Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/109

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


μου ποὺ. αὐτὸν δοξάσὡ, ἆθεὃς τοῦ πατρός μου ἀπ᾿: αὐτὸν ἆνυᾠὠσω. Κύριος, ἀήττητος μαχητὴς, ἶΑὃονα-ὴ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Τὰ ἅρματα τοῦ Φαραὼ καὶ τὰς στρατιὰς αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς τὴν Βάλασσοςν; οἱ δὲ ἐκλεκτοὶ ἀρχηγοὶ αὑτοῦ πατεπὸντίσθησαν εἰς τὴν ἐρυθρὰν θ-ά- λασσαν. ᾿Αβυσσοι ἐκάλυψαν αὐτοὺς ὡς λίθος εἰς τὸν βυθὸν ἕπεοαν. “Η δεξιά σου, Κύριε, τρομερὰ ἐν τῇ ἰσχύϊ, ἡ δεξιά σου, Κύριε, Θραύει τὸν ἐχθρόν. Καὶ ἐν τῇ ἀπείρῳ μεγαλοσύὑῃ σου συντρίβει; τοὺςλ ὑπεναν- τίους ἀποστέλλει; τὴν ὀργήν σου, καὶ κατατρὤγει αὖ- τοὺς ὡς ἄχυρον. Καὶ διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ Θυμοῦ ᾽σου τὰ ὕδατα συνεσωρεύθτσαν, τὰ. κύματα ὧς τεῖχος διέστησαν, ἐπάγησαν αἰ ἄβυσσοι ἐν τοῖς κόλποις τῆς Θαλάσσ'ης. Εἶπεν ὁ ἐχθρός'ἆαταὃιὠξας Θὰ καταλάβω οι'ὀτοὸς, Θὰ- ὃιαιρέσω τὰ λάφυρά των, Θὰ ἐμπλήσω χαρᾶς τὴν ψυχήν μου, .ᾶπογυμνώοχ; τἠν μάχαιρά μου ἡ χείρ μου καταστρέφει αὐτούς. Ἐνεφύσησας τὸ πνεῦμά σου, καὶ ἡ Θάλασσα ἐκάλυψεν αὐτοὺς, ἐβυ- θίσθῃσαν ὡς μόλυβδος ἐν ὕδατι σφοδρῷ. Τίς ὁ- μοιός σοι ἐν δυνατοῖς, Κύριε, τίς ὅμοιός σοι, ὃεὃοξασμές νος ἐν ἁγίοις, Θ-οωμαὸτὸς ἐν δόξαες, ποιῶν θαυμᾷσια! ’Εξἑτε'ινας τὴν δεξιάν σου, καὶ κατέπιον αὐτοὺς ἡ γῆ' Ὁδἡτησας ἐν τῇ μαίροθυμίᾳ σοο᾽τὸν λαὸν τοῦ-