθρωπος ὁ νόμος σου καὶ ὁ λόγος σι τίθενται.--Ἀληθὲς ὅτι Σὑ εῖ ὁ Κύριος τοῦ λαοῦ σοι καὶ Θεὁς παντοδύναμος ὑπερασπίζων τἁ δίκαια τῶν τεπατέρων καὶ υἱῶν αὐτοῦ.--Ἀληθὲς ὅτι Σὑ εῖ Πρῶτος καὶ ὁ Ἔσχατος καὶ ὅτι πλὴν Σοῦ δὲν ἔχομε λυτρωτὴν καὶ σωτῆρα.--Ἀληθὲς ὅτι ἐξ Αἰγύπτου ἐξηγαγες ἡμᾶς, Κύριε, Θεὲ ἡμῶν, καὶ ἐκ τῆς δουλεὑ ἠλευθέρωσας ἡμᾶς--ὅλα τὰ πρωτότοκα αὐτῶν ἐθα νάτωσας καὶ τὸν πρωτότοκόν σου Ἰσραὴλ ἔσωσας, σ᾽αὐτὸν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν διήρεσας τοὺς ἀλαζόν κατεπόντισας εἰς τὰ βαθη, οἱ δ᾽ ἐκλεκτοί σου διέβησαν τὴν θάλασσαν, καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐκαλύφθησαν ὑπὸ τῶν ὑδάτων καὶ οὐδὲ εῗς ἐξ αὐτῶν ἐσώθη. Διόπερῇνεσαν οἱ φίλοι καὶ ὑπερύφωσαν τὸν Θεὸν, οἱ δὲ ἐκλεκτοὶ ἐτόνισαν ψαλμῳδίας, ᾠδὰς, ὕμνους, εὐλογίας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν Βασιλέα Θεὸν τὸν ζῶντα καὶ αἰσηνιον, τὸν ῦφιστον, μέγαν, ἰσχυρὸν, φοβερὸν, τὸν ταπονοῦντα τοὺς ὑπερηφάνους μέχρι γῆς, τὸν ὑφοῦντα μεχρις οὐρανῶν τοὺς καταδυναστευομένους, τὸν ἀποφιλακίζοντα τοὺς ἐν φυλακαῖς, τὸν ἐλευφεροῦντα τοὺς ταπεινοὺς, τὸν βοηθοῦντα τοὺς πτωχοὺς καὶ τὸν εἰσα