Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/13

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
5
ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΑ “ΤΕΦΙΛΙΝ„ (ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΑ)

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τοῦ Παντὸς, ὁ ἁγιάσας ἡμᾶς διὰ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ, καὶ δοὺς εἰς ἡμᾶς τὴν ἐντολὴν νὰ φορῶμεν τὰ «Τεφιλίν.»

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τοῦ Παντὸς, ὁ ἁγιάσας ἡμᾶς διὰ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ, καὶ δοὺς εἰς ἡμᾶς τὴν ἐντολὴν τῶν Τεφιλίν.

Ὁ εἰσερχόμενος εἰς τὸν Ναὸν, ὀφείλει νὰ προσκυνήσῃ λέγων

Καὶ ἐγὼ διὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου, εἰς τὸν Ναὸν τῆς ἁγιότητός σου, πλήρης τοῦ φόβου σου.

Ὁπόσον εἶναι ὡραῖα τὰ σκηνώματά σου, ὦ Ἰακὼβ, τὰ οἰκήματά σου, ὦ Ἰσραήλ!

Θὰ εἰσέλθω εἰς τὰ οἰκήματά σου καὶ καθίσω εἰς τὸ ὑποπόδιόν σου.

ΩΔΗ «Κὸλ Βερουὲ»

Ἅπαντα τὰ ποιήματα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς μαρτυροῦσι καὶ ἀγγέλλουσιν ὁμοθύμως ὅτι ὁ Κύριος Εἷς ἐστι καὶ Ἓν τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

(Ἐπαναλαμβάνεται) Μαρτυροῦσι καὶ ἀγγγέλλουσι κτλ.

Τριάκοντα δύο εἰσὶν αἱ ὁδοὶ αἱ ἄγουσαι εἰς τὴν ἄπειρον σοφίαν σου· οἱ κατανοοῦντες τὸ μυστήριον, διηγοῦνται τὴν μεγαλοσύνην σου· αὐτοὶ οὗτοι γινώσκουσιν ὅτι τὸ πᾶν εἶναι κτῆμα σου, καὶ ὅτι Σὺ εἶσαι ὁ μόνος Θεὸς, ὁ μόνος Βασιλεύς.

(Μαρτυροῦσι καὶ ἀγγγέλλουσι κτλ).