Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/115

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ζμὢν καὶ εἰς .τὴν ζωὴν ἁπἆσ’ης 'τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἰσραὴλ προθύμως καὶ ἐν τάχει, καὶ εἴπατε, ἀμήν.

Εὐλογῄμἐνον τὸ μέγα αὐτοῦ ὄνομα ἑσαεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τοὺς ἅπαντας εἴη εὐλογημένον, αἰνε- τὸν, δεδοξασμένον, μέγα, ὑπερυψωτὸν, ὑπέρλαμπρον, ὗμνολογητὸν καὶ ἓγκωμιαστὸν τὸ ὄνομα τοῦ “Α- γίου, εὐλογητὸν εἴη ὑπεράνω ὅλων τῶν εὗλογιῷν, ᾠδῶν, αἷνων καὶ παραμυθιὥν τῶν δυναμένων προφερ- Θῆναὶ ἐν τῷ κόσμω, καὶ εἴπατε ’Αμήν.

(“0 ἱεὲονργἓς λἔτει)

Εὐ'ιογεϊτε. τὸν Κύριον τὸν εὐλογητόν.

(Ὁ δὲ λαὸς ἀπαντᾷ)

Εὐλογκτὃς εἴη Κύριος παντοτε καὶ ἀεί.

(Ο ἱεςουργὁς ἰπαναλαμβάνιι τὸν στίχον τοῦτον καὶ ακολιυθεκ]

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε. Θεέ ἡμῶν; Βασιλἑῦ τοῦ κό- σμου, ὁ ποιήσας τὸ φῶς καὶ δημιουργήσας τὸ σκό- τος, ὁ παρέχων τὴν εἰςΐἡνην καὶ τῷ παντὶ ὃίδων τὴν ὕπαρξιν, ὁ φωτίζων τὴν γῆν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἓν αὐτῇ δι’ ἐλέορς, καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἀνα εῶν τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν δημιο υργ ’.ιν. 'Οπὅσον κε γάλα τα ἔργα σιοι), Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐπο' .ησας [καὶ ἡ γῆ πληξοἷὖται ἐκ τῶν δημιουργ'ηματων σου. Αὐτὸς ὲ: ὶτν ὃ Βασιλεὺς ὁ ὑψωθεὶς προτςὔ ὑπάρ- ξῃ ὁ χρόνος, αὐτὸς ἐστὶ ο ὗπερὃεὃοξασμἑνὸς πῥοτὸὕ οἰ αἰῶνες καὶ αἷἡμέραι ὑπάρξωσιν. Θεέ τοῦ κόσμου,