Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/127

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


αὐτοὺς ἐπὶ "τὰς φλοιᾶς τῶν οἷκιῶν καὶ τῶν πυλῶν ὗ- μῶν. Ἴνα μαφοημερεὐσητε ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἣν ὤμοσε Κύριος ᾽εἰς τοὺς πατέρας ὑμῶν νὰ παραχωρἡσῃ ὗμῖν μέχρις οὗ ὑπάρχωσιν οἱ οὐρανοὶ ἐπὶ τὴν γῆν.

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωῦσἣν λέγων. Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ κκὶ εἷπἑα αὐτοῖς ’:τωησἀτωσαν ἐ- αυτοῖς κράσπεδα ἐπὶ τῶν ἄκρων τῶν ἷματΐων αὖ ψν, αὐτοὶ. καὶ οἵ ἀπόγονοι αὐτῶν, καὶ βαλἑτωσαν ἐπὶ τῶν κρασπέδων σχῖνον ὑακίν'Θυνς-ν, τοῦτο. ἔσ:ται τὀ Τ :: ιτ σ ὶ τ καὶ βλέποντες αὐτὸ μνησθήσεσθε πα- σῶν τῶν' ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, καὶ Θέλετε. ἐκτελεῖ ᾳιξτἁς μὴῖ ὃιᾳᾳτρεφόμενοι ὄπισθεν τῆς ὃιανοξις τῶν καρδιῶν ὑμῶν κἀὶ τῶν ἐντυπώσεων τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν ’ δι᾿ ὧν καὶ παρε. τρέπεσθε' ἷνἆ μὴ ᾿ἐτιτιλ'ήσμω- νες᾽ γένησθε πασῶν τῶν ἐντολῶν μου ἑκτελεῖτ: αὖ- τὰς καὶ ἔσὲσθε ἅγιο ι τῷ Θεῷ υμῶν. ᾿Εγὼ εἰμὶ Κύ- ριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ο ἐξαγαγὼν υ ς ἐκ γῆς Αἰγύ- Μ εἶμαι ὁ Θεὸς