Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/121

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ΑΑΒΑΤ ΟΛΑΜ.

Σὺ ἠγἁπὴσας ἡμᾶς᾿ Κύριε, Θεέ ἡμῶν; μετ᾿ ἀδια- λείπτου ἀγάπης, μετὰ μεγάλης συμπαθείας ποτὶ πλειστάκις εὐσπλαγχνξσθης ἡμᾶς͵ πάτερ Βασιλεῦ ἡ- μῶν, δι’ ἀγάπην τοῦ μεγάλουἝνὁμοιτὀς σου᾿ ποτὶ χά- ριν,:ὥν πατέρων ἡμῶν τῶν ἐλπισάντων ἐπὶ Σὲ, εἰ οὓς ἐξίδαξαζ τὸν τρόπον τοῦ καλῶς ζῇν πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ Θελἡματὅς σου, μετὰ καθαρᾶς καρδίας. Οὕτω; εὗσπλο'ιγχνὶ'σθητι ἡμᾶς, πάτερ ἡμῶν, πἀτεῥ οἰκτίρμων, Σὺ, δ. ὢν μακρόθυμος, κατὰ. χάριν, ὲΧέησον ἡμᾶς, ὲνστάλαξον ἐν- τῇ καρδίᾳ ἦμῶν σοφίαν ὅπως γνῶμεν, κατανοήσωμεν, ἀκούσωμεν, μάθωμεν, διδάξω- μεν, φυλάξωμεν, ἑκτελέσωμτγ͵ ποτὶ τηρήσωμεν μετ᾿ ἆ- γἀττης πάντας τοὺς λόγους τῆς διδασκαλίας τοῦ νόμου σου. Φὤτισον τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν μὲ τὸν Νόμον σου, σύζευξον τὴν καρδίαν ἡμῶν μετὰ τῶν ἐντολῶν σου συὐἐνωσον τὴν Θἑλησιν ἡμῶν εἰς τὸ ν᾿ ἀγαπῶμεν καὶ ’φοβὥμεθᾳ τὸ ὄνομά σου, ὅπως μὴ συγχύσῃ ἡμᾶς τὸ αἶσχος καὶ τὸ ὄνειδος, καὶ οὐδέποτε πποουσια- σθῇ εἰς ἡμᾶς πὤλυμο’ι τι, καθ’ ὅσον εἰς τὸ. ἅγιόν σου ὄνομα., τὸ μέγα, τὸ κραταιὸν, τὸ σεπτὸν ἐνε- πιστεύθημεν. Θὰ σκιρτῶμεν καὶ ᾶγαλλὤμεθα ἐν τῇ σωτηρίᾳ σου, ποτὶ τὰ ἐλέη σου, Κύριε, Θεέ ἡμῶν, ποτὶ ὁοἰκτιρμὀς σου δὲν θὰ ὲγιαταλεξφωσαν ἦμᾶς διὰ παν-