Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/125

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


νιστάμενος' καὶ πεῥιάᾠ’ῃς, αὐτά ὡς ὲνθὔμον ἐπὶ τῆς χειρός σξυ, καὶ ἔσονται ἀσάλευτα πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν σου. Καὶ θέλεις γρ άφει αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν καὶ τῶν πυλῶν σου.

Έὰν ὲ ἀκούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς τὰς δ- πσίας ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, τὸ ν᾽ ἀγαπᾶτε Κό- ριον τὸν Θεόν ὑμῶν,} καὶ ὗπ’ηρετῆτε αὐτὸν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας, ἐγὼ Θέλω δώσει τῇ γῇ ὑμῶν τὸ'ῦὃωρ καθ᾿ ὥραν πρὤϊμόν καὶ ὄψιμον, καὶ θέλετε συλλέξειτὸν σῖτον, τὸν οῖνον καὶ τὸ ἔλαιον ὑμῶν. Θέλω δὲ δώσει εἰς τὸν ἀγρὸν ὑμῶν χόρτον διὰ τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ θέλετε” φάγει κατα κόρον. Προσέξατι μὴ ἡ καρδία ὗμῶν πλανηθῇ καὶ παραβῆτε λατρεύοντες . σ’.:υςι καὶ προσκυνήσητε αὐτοὺς, διότι ᾽᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου ἐναντίον ὑμῶν, καὶ ἃΘέλΒῇὖἓἷδεὶ τόῦς οὐρανοὺς, καὶ σεῖς θέλετε στερηθῇ ὕδατος, καὶ οὕτως ἡ γῆ δ ͵.-͵ν Θέλει ͵ώσει τοὺς καρ- ποὺς αὑτῆς .Σ ᾿ς δὲ θέλετε ταχέως ἀπομακρυνθῆ ἐκ τῆς ἀγαθῆς ἐκείνης γῆς, τὴν ὁποίαν ὃ Κύριος θα πα- ραχωρἡσῃ ὓμῖν. Τοὺς λόγους μὁυ τούτους θέλετε ἐγχα- ρᾷξεὶ εἰς τὴν καρδίαν καὶ εἰς τὴὑ ψυχὴν ὑμῷν, θέ- λετε δὲ περιάψεὶ αὐτοὺς ὡς ἐνθύμιον ἐπὶ τῆς χειρὸς καὶ ἔσονται ἀσάλευτοι πρὸ τῶ! ὀφθαλμῶν ὑμῶν. Καὶ . θέλετε ὃιὃᾷξἑι αὐτοὺς εἰς τοὺς υἱούς σας λαλοῦντες μετ᾽ αὐτῶν καθήμενοι ἐν οἴκῳ, πορευόμενοι ἐν ὁδῷ, κοιταζόμενο; καὶ διανιὸτάμενοι. Καὶ )θξλετε γρο’υ ει